Proiectele bisericeşti pentru anul 2023 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 4 februarie a.c., la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au avut loc lucrările Adunării eparhiale. Şedinţa forului deliberativ eparhial s‑a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“.

Evenimentul a debutat cu par­ticiparea membrilor la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală, la finalul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis­cop Casian a oficiat slujba de Tedeum, urmată de o slujbă de pomenire pentru toți membri Adunării Eparhiale trecuți la Domnul.

După apelul nominal, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti pentru anul 2022 şi au fost aprobate propunerile de activităţi pentru anul 2023.

În cadrul lucrărilor, ierarhul locului a prezentat hotărârea Sfântului Sinod prin care anul 2023 a fost dedicat în Patriarhia Română pastorației persoanelor vârstnice și imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)

Între proiectele pentru anul 2023, amintim:

Sectorul administrativ‑bisericesc

‑  planificarea, pregătirea şi abordarea cu maximă responsabilitate, în cadrul fiecărei comunităţi parohiale, prin PREDICI ŞI CATEHEZE, a unor teme specifice anului 2023, precum: Forme ale pastoraţiei şi/sau cinstirii persoanelor vârstnice în Sfânta Scriptură; Repere privind pastoraţia persoanelor vârstnice în viaţa Bisericii; Parohia, familia şi persoanele vârstnice; Realităţi şi provocări actuale privind pastoraţia persoanelor vârstnice; Despre cântarea religioasă în Sfânta Scriptură; Importanţa cântului liturgic potrivit Sfintei Tradiţii ortodoxe. Chipuri de imnografi creştini; Despre importanţa muzicii  psaltice în cultul şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române; Compozitori şi psalţi români care au contribuit la românirea şi dezvoltarea muzicii psaltice liturgice; Cântarea corală în Biserica Ortodoxă Română de la adoptarea ei şi până astăzi;

‑  intensificarea asistenţei religioase şi a prezenţei preotului în mijlocul persoanelor vârstnice din parohii (în special în satele izolate), dar şi din căminele şi aşezămintele de ocrotire a bătrânilor;

‑  identificarea mijloacelor de susţinere a cântării la strană de către voluntari, la parohiile care nu au cântăreţ bisericesc angajat, prin organizarea unor cursuri de scurtă durată în cadrul fiecărui protopopiat, cu sprijinul profesorilor de la Seminarul Teologic din Galaţi, dar şi al unor dascăli din zonă care dau dovadă de bună pregătire şi calităţi vocale deosebite;

‑  încurajarea şi promovarea în cât mai multe parohii a cântării uniformizate (omofone), de către toţi participanţii la slujbă, în special la Sfânta Liturghie.

Sectorul cultu­ral‑educa­țio­nal și activități cu tineretul

Tedeum în deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

‑  sprijinirea atribuirii numelui Episcopului Melchisedec Ştefănescu la Centrul de Studii Dunărene al Academiei Române, precum şi asigurarea infrastructurii necesare bunei funcționări prin Protoieriile Galați și Brăila

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galați:

‑ continuarea demersurilor privind redobândirea titlului de proprietate asupra clădirii centrale și alcătuirea unui proiect pentru reabilitarea clădirii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați;

‑  realizarea lucrărilor de rea­bilitare termică pentru căminul școlii, prin programul PNRR;

‑ desfăşurarea celei de‑a XXIV‑a ediții a Simpozionului Național interseminarial, în luna noiembrie dedicat tematicii Anului omagial 2023 „al pastorației persoanelor vârstnice“ și „anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești“;

Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi:

‑  marcarea celor 30 de ani de existență a specializărilor teologice în Universitatea „Dunărea de Jos“ prin:

 • elaborarea/publicarea unei monografii a Departamentului de Teologie;

 • prin organizarea unui simpozion național cu invitarea de delegații de la toate Facultățile și Departamentele de Teologie din Patriarhia Română.

‑ cooperarea cu Universitatea Vârstei a Treia pentru întâlniri între generații, cu sprijinul infrastructurii oferite de parohii, plecând de la experiența vârstnicilor și entuziasmul tine­rilor.

Ora de religie:

‑ cooptarea profesorilor care au o eficienţă scăzută în actul educativ și organizarea unor cursuri de formare pentru  aceștia;

‑ implicarea profesorilor de religie și a liceenilor din clasele a XI‑a și a XII‑a în programele specifice ale eparhiei desfășurate împreună cu Universitatea Vârstei a Treia;

Biroul catehetic eparhial:

‑ pentru Concursul Național Catehetic ‑ ,,Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului“  ‑ implementarea la nivel parohial într‑un procent cu 20% mai mare față de anul precedent;

‑  organizarea ediției a XXVIII‑a a Pelerinajului de la Buciumeni;

‑  organizarea programului epar­­hial „Tabăra din pridvorul bise­ricii“, ediția a VI‑a și implicarea mai multor parohii în program;

‑ mobilizarea și pregătirea grupurilor de preoți și tineri pentru ITO 2023 care va avea loc în luna septembrie la Timișoara;

Lucrările Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Du­nărea de Jos:

‑ amenajarea a 2 colecții muzeale pentru a evidenția fru­musețea gospodăriei tradițio­nale româ­nești: la Mănăstirea „Sf. Trifon“ și la Centrul Mul­tifuncțional al Parohiei Ciu­rești;

‑  organizarea a 13 expoziții, dintre care le amintim pe cele mai reprezentative:

 • Biblia, izvor nesecat de înțelepciune;

 • 350 ani de la nașterea domnitorului Dimitrie Cantemir, în colaborare cu Academia Română, Muzeul Literaturii Române București și Biblioteca „V. A. Ure­chia“ din Galați;

 • Alexandru Ioan Cuza ‑ 150 de ani de la trecerea la cele veșnice. Făuritorii Unirii, realizări și mărturii, în colaborare cu Muzeul Municipal „Regina Maria“ din Iași, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea“ din Galați și Muzeul Brăilei „Carol I“;

‑  organizarea ediției a VI‑a a Sesiunii Științifice de conservare si restaurare a patrimoniului cultural românesc „Restitutio Es“ și tipărirea celui de al doilea număr al revistei științifice „Ars christiana rediviva“, cu apariție anuală și tematică specifică: conservare, restaurare, valorificare patrimoniu și studii de muzeologie;

‑  valorificarea fondului de carte veche pentru punerea în lumină a cântăreților bisericești de odinioară;

Editură și tipografie

‑  tipărirea volumelor:

 • † Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Plugărie din țarina inimii, vol. 3;

 • † Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, La lumina opaițului, vol. 4;

 • † Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos, De la Betleem la Emaus, ed. a II‑a;

 • Pr. Boris Dumănescu, Predici;

 • Pr. dr. Nicolae Grosu, Articole, omilii și catehismul (A.B.C.‑ul) creștinului;

 • Pr. Eugen Drăgoi, Corespon­dența edită ‑ Episcop Melchisedec Ștefănescu;

 • Violeta Ionescu (ed.) – Viața spirituală în „Viața liberă“;

 • Maria Stanciu (ed.) – Voievozii cuvântului;

 • Pastoralele la Sfintele Paşti şi la Naşterea Domnului ale Înalt­preasfinţitului Arhiepiscop Dr. Casian;

 • Biserică, Misiune, Slujire ‑ vol. 23;

 • Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XXI;

 • Rugăciunea tinerilor seminarişti în anul sfinţilor isihaşti;

 • editarea periodicului eparhial „Călăuză ortodoxă“, în al XXXIII‑lea de activitate neîntreruptă;

 • alte albume, cataloage de expoziţie, calendare bisericeşti, pliante, broşuri ş. a.

Sectorul pastoral‑misionar şi mediatic

‑  continuarea monitorizării sistematice şi analizarea periodică a impactului ştirilor cu caracter bisericesc din mass‑media laică în legătură cu viaţa creştină, în general, şi cea a Bisericii Ortodoxe Române, în special;

‑ promovarea, în spaţiul online, pe paginile de socializare şi pe site‑urile parohiilor, eficient şi rapid, a activităţilor bisericeşti desfăşurate, precum şi preluarea celor mai importante ştiri la nivel eparhial şi naţional.

Sectorul social‑filantropic

‑ întocmirea, de către fiecare preot din eparhie, cu ajutorul asistentului social de la protoierie sau de la primărie, a unei evidenţe cu persoanele aflate în risc social (în special a vârstnicilor singuri, bolnavi sau a celor fără posibilităţi materiale), pe care să le ajute în mod ritmic;

‑  organizarea în cadrul centrelor sociale a unor întruniri între generații (tineri și vârstnici), în vederea cunoașterii problemelor cu care se confruntă și a rezolvării lor;

‑  ajutorarea familiilor preoțești, cu mulți copii, din zonele rurale, care se confruntă cu sărăcia și depopularea localităților;

‑  activarea şi promovarea voluntariatului, prin identificarea şi atragerea tinerilor studenţi sau elevi care să se implice în programele parohiale.

Sectorul economic‑finaciar

‑  o permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităților bisericești din Eparhie, pentru respectarea prevederilor B.V.C. – 2023 și încadrarea în limitele bugetare din anul 2022;

‑  verificarea și analiza si­tuațiilor economico‑financiare lu­nare a tuturor unităților bise­ricești la nivel de protopopiat și centralizarea datelor în cadrul sectorului spre a fi analizate în cadrul Permanenței Consiliului Eparhial, potrivit prevederilor art. 71, alin. (17) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române – varianta consolidată și ale Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române“;

‑  monitorizarea consumurilor la energie electrică și gaze naturale la obiectivele de la Centrul Eparhial și de la subunități în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate și identificarea unor soluții tehnice eficiente care să contribuie la diminuarea consumurilor fizice;

‑  conformarea întregii acti­vități patrimoniale la nivelul tuturor unităților bisericești din Eparhie potrivit prevederilor Regu­lamentului Administrării Bu­nurilor Bisericești și continuarea procesului de completare a dosarelor depuse la A.N.R.P.;

‑  susținerea pe mai departe a familiilor preoților din mediul rural, cu mai mulți copii, din zone defavorizate și a șantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun și Milostiv“ și „Râvna Casei Tale Doamne“.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești

‑  demararea lucrărilor de extindere și amenajare a căminului pentru preoți și preotese fără sprijin din imobilul Protoieriei Galați (construit de Episcopul Nifon Niculescu și destinat întrajutorării clerului gălățean);

‑  Construirea unei clopotnițe la Centrul eparhial;

‑ Continuarea lucrărilor la Așezământul social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“ ‑ Lacu Sărat, respectiv pictura, în tehnica mozaic a capelei;

‑  demararea lucrărilor de construire a capelei cu hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel“ din curtea Penitenciarului ‑ Galați;

‑  atragerea de fonduri structurale pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei (parohiile „Sf. Apostoli“ și „Sf. Ierarh Nicolae“ din mun. Brăila).