Cinstindu‑l pe Voievod, cu emoţii şi trăire sfântă!

Protoieriile Tecuci şi Nicoreşti

În ziua de prăznuire a Sfân­tului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, 2 iulie, în zona de nord a Eparhiei Dunării de Jos, a fost o frumoasă sărbătoare duhovnicească plină de emoţie sfântă şi de trăire românească. La hramul Mănăstirii Toflea a avut loc cinstirea Sfântului Voievod moldovean prin Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te Arhiepiscop Casian,  încon­jurat de un numeros sobor de preoţi din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti. Răspunsurile la Sfân­ta Liturghie au fost oferite de corurile parohiale formate din elevi, îmbrăcaţi în port popular, de la parohiile: Lieşti, Eremia Grigorescu, Movi­leni, Brătuleşti, Ghidigeni, Ţepu, Brăhăşeşti şi Gohor.

Tineri invitaţi la Conferinţă, în biserica „Sf. Gheorghe“ din Tecuci

La momentul chinonicului, fie­­­­care cor parohial, participant la Sfânta Liturghie a prezentat un program artistic alcătuit din pricesne, cântece patriotice şi poe­zii în cinstea Sfântului Voie­vod Ştefan cel Mare şi Sfânt. În cuvân­tul de învăţătură adresat credincio­şilor prezenţi, Chiriarhul Dunării de Jos a evidenţiat personalitatea reli­gioa­să şi patriotică a Voie­vodului moldovean de a fi „apă­rător neîn­fricat al credinţei şi al patriei străbune mare ctitor de locaşuri sfinte”.

După Sfânta Liturghie Înalt­preasfinţitul Părinte Arhiepis­cop Casian a oficiat slujba de po­me­nire a ctitorilor Mănăstirii din Toflea, apoi slujba de sfin­ţire a picturii Centrului misio­nar‑social‑pastoral – Sfântul Pai­sie,  din incinta mănăstirii. Toţi participanţii la Sfânta Liturghie au primit pachete cu alimente, iar elevilor participanţi la hram li s‑a oferit agapa creştină, în trapeza mănăstirii.

Programul zilei  de 2 iulie a continuat în Bise­rica „Sf. Gheor­ghe” din Te­cuci, cu desfăşurarea Con­fe­rinţei semestriale a preo­ţilor din Protopopiatele Tecuci şi Ni­co­reşti, aşezată sub genericul „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox“. Conferinţa a debutat   prin ofi­cierea Te‑Deumului, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­epis­cop.

Au fost prezenţi toţi preoţii din protoieriile Tecuci şi Nico­reşti, profesori de Religie, coor­donatori şi membri din filiala A.P.O.R. Tecuci, elevi participanţi la programele paro­hiale îmbrăcaţi în costume tra­diţionale şi în uni­forme de liceu. Tema dezbaterii: prezentarea programelor deru­late la parohii, privind educaţia religioasă a generaţiei tinere şi mijloace de implicare a tine­rilor în viaţa bisericii. Au luat cuvântul stu­denţi din zonă, elevi de la L.T.C.O. Tecuci şi  Nicoreşti şi elevi de gimnaziu. A fost subliniat, de către cei care au susţinut intervenţii, rolul Familiei, al Bisericii şi al Şcolii în formarea creştină a tinerilor, precum şi rolul modelelor demne de urmat din trecut şi de astăzi. A fost comentată implicarea elevilor în programele parohiale, eparhiale şi naţionale (proiectul «Biserica şi Şcoala din sufletul meu»).  Elevii din cadrul L.T.O.R. Tecuci au arătat bucuria de a fi implicaţi în organizarea întâlnirii cu tinerii din eparhie la hramul Mănăstirii Buciumeni.

În luările de cuvânt ale ele­vilor a fost subliniată  apro­pierea lor de tezaurul liturgic, mi­sionar şi social al Bisericii. Ti­nerii au locul lor în Biserică, iar Biserica prin tineri oferă societăţii un mesaj real şi concret.

În luă­ri­le de cuvânt ale preo­ţilor din cele două protoierii s‑a remarcat faptul că în parohiile unde preoţii şi organismele paro­hiale se im­plică responsabil, tine­rii sunt re­cep­tivi şi susţin cu rezul­tate bune activităţi deosebite.

În concluziile formulate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhie­piscop s‑a accentuat importanţa derulării de programe pentru tineri spre formarea şi în folosul acestora, derularea de activităţi diverse, interactive în spaţiile parohiilor precum şi susţinerea voluntariatului şi identificarea pro­blemelor pe care tinerii nu le pot rezolva decât cu ajutorul Bisericii.

În încheierea întrunirii se­mes­triale, Înaltprea­sfinţitul Pă­­­rinte Arhiepiscop Casian a prezentat  diferite aspecte refe­ri­toare la Sfântul Sinod Pan­ortodox, des­făşurat în insula Creta în perioada 18‑26 iunie.

La finalul Conferinţei toţi elevii prezenţi au primit din par­tea Înaltpreasfinţitului Părin­te Arhiepiscop daruri de cărţi, reviste şi iconiţe.

În susţinerea întâlnirii semes­triale, cele două protoierii au prezentat, în pridvorul bise­ricii, planşe cu imagini foto, icoane şi obiecte realizate de elevi în activităţile de la parohii.