Hristos în căutarea tinerilor, tinerii în căutarea lui Hristos

Andreea Curelaru, clasa a VI‑a, Şcoala Girmazială nr. 5 ‑ Galaţi: „La ora de Religie învăţăm să nu judecăm pe cei din jur, dacă nu dorim să fim judecaţi, să ne iubim şi să ne respectăm între noi. În acest sens, ne putem inspira din vieţile sfinţilor, ca pe viitor să devenim oameni din ce în ce mai buni şi mai credincioşi. Există daruri pentru toată lumea, deschide ochii, sufletul şi mintea! Observă frumuseţea care se află la îndemâna ta! Fii recunoscătoar, bucură‑te de ceea ce ai. Iubirea naşte iubire! Iertarea naşte iertare! Astăzi greşesc eu, şi tu mă ierţi. Mâine greşeşti tu, şi eu te iert. Poimâne greşim amândoi, şi alţii ne iartă, şi tot aşa. Şi deasupra tuturor şi în noi este Dumnezeu”.

Diana‑Nicoleta Dumitru, clasa a VI‑a, Şcoala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”‑ Brăila: ”Dumnezeu ne iartă ori de câte ori greşim şi noi, tinerii, ar trebui să‑L luăm ca exemplu. Creştinii din Biserică ‑ ˝fraţii˝ şi ˝surorile˝ ‑ dăruiesc din puţinul pe care‑l au, dau mai departe din ceea ce le oferă Dumnezeu, fără să se gândească la ei înşişi şi la problemele lor. Noi, tinerii de astăzi, ar trebui să luăm ca exemplu pozitiv seriozitatea preoţilor, a dascălilor, a oamenilor din Biserică”.

Bianca‑Nicoleta Nichifor, clasa a VI‑a, Şcoa­la Gimnazială ”Radu Tudoran”‑ Brăila: „În Biserică învăţăm cum să fim buni, cuminţi şi ascultători. Acolo găsim modele pe sfinţii care au ajutat oamenii săraci. De la Sfântul Nicolae, al cărui nume îl port, învăţăm să ajutăm oamenii nevoiaşi şi să nu cerem ceva în schimb. De la toţi sfinţii avem ceva de învăţat, pentru că au fost buni şi nu şi‑au trădat credinţa, pentru că Îl iubeau pe Dumnezeu şi nu doreau să‑L supere. Toate lucrurile bune le făceau din bunătatea inimii, cum şi noi ar trebui să îi luăm ca exemple şi să facem mult bine”.

Florin Pârlog, clasa a VII‑a, Şcoala Gim­nazială „Radu Tudoran” ‑ Brăila: „Bi­serica este Casa Domnului nostru Iisus Hristos, unde noi ‑ tinerii ‑ mer­gem ca să ne rugăm pentru sănătatea noastră, a părinţilor noştri, a fraţilor şi surorilor noştri şi a celor dragi nouă. Aici, preotul ne învaţă să fim buni, să nu vorbim urât, să îi ajutăm pe cei nevoiaşi şi să le oferim ajutor celor bătrâni. Preotul ne învaţă să ne spovedim şi să fim credincioşi. Vă invit să fiţi buni şi să nu supăraţi pe alţii! Să mergem la Biserică, deoarece, Dumnezeu ne ocroteşte pe toţi!”

Romeo Popa, clasa a VII‑a, Şcoala Gimnazială ”Ion Băncilă” ‑ Brăila: „Biserica este o bucurie în viaţa omului. Ea călăuzeşte şi luminează mintea şi sufletul tinerilor de astăzi. Ne limpezeşte mintea şi ne îndrumă paşii prin viaţă, arătându‑ne ce este bine şi ce este rău, dar ne dă şi puterea de a percepe clar diferenţa uriaşă dintre cele două cuvinte. Chiar de ai luat‑o pe căi greşite, Biserica îţi arată că poţi fi îndreptat, şlefuindu‑te cu voia şi lucrarea ta, până devii un diamant”.

Andreea Ţîru, cls. a X‑a, Colegiul Na­­ţional ”Costache Negri” ‑ Galaţi: „Cre­dinţa reprezintă drumul ce leagă omul de Dumnezeu, printr‑o putere pe care nu o putem dobândi din altă parte….”.

Mirela Tănasă, clasa a X‑a, Colegiul Naţional ”Costache Negri”‑  Galaţi: ”Tinerii care de mici au avut o relaţie strânsă cu Dumnezeu, continuă să se apropie tot mai mult de El, când sunt mari. O cale importantă prin care ne apropiem de Dumnezeu foarte mult este Sfânta Taină a Împărtăşaniei”.

Geanina Burlacu, clasa a VII‑a, Şcoala Gimnazială ”Radu Tudoran”‑  Brăila: ”Biserica este un loc sfânt, care ne ajută prin Sfânta Taină a Spovedaniei să ne curăţăm de toate păcatele şi de toate relele, pe care le facem. În biserică ascultăm predica părintelui, care ne învaţă cu mare dragoste cuvântul lui Dumnezeu, despre sfinţii care şi‑au dat viaţa pentru Hristos, dar şi despre milostenie, bunăvoinţă şi importanţa tuturor persoanelor din jurul nostru. Sfânta Biserică ne învaţă să fim ca şi sfinţii, deoarece, trebuie să fim buni şi miloşi cu toţi oamenii, la fel ca Sfântul Nicolae şi Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

(Mărturiile sunt preluate din volumul ”Hristos în căutarea tinerilor, tinerii în căutarea lui Hristos”, apărut din iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos, la Editura Eparhială).

***

Andreea Curelaru, 6th grade, Gym­nasium School no. 5 ‑ Galaţi: ”During the Religion class we learn not to judge people around us, unless we want to be judged, we learn to love and respect one another. In this way, we can inspire ourselves from the lives of Saints, so as in the future we could improve ourselves in faith and kindness. There are gifts for everybody, open your eyes and soul! Watch the beauty which is at hand! Be grateful, enjoy what you already have! Love raises more love! Forgiveness raises forgiveness! Today I can make a mistake and you forgive me. Tomorrow you can make one and I forgive you. The day after we both make mistakes and others will forgive us and so on. And above us all, and in us, there is God!”

Diana‑Nicoleta Dumitru, 6th grade,”Vlaicu Vodă” Gymnasium School ‑Brăila: „God forgives us every time we make mistakes and we should take this Him as an example. The Christians from the Church – „brothers” and „sisters” – offer from whatever they have, they give forward from whatever God gives them, without thinking of themselves and their own problems. We, the young people,  nowadays should take as a positive example the reliability of the priests, the church clerks and people.”

Bianca‑Nicoleta Nichifor, 6th grade, ”Radu Tudoran” Gymnasium School ‑Brăila: „In Church we learn how to be kind, nice and benevolent. It is in the Church that we find the Saints as models for helping the poor. From Saint Nicholas, where I got my name from, we can learn how to help the people in need and never ask anything in return. From all the saints we can learn something as they were good and never betrayed their faith due to their love for God. Every good thing they did was because they were kind hearted people, who should be a model for us and do good just like they did.”

Florin Pârlog, 7th grade, “Radu Tudoran” Gymnasium School ‑ Brăila city: „Church is The House for Jesus Christ, where we – the young – come to pray for the health of our parents, our brothers and sisters, and also our dear ones. Here the priest teaches us to be kind, to speak in nice words, to help the people in need and to offer help to the old ones. The priest teaches us to confess our sins and how to be good Christians.  I invite you to be good and try not to upset the others! Let’s go to Church, as God takes care of us all!”

Romeo Popa, 7th grade, “Ion Băncilă” Gym­­nasium School ‑ Brăila:“Church is such a joy in man’s life. It guides and enlightens the young people’s minds and souls nowadays. It brightens up our mind and it guides our steps in life, by pointing the good and the evil, but it also give us the wisdom to clearly perceive the difference between the two concepts. Despite your pursuit on the wrong path in life,  the Church shows how you can get it right, refining yourself with your own will and work, until you become a wonderful diamond”.

Andreea Ţîru, 10th grade, ”Cos­tache Negri” National College ‑ Galaţi: ”Faith is the way that connects the man to God through such a power that we cannot acquire anywhere else but in Church”.

Mirela Tănasă, 10tht grade ”Costache Negri” National College ‑ Galaţi: Young people who develop a strong relation with God since their childhood, will continue to get closer to Him when growing older. An important way we can get closer to God is the Holly Eucharist”.

Geanina Burlacu, 7th grade, ”Radu Tudoran” Gymnasium School ‑ Brăila: „Church is a holly place which enables us, by means of The Sacrament of Confession to be forgiven for all our sins and wrong deeds. In church we listen to the priest’s sermon who teaches us, in great love, about the word of God about the Saints who gave up their lives for Christ, but also about being merciful, benevolent and that all the people around us are important. The Holly Church teaches us to be just like Saints, to be kind and do good to all the people around us, just as Saint Nicholas or the Saint Parascheva”.