,,Biserică. Misiune. Slujire” – volumul 14

BMS_14_finalA apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, a XIV-a ediţie a anuarului bisericesc „Biserică. Misiune. Slujire”. Volumul a fost iniţiat şi îndrumat, ca în fiecare an de apariţie, de ÎPS Arhiepiscop Casian Crăciun al Dunării de Jos şi redactat de un colectiv de preoţi, cu sprijinul unor clerici şi mireni angajaţi în asociaţiile bisericeşti şi activităţile sociale ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

,,Cap de an” şi ,,cap de carte”, Sfântul Vasile cel Mare este şi începătorul volumului de faţă, îndemnând cititorul la rugăciune smerită: „Pomeneşte, Doamne, Sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică, cea de la o margine până în cealaltă a lumii…”. Este chiar Biserica despre care vorbesc cele 584 de pagini ale anuarului „B.M.S.”, unde cine este interesat, în general, de viaţa internă a Bisericii Ortodoxe, a Patriarhiei Române, precum şi, în special, de activitatea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, are la îndemână un material documentar bogat şi preţios.

Stăruinţa de a publica această carte an de an este motivată de cuvântul de binecuvântare al Arhipăstorului nostru, care arată că: „Ea este mesager către cei care slujesc şi către cei care sunt slujiţi în Biserică, de către misionarii ei, clerici şi mireni. Ea este alcătuită din îndemnuri, sfaturi şi mărturii ale dreptei-credinţe, dar şi de efectele reale, faptele văzute ale slujirii, într-un an, în Arhiepiscopia Dunării de Jos”.

În capitolul „Teologie şi viaţă bisericească” se anunţă, explicându-se pe înţelesul tuturor, de ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa PF Patriarh Daniel al României, în şedinţa din 29 octombrie 2013, a hotărât să numească anul 2014 „Anul omagial-euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi ,,Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română”.

Un material amplu, omiletic, ne prezintă ÎPS Casian al Dunării de Jos, intitulat: „Lumina pocăinţei şi puterea jertfei spre unirea cu Hristos, în Biserica slavei Sale”. Cu darul dumnezeiesc de tălmăcitor al Sfintelor Scripturi şi al învăţăturiii Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Arhipăstorul nostru pune accent pe semnificaţia rugăciunii la cumpăna dintre ani, care trebuie să fie, în primul rând de mulţumire pentru toate câte ni se dau de sus, fie ele bine primite de noi sau mai greu acceptate. Şi îndeamnă la însuşirea virtuţilor unui model demn de urmat, care este Sfântul Vasile cel Mare – slujitor al Bisericii „în toate locurile şi în tot timpul” – prin care să ne îndreptăm spre modelul jertfei de sine în slujirea aproapelui, Care este Iisus Mântuitorul lumii. Căci cea mai mare mulţumire adusă lui Dumnezeu este, în fapt, vindecarea de patimi şi unirea cu Hristos Domnul, în Taina Euharistiei.

Despre „Vindecarea prin Sfânta Taină a Spovedaniei” aflăm dintr-un material al lui Jean-Claude Larchet, preluat din volumul „Terapeutica bolilor spirituale”, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001.

Firesc, tematic şi duhovniceşte, urmează un articol închinat celui mai eficient mijloc de vindecare spirituală: „Dumnezeiasca Euharistie”, scris de Dr. Anca Manolache şi preluat, cum specifică notele de subsol, din revista „Glasul Bisericii” VIII (1979), nr. 7-8.

Iar teologilor şi tuturor celor dornici să studieze mai îndeaproape  semnificaţia duhovnicească a anului în care suntem, redactorii anuarului „B.M.S.”-2014 le oferă o „Bibliografie utilă pentru redactare de referate privind Anul omagial-euharistic”, în care sunt indicate lucrări pe teme ca: „Despre Sfintele Taine în general”, „Sfânta Spovedanie” şi „Sf. Euharistie” – apărute în volum sau în periodice, articole şi studii – un vast tărâm de cercetare şi documentare, într-adevăr, foarte util.

Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos
Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

A doua semnificaţie a anului 2014, omagierea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, este prezentă în paginile acestui volum cu materiale tematice ca: „Din domnia lui Constantin Brâncoveanu”, – un excurs bine scris şi temeinic documentat al prof. univ. dr. Ionel Cândea. În aceeaşi măsură necesar pentru utilizatori va fi şi ,,Tabelul cronologic şi bibliografic” întocmit de pr. Eugen Drăgoi, privind „Sfinţii Martiri Brâncoveni – 300 de ani de la mucenicie” – o interesantă enumerare exhaustivă a principalelor date care au marcat viaţa şi domnia Domnitorului martir, precum şi destinul familiei sale, dar şi percepţia lor în istorie, de-a lungul anilor până în prezent.

Urmează o relatare a „Evenimentelor anului 2013 în Arhiepiscopia Dunării de Jos”, după care anuarul cuprinde o privire generală asupra Bisericii Ortodoxe, în date şi cifre, la fel de interesantă şi utilă ca informaţie.

„Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2013” este redată in integrum şi in particulari, în următoarele pagini, de la 217 la 577. Ca o reală călătorie prin timp, se poate urmări „Itinerarul pastoral-misionar al ÎPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în anul 2013, în cel de al 20-lea an de slujire ca ierarh al Eparhiei noastre: activitatea liturgică, vizite canonice şi de lucru la unităţile bisericeşti din Eparhie, participări la conferinţe, simpozioane, consfătuiri teologice şi bisericeşti, comisii de examinare; activităţi pastoral-misionare şi culturale, activităţi liturgice şi externe – evidenţă ţinută cu perseverenţă de secretarul eparhial pr. Gelu Aron.

„Activitatea administrativ-bisericească şi pastoral-misionară” este relatată de pr. Meluţă Lupu, consilier administrativ-bisericesc, pr. Gabriel Molocea, consilier misionar şi comunicare media şi ec. Luminiţa Rotaru, şef serviciu Resurse umane din cadrul Centrului Eparhial.

Un alt capitol important este „Viaţa mănăstirească”, în cadrul căreia sunt expuse şi analizate: organizarea administrativă, viaţa liturgică şi duhovnicească, activităţile: misionară, culturală, didactică şi de învăţământ, economică, social-filantropică, activitatea de construcţie şi restaurare a mănăstirilor eparhiei noastre.

Din această analiză amănunţită nu poate lipsi sectorul învăţământ, căruia i se acordă o atenţie deosebită, fiind prezentat pe larg în „Educaţia creştină în instituţii bisericeşti şi şcoli de stat”, de pr. Lucian Petroaia şi pr. Daniel Zlate.

Sectorul cultural-misionar şi comunicaţii media prezentă de asemenea evenimentele principale ale anului trecut, organizate pe protoierii. Activitatea editorială este evidenţiată prin apariţii interesante în volum, iar periodicul „Călăuză ortodoxă”, veritabilă cronică eparhială, a depăşit deja 300 de numere, fiind cea mai longevivă revistă bisericească din ţară.

O atenţie amănunţită i se acordă sectorului de patrimoniu bisericesc, în cadrul căruia sunt analizate: „Situaţia monumentelor şi a şantierelor de la monumentele istorice bisericeşti”, „Stadiul aplicării Protocolului dintre Patriarhia Română şi Ministerul de Interne încheiat la 5.04.2000, reactualizat în anul 2005”.

Este prezentat „Tabelul informativ asupra obiectelor de patrimoniu fişate în 2013” şi „Modul de constituire a arhivei”.

Muzeele, colecţiile există şi pot fi vizitate şi cercetate.

Aspect din timpul şedinţei Adunării Eparhiale
Aspect din timpul şedinţei Adunării Eparhiale

De asemnea, Biblioteca Centrului Eparhial şi bibliotecile este considerată o comoară nesecată de informaţie şi frumuseţe spirituală, reîmprospătată periodic cu noile apariţii. Sunt menţionate şi donaţiile de carte primite în cursul anului trecut, dar şi contribuţia bibliotecii la diferite evenimente culturale organizate de parohii.

În cadrul Departamentului de presă şi comunicare, se menţionează colaborarea Eparhiei noastre cu Centrul de presă „Basilica” al Patriarhiei Române (ziarul „Lumina”, Radio şi Televiziunea „Triniras” şi agenţia de presă „Basilica”. Ca şi cu presa locală, vizuală şi scrisă.

Nu lipsesc, bineînţeles, mijloacele moderne de informare: pagina web a eparhiei, www.edj.ro, actualizată de ing. Simona Mavromati.

Toată această informare despre sectorul cultural şi comunicare media a fost alcătuită cu minuţiozitate de: pr. Daniel Popa, consilier cultural-învăţământ, pr. Gabriel Molocea, consilier misionar şi comunicare media, pr. Adrian Portase, inspector eparhial pt. probleme de comunicare şi mass-media, ing. Simona Mavromati, şef serviciu editură, Corina Stoica, bibliotecar şi Georgiana Pascu, conservator-restaurator.

„Lucrarea social-filantropică” despre ale cărei programe relatează pe larg în acest studiu pr. Ionel Rotaru, consilier social-filantropic şi misionar, cuprinde: activitatea centrelor sociale, programe social-filantropice, lucrare pastorală şi misionară a preoţilor capelani şi a asistenţilor sociali şi asociaţiile misionare ale Bisericii: Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România şi Asociaţia Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, ambele filiale la Galaţi.

La activităţile economico-financiară şi agricolă se referă pr. Nelu Perţea, consilier economic şi dl Petru Rareş Bucur, inspector Serviciu agricol.

Pr. ing. Horaţiu Moldovan, consilier patrimoniu şi construcţii bisericeşti scrie despre  şantierele de construcţie de pe teritoriul eparhiei, în număr de 360, construirea de 186 noi biserici în cursul anului 2013 şi întreţinerea lăcaşurilor de cult şi a altor edificii bisericeşti, lucrări de reparaţii şi consolidări, lucrări de pictare sau repictare, pentru care „se alocă subvenţii importante de la Guvern, prin Secretariatul de Stat pentru Culte şi de la bugetele locale, asumate de consiliile parohiale ale parohiilor beneficiare”, ca şi prin fonduri europene accesate în cadrul Programului operaţional regional, cum a fost în cazul celui mai important proiect al eparhiei noastre, istorica Mănăstire Măxineni din judeţul Brăila.

Sunt menţionate, de pr. Gelu Aron, secretar eparhial, pr. Voicu Niţu, inspector bisericesc eparhial şi arhivist Pompiliu Cânepă-Verde, activităţile Cancelariei Eparhiale: corpul de inspecţie şi control, serviciul secretariat şi serviciul arhivă.

Toate aceste strădanii de pe parcursul unui an întreg  au fost menţionate în „Darea de seamă asupra vieţii bisericeşti eparhiale din anul 2013”, prezentată la întrunirile Consiliului şi Adunării eparhiale din 7-8  februarie 2014.

A fost publicat şi un tabel statistic privind activitatea Arhiepiscopiei noastre, în date şi cifre, necesar estimărilor la nivel local şi general, precum şi o înşiruire a tuturor instituţiilor bisericeşti de pe teritoriul eparhiei, deoarece este firesc ca fiecare creştin ce aparţine Arhiepiscopiei Dunării de jos să-şi cunoască co-eparhioţii.

Se poate spune că acest anuar bisericesc, intitulat „Biserică. Misiune. Slujire”, ajuns acum la nr. 14 şi-a îndeplinit misiunea de informare şi analiză, şi pentru anul 2013. Şi este, credem, poate cel mai „la obiect” anuar de până acum, sobru şi concret, o relatare detaşată, critică şi analitică a muncii nu numai a unui întreg aparat administrativ, ci şi a membrilor Bisericii extra-muros, adevăraţii stâlpi de susţinere a Bisericii instituţionale.

Violeta Ionescu