Educaţia religioasă, astăzi

Protoieria Brăila

În 31 mai, anul Domnului 2016, cu prilejul conferinţei preoţeşti din municipiul Brăila, partea liturgică a activităţii a fost încununată de prezenţa rugătoare a elevilor de la Liceul de Artă „Haricleea Darclée”, cu care, după slujbă,  ÎPS  Arhiepiscop  a realizat o excepţională lecţie de ermineutică iconografică şi arhitecturală, în Biserica „Sf. Apos­toli”, unde s‑a desfăşurat con­ferinţa pro­priu‑zisă.

Lucrările Conferinţei în biserica „Sfinţii Apostoli“ din Brăila

Printr‑un referat pe tema  „Edu­­caţia religioasă şi criza so­cietăţii româneşti”, dl cercetător dr. Mirel Bănică, de la Institutul de Istorie a Religiilor al  Aca­de­miei Române, a prezentat o foarte realistă radio­grafie a problematicii com­plexe a pro­cesului de educaţie de astăzi, con­cluzionând cu ideea optimizării ac­tului educaţional de la ora de Religie şi în folosul legăturii cât mai strânse dintre Biserică şi Şcoală. Între altele, domnia sa a afirmat că profesorul de religie trebuie să se pregătească necontenit, şi că programele şi manualele şcolare trebuie să aibă o mai mare deschidere şi aplicabilitate la viaţa elevilor; a subliniat, de asemenea, rolul esenţial al orei de Religie, care, „în modernitate ajută tinerii să nu fie  anemici din punct de vedere spiritual.”

Alături de invitatul spe­cial, la aceeaşi înălţime a dis­cursului – prin intuiţie şi prin puritatea exprimării – au fost elevii Cole­giului Naţional „Ni­colae Bălcescu” din Brăila. Din­tre aceştia, unul a afirmat:  „Ortodoxia nu se schim­bă! Aceas­­ta este o mare calitate, dar, da­că nu suntem atenţi, poa­te fi şi un mare defect”. Alt elev a arătat: „Am înţeles cât de im­portantă este Biserica pentru societate în general şi pentru mine în particular”.

Concluziile au aparţinut Chi­­riarhului Dunării de Jos, care a mulţumit tinerilor pentru ma­tu­ritatea şi sinceritatea inter­ven­ţiilor şi a subliniat că trebuie să lansăm „punţi între generaţii, în­tre perioadele istoriei, şi între tipologiile umane.

Punţile de co­municare anu­lează frica şi «scurt‑ circuitele» din dialogul inter‑uman şi încu­rajează con­strucţia comu­niunii şi iubi­rii creştine, într‑o lume a dezbinării”.