Biserică. Misiune. Slujire. Volumul 11

BMS_11_FinalA devenit deja o tradiţie, ca întreaga viaţă bisericească desfăşurată în perioada unui an calendaristic în Arhiepiscopia Dunării de Jos, să fie consemnată într-o amplă lucrare intitulată BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE.

Aflată la al 11-lea volum, această lucrare cuprinde, asemenea unui letopiseţ voievodal de odinioară, atât evenimentele şi realizările administrativ-bisericeşti, pastoral-misionare şi cultural-spirituale derulate în anul 2010, cât şi principalele repere şi obiective ale activităţii de slujire şi misiune bisericească propuse pentru anul 2011.

Acest volum este expresia trăiniciei, unităţii şi continuităţii activităţii bisericeşti în Arhi-episcopia Dunării de Jos. Apariţia sa izvorăşte din nevoia de a face cunoscută şi a dărui istoriei lucrarea jertfelnică a slujitorilor Bisericii şi a dreptmăritorilor creştini din zilele noastre, adăugată cu smerenie jertfelor sfinţilor cunoscuţi şi necunoscuţi ai acestor meleaguri, cu îndelungată viaţă întru Hristos. Lucrarea apare la iniţiativa, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care, în cuvântul introductiv al acestui volum reafirmă scopul şi necesitatea ei:

„Mărturiile faptelor din slujirea bisericească în Eparhia noastră, pentru anul 2010 ce s-a încheiat, trebuie adunate, ca şi roadele în hambare. Trebuie selectate, apreciate şi arătate! Fără aceasta nu existăm în comuniune, ci doar dispersaţi, slăbiţi şi dezorientaţi”.

Prin bogatul material prezentat, lucrarea depăşeşte caracterul de analiză specific unei dări de seamă, înscriindu-se în rândul lucrărilor teologice şi pastoral-misionare de mare folos. Faptul că întotdeauna Biserica şi-a împlinit lucrarea prezentă pe trecutul ei jertfelnic, dar integrată în problemele reale ale viitorului, justifică modul de organizare a acestui volum, care se deschide cu prezentarea Programului – cadru al  manifestărilor cuprinse în Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la proclamarea anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”. De asemenea, în această primă parte intitulată Teologie şi viaţă bisericească sunt înserate două studii referitoare la Taina Sfântului Botez şi la Taina Sfintei Cununii întocmite de marii noştri dascăli teologi pr. prof. Dumitru Stăniloae şi pr. prof. Constantin Galeriu.

În studiul intitulat „Taina Sfântului Botez”, părintele prof. Dumitru Stăniloae prezintă Sfântul Botez instituit de Mântuitorul Iisus Hristos ca pe o taină cosmică, integrată în măreţia creaţiei lui Dumnezeu prin renaşterea omului din apă şi din Duh Sfânt: „Apa botezului e în chip ascuns materia veacului viitor, care va purta în ea pe Fiul ca ipostas străveziu şi pe Duhul cu energiile Lui de viaţă făcătoare şi mereu noi”. Prin Botez are loc refacerea chipului lui Hristos în om, intrarea în stare de curăţie a omului, în Biserica lui Hristos şi deschiderea drumului spre mântuire.

Părintele prof. Constantin Galeriu realizează un adevărat imn dedicat familiei creştine şi Tainei Sfintei Cununii.  La baza familiei stă taina iubirii: „Noi ne iubim prin Dumnezeu, esenţa, izvorul şi modelul iubirii”. Născuţi din iubire, bărbatul şi femeia nu pot trăi în afara iubirii. Bărbatul şi femeia se unesc prin Căsătorie nu numai pentru alungarea singurătăţii, ci  şi pentru a-şi fi unul altuia ajutor. Femeia creată de Dumnezeu este carne din carnea bărbatului, ceea ce înseamnă că în căsătorie cei doi devin un „singur trup”, dar şi un singur suflet, ca expresie a aspiraţiei comune spre îndumnezeire. Pentru a fi un trup şi un suflet, bărbatul şi femeia îşi trăiesc unul altuia iubirea. Ei se unesc în iubire şi în Slava lui Dumnezeu, trăind asemenea Persoanelor Sfintei Treimi în egalitate, iubire desăvârşită, comuniune şi unitate.

Acestor două minunate studii li se adaugă alte două comunicări: „Problema înmormântării pruncilor nebotezaţi în Biserica Ortodoxă”, semnată de pr. dr. Lucian Petroaia,  în care sunt prezentate argumentele scripturistice şi canonice refe-ritoare la problema pruncului şi necesitatea întocmirii unei slujbe de înmormântare pentru pruncii nebotezaţi, decedaţi, în lumina Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind înmormântarea pruncilor nebotezaţi, adoptată în şedinţa de lucru din 29 octombrie 2010 şi „Sfânta Taină a Botezului. Prevederi canonice”, în care domnişoara asist. univ. dr. Gina Scarlat face o prezentare a canoanelor baptismale. Aceste comunicări sunt urmate de o amplă Bibliografie selectivă din monografiile şi revistele bisericeşti ale Patriarhiei Române, care constituie un important ajutor  tuturor celor râvnitori în sporire duhovnicească şi ştiinţifică.

Prima parte a volumului se încheie cu enumerarea principalelor evenimente care s-au desfăşurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2010 în cadrul programului intitulat „2010-Anul omagial al crezului ortodox şi al autocefaliei româneşti”, în care s-au evidenţiat: Concursul de Oratorie Creştină „Crezul meu”, în cadrul programului catehetic naţional „Hristos împărtă-şit copiilor”, expoziţia de icoane „Crezul ortodox în iconografie”, simpozionul „Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi contribuţia sa la dobândirea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române” şi altele.

Cea de-a doua parte a lucrării intitulată Slujire şi Misiune se deschide cu prezentarea unor date referitoare la organizarea Bisericii Ortodoxe Române  şi continuă cu capitolul cel mai extins al volumului dedicat Vieţii Bisericeşti în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2010.

Un loc important în acest capitol îl ocupă prezentarea amplei şi complexei activităţi sfinţitoare, învăţătoare şi de conducere a neobositului ierarh al Dunării de Jos, în cel de-al 16-le an de slujire, ca titular. Parcurgând filă cu filă această parte, ne dăm seama că suntem în faţa unei istorii vii, în care preoţi şi credincioşi, monahi şi monahii, profesori şi elevi, tineri şi bătrâni, strâns uniţi în jurul chiriarhului lor, s-au mobilizat pentru împlinirea lucrării sfinţitoare a Bisericii lui Hristos. Găsim în aceste pagini exemple de jertfă, de iubire faţă aproapele, de smerenie, de angajament şi atitudine filantropică, de virtute, de exigenţă şi hotărâre. Toate acestea fac ca Biserica să fie „vie, dinamică, rugătoare, mustrătoare uneori, dar întotdeauna iertătoare şi spaţiu de mântuire”.

Prin bogatul său conţinut spiritual – duhovnicesc şi infor-maţional, considerăm că prezentul volum al lucrării BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE va fi de mare folos clericilor şi creştinilor, iar roadele ce vor să vină vor fi pe măsura ostenelii celor care au contribuit la întocmirea sa.

Prof. univ. dr. Ştefan Dima,
Membru al Adunării Eparhiale