Proiectele bisericeşti pentru anul 2021 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ședința de lucru a Consiliului Eparhial

Sâmbătă, 13 februarie, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au avut loc lucrările Adunării eparhiale. Şedinţa forului deliberativ eparhial s‑a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Arhiepiscop Casian, în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“.

Evenimentul a debutat cu participarea membrilor la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală, la finalul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­epis­cop Casian a oficiat slujba de Tedeum şi a rostit rugăciuni speciale pentru ajutor de la Dumnezeu în noul an. La final slujbelor din Catedrală, ierarhul Dunării de Jos a susţinut o meditaţie teologică cu privire la importanța păstrării unei legături vii şi permanente cu românii plecaţi în alte ţări şi cu comunităţile parohiale în care aceştia reuşesc să participe la viaţa Bisericii.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat legătura care există între pomenirea celor adormiţi în Biserică şi îngrijirea locurilor de veci în care trupurile celor dragi ai noştri aşteaptă învierea de apoi. Atât pomenirea lor, cât şi preocuparea pentru locurile de odihnă sunt forme concrete de manifestare a iubirii nostre faţă de semeni, filantropia fiind forma prin care îi putem ajuta pe semenii noştri atât în viaţa aceasta pământească, cât şi după trecerea lor în veşnicie.

Şedinţa propriu‑zisă a început în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a Centrului eparhial cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al ierarhului.

După apelul nominal, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti şi au fost aprobate propunerile de activităţi pentru anul 2021.

Dintre proiectele pentru anul în curs, 2021, ce vor sta la baza întregii activităţi a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, amintim:

Sectorul administrativ‑bisericesc

 – desfăşurarea unei acţiuni de inventariere şi evidenţiere a tuturor monumentelor înălţate în cinstea eroilor neamului, dar şi a mormintelor sau construcţiilor funerare dedicate unor eroi sau personalităţi marcante, care se află în proprietatea sau administrarea parohiilor, mănăstirilor, din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos sau a autorităţilor publice locale.

– analizarea de către o comisie eparhială a situației cimitirelor aflate în proprietatea parohiilor şi a mănăstirilor (organizare, administrare, intabulare, evidenţe financiar‑contabile), precum şi a celor trecute abuziv în inventarul domeniului public al unităţilor administrativ‑teritoriale (demersurile realizate pentru revenirea în inventarul unităţilor de cult).

Sectorul cultu­ral‑educa­țio­nal și activități cu tineretul

– desfăşurarea celei de‑a XXII‑a ediții a Simpozionului Na­țional interseminarial, în luna noiembrie dedicat tematicii Anului omagial 2021 „al pastorației românilor din afara României“ şi „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor“;

– organizarea unor dezbateri și comunicări online cu tineri participanți la programele catehetice și educaționale de la parohiile românești din diaspora.

Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi:

– Sunt prevăzute mai multe evenimente importante și anume: a. Simpozionul Internaţional interdisciplinar dedicat Anului omagial 2021 „al pastorației românilor din afara României“ şi „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor“ (aprilie); b. Sesiunea naţională de referate studenţeşti (mai); c. dezbateri în cadrul Cercului de patristică al Departamentului Teologic (întruniri lunare, pe tot parcursul anului 2021); d. dezbateri şi lansări de carte în cadrul Centrului de cercetare „Sfinţii Trei Ierarhi“ (întruniri lunare, pe tot parcursul anului 2021);

– Reevaluarea și reacreditarea programelor de studii – Licenţă: „Asistență socială“ și Master: „Spiritualitate Ortodoxă şi Asistenţă Socială“.

În susținerea orei de Religie:

– accelerarea pregătirii infor­matice a cadrelor didactice mai slab pregătite prin participarea la cursuri de formare;

– pregătirea profesorilor în continuare pentru a preda de la distanță, pentru a‑și adapta conținutul, pentru a implementa planuri remediale și a valorifica toate resursele disponibile, fizice și online (manuale, platforme, cursuri) în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional;

– identificarea de soluții, cu sprijinul parohiilor, pentru elevii care provin din medii vulnerabile, și cărora, de la suspendarea cursurilor în școli, nu li se asigură dreptul la educație, deoarece nu au acces la procesul de învățare la distanță.

Biroul catehetic eparhial:

– continuarea activităţilor de parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, şi cu şcolile care reprezintă risc de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

Tedeum în deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale

– organizarea în licee a unor cursuri de prevenire a agre­sivității, de autocunoaștere, de comunicare eficientă și de formare a spiritului de echipă;

Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos:

– valorificarea a 36 de obiecte reprezentative din patrimonial muzeului în poiecte de tipul Exponatele lunii pe tot parcursul anului;

– expoziție temporară foto‑documentară dedicată Anului omagial 2021 „al pastorației românilor din afara României“, în parteneriat cu mai multe parohii românești din diaspora pentru a evidenția frumusețea manifestărilor culturale, spirituale și educaționale realizate de comunitățile românești din afara țării;

– organizarea ediției a V‑a a Sesiunii Științifice de conservare si restaurare a patrimoniului cultural românesc Restitutio Es și publicarea unui album sinteză pentru cele 4 ediții precedente.

Editură – Tipografie:

– Publicaţii închinate Anului 2021, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anului omagial „al pastorației românilor din afara României“ şi „Anul comemorativ al celor adormiți în Dom­nul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor“ în Patriarhia Ro­mână:

 • Pr. Boris Dumănescu, Predici;

 • Pr. dr. Nicolae Grosu, Articole, omilii și catehismul (A.B.C.‑ul) creștinului;

 • Înmormântarea și pomenirile pentru cei adormiți;

 • Filantropi la Dunărea de Jos;

 • Pr. Nacu Pompiliu, Fru­mu­se­țea tradițiilor în satul româ­nesc (isto­rie, teologie, folclor și cul­tură);

 • Sorin Geacu, Biserici din Epar­hia Dunării de Jos în anul 1921.

Lucrări de serie:

 • Pastoralele de Sfintele Paşti şi de Naşterea Domnului ale Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun;

 • Biserică, Misiune, Slujire ‑ vol. 21;

 • Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XIX;

 • Rugăciune. Educaţie. Filantropie. Contribuţia seminariştilor în timp de pandemie;

 • editarea periodicului eparhial „Călăuză ortodoxă“,  în al XXX‑lea de activitate neîntreruptă;

 • alte albume, cataloage de expoziţie, calendare bisericeşti, pliante, broşuri ş. a.

Sectorul pastoral‑misionar şi mediatic

Lucrările Adunării Eparhiale

– monitorizarea sistematică şi analizarea periodică a impactului ştirilor cu caracter bisericesc din mass‑media laică în legătură cu viaţa creştină, în general, şi cea a Bisericii Ortodoxe Române, în special;

– dez­voltarea structurii de corespondenţi locali (parohii, protoierii, aşezăminte cultural‑filantropice eparhiale) şi intensificarea legăturii cu aceştia şi cu ppcc. protoierei, prin care să se reflecte mai des şi mai exact activităţile şi evenimentele cu scop cultural‑educaţional şi social‑filantropic din cuprinsul eparhiei.

Sectorul social‑filantropic

– dezvoltarea de parteneriarte cu alte instituții, medicale și nu numai, în vederea continuării inițiativelor de susținere a programelor socio‑mediale în vreme de pandemie;

– intensificarea activităților de întrajutorare parohială, conform Deciziei nr. 206/2006, prin Fondul “Păstorul cel Bun“, acolo unde parohiile nu mai au resurse să mai susțină activitatea de întrajutorare;

– continuarea campaniilor so­cio‑medicale „Sănătate pentru sate“ (deplasarea cu echipe de medici în localitățile rurale) și „Donează sânge, salvează o viață!“

– sprijinirea persoanelor vul­nerabile, în special a copiilor și a vârstnicilor, prin programe parohiale în cadul cărora să fie implicate organismele parohiale, precum și tinerii voluntari;

– desfășurarea unor activități sociale în cadrul centrelor filantropice parohiale, de oferire a hranei pentru persoanele nevoiașe, în contextul anului comemorativ dedicat de către Patriarhia Română „celor adormiți în Domnul“, prin săvârșirea pomenirilor pentru cei adormiți;

– identificarea și implicarea parohiilor în atragerea de surse de finanțare europeană pentru activități social‑filantropice.

Sectorul economic‑finaciar

– conformarea întregii acti­vi­tăți patrimoniale la nivelul tuturor unităților bisericești din Eparhie potrivit prevederilor Regulamentului Administrării Bunurilor Bisericești;

– continuarea susținerii familiilor preoților din mediul rural, cu mai mulți copii, din zone defavorizate și a șantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun și Milostiv“ și „Râvna Casei Tale Doamne“.

– permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, pentru respectarea prevederilor B.V.C. – 2021, privind reducerea cheltuielilor la capitolele cu întreţinerea şi utilitățile, iar la celelalte încadrarea în limitele bugetare din anul 2020.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești

– continuarea programului de construire, la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale, precum și dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

– atragerea de fonduri structurale pentru restaurare și punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.