Răspunsuri la felicitări

IMG_8147

Bucuria ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie este nepieritoare. Pentru binecuvântarea momentului prin participare şi prin cuvânt duhovnicesc, în numele clerului şi credincioşilor dunăreni, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a adresat o scrisoare de mulţumire Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Pa-triarh Daniel, din care am spicuit următoarele: „Cu filială şi frăţească dragoste în Hristos Domnul, împreună cu slujitorii şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos, dorim, la încheierea manifestărilor pastoral – misionare şi spiritual-culturale prilejuite de ridicarea scaunului episcopal în rang de Arhiepiscopie, a Vă transmite şi pe această cale respectuoasele, caldele şi sincerele noastre mulţumiri, atât pentru iniţiativa Preafericirii Voastre în Sfântul Sinod în vederea realizării acestui act istoric, bisericesc şi cultural, cât şi pentru osteneala de a veni să conduceţi personal această neuitată sărbătoare de suflet a celor ce dăinuie şi lucrează duhovniceşte pe temeliile apostolice şi martirice ale începutului creştinismului la români.

Iniţierea cinstirii înaintaşilor Preafericirii Voastre în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, la sorocul celor 650 de ani de la recunoaşterea canonică a acesteia de către Patriarhia de Constantinopol, prin proclamarea locală a Sfântului Iachint la Argeş şi în zona Dunării de Jos, la Tulcea, precum şi a Sfântului Voievod Neagoe Basarab la Târgovişte şi la Argeş, a devenit o   imensă «cale a sfinţilor» din ţinutul voievozilor în pământul apostolic şi martiric de la Dunăre, graţie evlaviei şi marii credinţe ce aveţi în lucrarea Duhului Sfânt şi a sfinţilor, modele veşnice în Biserica noastră dreptmăritoare pentru toţi cei ce caută mântuirea.

Binecuvântarea şi prezenţa la lucrările Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, la Centrul  socio-medical «Sfântul Pantelimon» de la Lacu Sărat au deschis perspectiva multor acte şi evenimente culturale şi ştiinţifice menite a evidenţia contribuţia slujitorilor Bisericii noastre în veacurile XIII-XIV la consolidarea vieţii creştineşti şi româneşti, cu mare deschidere spre alte culturi, civilizaţii şi popoare din Europa. Toate s-au împlinit duhovniceşte, demn şi misionar la Bucureşti, în 30 septembrie a.c., ziua întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Ne-aţi invitat părinteşte şi frăţeşte la Sfânta Liturghie din Palatul Patriarhal, în Paraclisul «Sfântul Grigorie Luminătorul», aşezat la loc înalt de veghe şi de luminare pentru toţi cei ce ştiu că «toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit, de Sus vin».

Manifestările închinate celor doi ani de rodnică, sfântă şi mobilizatoare slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română, în ţară şi în afara graniţelor printre românii ortodocşi ne-au invitat la o înţeleaptă şi convingătoare lecţie de iubire faţă de Dumnezeu Cel în Treime mărit şi faţă de Biserica Sa – «scutul şi temelia adevărului» în viaţa noastră. Pentru toate acestea, Preafericirea Voastră, primiţi ofranda dragostei noastre şi cele mai curate doriri de sănătate şi alese bucurii în sfânta slujire patriarhală, spre slava lui Dumnezeu şi spre binele slujitorilor şi al credincioşilor Bisericii noastre dreptmăritoare!”.

* * *

De asemenea, tuturor celor care au felicitat eparhia şi pe chiriarhul ei, Înaltpreasfinţitul Casian le-a răspuns cu dragoste frăţească: „Cu bucurie şi recunoştinţă, dorim a vă transmite mulţumirile slujitorilor şi credincioşilor Eparhiei Dunării de Jos, pentru mesajul şi felicitările adresate cu prilejul ridicării scaunului episcopal în rang de Arhiepiscopie.
Încredinţându-ne Domnului şi lucrării sfinţitoare a Bisericii Sale, în comuniune cu înţelepţii păstori şi ierarhi ai Sfântului Sinod, binevoiţi a primi urări de sănătate şi de tot mai multe împliniri în activitatea atât de jertfelnică şi pilduitoare pentru binele şi mântuirea celor încredinţaţi spre arhipăstorire!”.