Ordin Circular al Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos privind Alegerile Eparhiale 2022

În conformitate cu Decizia Patriarhală nr. 1/2022, transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod către Arhiepis­copia Dunării de Jos cu adresa nr. 1851/25.02.2022, şi în baza hotărârii Consiliului Eparhial din data de 4 martie a.c. (proces‑verbal nr. 940/04.03.2022) vă facem cunoscut, prin prezentul Ordin Circular, că în ziua de 5 mai 2022 vor avea loc alegerile de membri clerici şi mireni în Adunarea Eparhială pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2022‑2026.

În consecinţă, în conformitate cu prevederile art. 91, alin. (2) şi (3) din Statutul B.O.R. şi ale art. 65‑67 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (R.O.D.), vă facem cunoscute următoarele:

I. Data şi locul alegerilor

În circumscripţia electorală din care face parte parohia, alegerile se vor desfăşura în ziua sus‑menţionată, în biserica desemnată (conform programării), după următorul program: ora 1000 – alegerea membrilor clerici, ora 1300 – alegerea membrilor mireni. Alegerile vor fi prezidate de delegatul eparhial.

II. Depunerea candidaturilor

Ppcc. preoţi şi diaconi care doresc să‑şi depună candidatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 73 şi 74 din R.O.D., adică să aibă cel puţin gradul clerical „definitiv“, şi „să se fi distins prin activitate pastoral‑misionară deosebită şi prin purtare exemplară“.

Creştinii (bărbaţi) mireni care doresc să‑şi depună can­didatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 91 (1) din Statutul B.O.R. şi art. 88 din R.O.D., adică să fie creştini ortodocşi cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin (să nu fie divorţat, să nu activeze în organizaţii sau asociaţii cu interese potrivnice Bisericii Ortodoxe şi învăţăturii ei de credinţă) şi cu merite reale pentru Biserică, în domeniile cultural‑misionar, social‑filantropic, să aibă vârsta de cel puţin 30 de ani şi să fie înscrişi pe listele membrilor Adunării Parohiale respective.

În procesul de desemnare şi depunere a candidaturilor se va ţine seama de prevederile art. 91 (4) din Statutul B.O.R.  care precizează că „Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate“ şi de Hotărârea Sfântului Sinod nr. 831/2010: care prevede faptul că „cei care au obţinut două mandate, indiferent de legislatură şi de formă (consecutivă sau neconsecutivă), nu vor mai fi aleşi“ şi că „membrii Adunării Eparhiale, care au deţinut două mandate şi care au contribuit intens la sprijinirea activităţii bisericeşti, pot fi desemnaţi de Chiriarh, în consultare cu Permanenţa Consiliului Eparhial, dacă este în folosul Bisericii, ca membri onorifici ai Adunării Eparhiale, în număr de cel mult 10 şi doar pentru un mandat de 4 ani“, cât şi de faptul că membrii Permanenţei Consiliului Eparhial nu pot fi membri ai Adunării Eparhiale.

Candidaturile se pot depune pentru oricare dintre circumscripţiile electorale. Componenţa circumscripţiilor electorale, numele preoţilor şi diaconilor cu drept de vot şi numele delegaţilor eparhiali la fiecare circumscripţie sunt prezentate în Anexele 1 şi 2 la prezentul Ordin circular.

Candidaturile se depun la Biroul electoral eparhial de la sediul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, începând cu ziua de 21 martie 2022 şi cel târziu vineri, 1 aprilie 2002, ora 1600, atât pentru clerici, cât şi pentru mireni. Candidaturile persoanelor laice vor fi însoţite de un Curriculum vitae şi o recomandare a preotului paroh şi a Consiliului parohial.

Numele candidaţilor clerici şi mireni din fiecare circumscripţie, aleşi ca membri ai Adunării Eparhiale, vor fi făcute cunoscute în timp util Biroului electoral eparhial, prin protoierie, la maxim 48 de ore după definitivarea etapei de desemnare a candidaţilor, în conformitate art. 84 din R.O.D.

III. Nominalizarea delegatului Consiliului parohial

În baza art. 87 din R.O.D., preotul paroh, după ce va primi Ordinul circular eparhial, va convoca în scris Consiliul Parohial Electoral (în perioada 21 martie – 1 aprilie 2022), care va desemna, prin vot, un membru al Adunării Parohiale ca delegat la alegerea membrilor mireni ai Adunării Eparhiale. Unul dintre exemplarele procesului‑verbal ce se va încheia cu acest prilej, după modelul celui prezentat în Anexa 3 (formularul tip 12 – R.O.D.), va fi încredinţat delegatului ales, spre a fi înmânat preşedintelui Colegiului mirenesc în ziua alegerilor.

IV. Desfăşurarea alegerilor

În ziua alegerilor (5 mai 2022), conform prevederilor art. 76–87 din R.O.D.,  preotul paroh, ppcc. preoţi coslujitori – acolo unde este cazul – şi delegatul mirean al Consiliului parohial se vor prezenta, la orele precizate mai sus, în biserica în care se va desfăşura votarea.

Pentru a preîntâmpina absenţele sau întârzierile de la scrutin, preotul paroh se va îngriji, în ziua alegerilor, să fie însoţit de delegatul mirean sau să deconteze pe bază de documente justificative, din fondurile parohiei, cheltuielile de călătorie ale acestuia.

Având în vedere importanţa deosebită a alegerilor de membri pentru Adunarea Eparhială, în mandatul 2022‑2026, vă adresăm îndemnul şi rugămintea de a acorda maximă atenţie îndeplinirii acestei îndatoriri statutare şi regulamentare bisericeşti, care, cu certitudine, va contribui substanţial la consolidarea lucrării pastoral‑misionare din Eparhia noastră.

Cu arhierească binecuvân­tare,

ARHIEPISCOP,

† CASIAN,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI  EPARHIAL

AL  DUNĂRII  DE  JOS