Ordin circular cu privire la alegerile eparhiale 2010 – 2014

În conformitate cu Decizia Patriarhală nr. 2/2010, trimisă de Cancelaria Sfântului Sinod către Arhiepiscopia Dunării de Jos cu adresa nr. 1333/2010 şi în baza hotărârii Consiliului Eparhial din data de 4 martie a.c. (proces-verbal nr. 775/2010) vă facem cunoscut, prin prezentul Ordin Circular, că în ziua de joi, 15 aprilie 2010, vor avea loc alegerile de membri clerici şi mireni în Adunarea Eparhială, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2010-2014.

În consecinţă, în conformitate cu prevederile Art. 68 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (R.O.D.), vă facem cunoscute următoarele:

I. Data şi  locul alegerilor
În circumscripţia electorală din care face parte parohia, alegerile se vor desfăşura în ziua sus-menţionată, în biserica din localitate, după următorul program: ora 1000  – alegerea membrilor clerici, ora 1300 – alegerea membrilor mireni. Alegerile vor fi prezidate de delegatul eparhial.

II. Depunerea candidaturilor
Pc. preoţi şi diaconi care doresc să-şi depună candidatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art. 73 şi 74 din R.O.D., adică să aibă gradul „definitiv”, cu pregătire pentru categoria I şi să se fi distins printr-o activitate pastoral-misionară deosebită şi purtare exemplară.

Creştinii (bărbaţi) mireni care doresc să-şi depună candidatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Art. 91 (1) din Statutul B.O.R. şi art. 88 din R.O.D., adică să fie creştini ortodocşi cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin şi cu merite reale pentru Biserică, pe teren cultural, social, de binefacere sau prin donaţii făcute Bisericii, să aibă vârsta de cel puţin 30 de ani şi să fie înscrişi pe listele membrilor Adunării Parohiale respective.

În conformitate cu prevederile art. 91(4) şi 199 din Statutul B.O.R. şi cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 831/2010, „membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate”; „cei care au obţinut două mandate, indiferent de legislatură şi de formă (consecutivă sau neconsecutivă), nu vor mai fi aleşi”; membrii Permanenţei Consiliului Eparhial nu pot fi membri ai Adunării Eparhiale.

Candidaturile se pot depune pentru oricare dintre următoarele circumscripţii electorale:
Circumscripţia nr. 1 – parohii din protopopiatele Galaţi şi Tg. Bujor;
Circumscripţia nr. 2 – parohii din protopopiatul Galaţi;
Circumscripţia nr. 3 – parohiile din protopopiatul Tecuci;
Circumscripţia nr. 4 – parohiile din protopopiatul Tg. Bujor;
Circumscripţia nr. 5 – parohiile din protopopiatul Covurlui;
Circumscripţia nr. 6 – parohii din protopopiatele Nicoreşti şi Tecuci;
Circumscripţia nr. 7 – parohii din protopopiatul Brăila;
Circumscripţia nr. 8 – parohii din protopopiatul Brăila;
Circumscripţia nr. 9 – parohiile din protopopiatul Făurei;
Circumscripţia nr. 10 – parohiile din protopopiatul Însurăţei.

Componenţa circumscripţiilor elec-torale, numele preoţilor şi diaconilor cu drept de vot şi numele delegaţilor eparhiali la fiecare circumscripţie sunt prezentate în anexa ce a fost înaintată deodată cu prezenta.

Candidaturile se depun la Biroul electoral eparhial de la sediul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, până cel mai târziu 6 aprilie 2010, ora 1600, atât pentru clerici, cât şi pentru mireni. Candidaturile persoanelor laice vor fi însoţite de o recomandare a preotului paroh şi a Consiliului parohial.

Numele candidaţilor clerici şi mireni din fiecare circumscripţie vor fi făcute cunoscute în timp util Centrului eparhial, prin protoierie.

III. Nominalizarea delegatului Consiliului parohial
Cu trei zile înaintea alegerilor, preotul paroh va convoca Consiliul parohial, care va desemna, prin vot, un membru al Adunării Parohiale ca delegat la alegerea membrilor mireni ai Adunării Eparhiale. Unul dintre exemplarele procesului-verbal ce se va încheia cu acest prilej va fi încredinţat delegatului ales, spre a fi înmânat preşedintelui colegiului mirenesc în ziua alegerilor.

IV. Desfăşurarea alegerilor
În ziua alegerilor, preotul paroh, preoţii coslujitori – acolo unde este cazul – şi delegatul mirean al Consiliului parohial se vor prezenta, la orele precizate mai sus, în biserica în care se va desfăşura votarea.
Pentru a preîntâmpina absenţele sau întârzierile de la scrutin, preotul paroh se va îngriji sau să fie însoţit, în ziua alegerilor, de delegatul mirean sau să deconteze cheltuielile de călătorie ale acestuia.
Având în vedere importanţa deosebită a alegerilor membrilor Adunării Eparhiale, vă adresăm îndemnul şi rugămintea de a acorda maximă atenţie îndeplinirii acestei îndatoriri statutare şi regulamentare bisericeşti, care poate contribui substanţial la consolidarea lucrării pastoral-misionare din Eparhia noastră.
Cu arhierească binecuvântare,

† ÎPS ARHIEPISCOP CASIAN,
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI EPARHIAL
AL DUNĂRII DE JOS