Întrunirea Colegiului decanilor de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă, din cuprinsul Patriarhiei Române

Colegiul decanilor de la facultăţile teologice din ţară la Lacu Sărat
Colegiul decanilor de la facultăţile teologice din ţară la Lacu Sărat

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 17 şi 18 februarie 2011, la Aşezământul Socio-Medical „Sfântul Mucenic Pantelimon” de la Lacul Sărat – Brăila a avut loc întrunirea Colegiului decanilor din învăţământul teologic ortodox superior, de la toate Facultăţile de Teologie din Patriarhia Română.

Au fost reprezentate toate Facultăţile şi Departamentele din ţară, astfel: ÎPS prof. univ. dr. Laurenţiu Streza (Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh şi preşedinte al Colegiului), pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti), pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi), pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova), pr. conf. dr. Ştefan Florea şi pr. conf. dr. Marian Vâlciu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte), pr. lect. dr. Bogdan Moise (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa), pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad), pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea), pr. prof. univ. dr. Ioan Popescu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti), pr. conf. dr. Ştefan Pomian (Departamentul Teologic din Baia Mare), lect. dr. Florin Dobrei (Departamentul Teologic din Caransebeş). Din partea Sectorului Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române a participat pc. pr. lect. dr. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal.

Din partea Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi au participat, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos (gazda evenimentului), pr. lect. dr. Cristian Gagu şi subsemnatul.

La această întrunire, s-au dezbătut următoarele probleme:

1. Implicaţiile noii Legi a Educaţiei pentru activitatea din Facultăţile de Teologie Ortodoxă.

În cadrul discuţiilor s-a subliniat şi faptul că noua Lege a Educaţiei ridică unele semne de întrebare pentru sistemul universitar teologic, care trebuie explicitate dintr-o perspectivă a teologiei ortodoxe. Pentru cunoaşterea acestui specific, de către autorităţile în drept, s-a  propus alcătuirea unei broşuri de prezentare a sensurilor termenilor cu aplicare teologică din Lege, breviar care va fi pus la dispoziţia mediului legislativ din societatea românească de azi.

Prin promovarea institutelor de cercetare şi optimizarea lor la standarde internaţionale, păstrând criteriile de identitate ale învăţământului teologic, se vor putea completa unele normele didactice, dar aceasta ar fi şi o şansă de extindere a misiunii creştin-ortodoxe, în mediul universitar şi cultural, european şi internaţional.

În legătură cu criteriile specifice de promovare şi de evaluare a calităţii, s-a afirmat că acestea (referitoare la promovare, cercetare şi evaluarea calităţii în învăţământ) trebuie foarte bine precizate, stabilite definitiv, aprobate de Sfântul Sinod, generalizate la nive-lul tuturor Facultăţilor şi respectate uniform, astfel încât concurenţa dintre facultăţi să aibă un aspect constructiv, nu unul distructiv.

Tot la acest capitol, s-a propus ca fiecare Facultate de Teologie să aibă cel puţin o revistă acreditată CNCSIS. În acest sens, se vor face demersuri în vederea acreditării CNCSIS, eventual „B+” a revistei „Studii Teologice”, ea fiind tribuna de studiu teologic şi cercetare ştiinţifică pentru toate Facultăţile  de Teologie din Patriarhia Română. Această responsabilitate a fost încredinţată,  spre coordonare, pc sale pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti. S-a propus şi ca, pe pagina de Web a site-ului fiecărei Facultăţi de Teologie care are Şcoală Doctorală, să apară atât titlurile tuturor tezelor de doctorat susţinute, cât şi cele care urmează să fie susţinute, pentru a se evita suprapunerea titlurilor pentru temele de cercetare care se vor lua în anii viitori.

Datorită faptului că se pot atrage fonduri suplimentare pentru studenţii înscrişi la specializarea „Pastorală”, s-a propus, pentru toate Facultăţile care au această specializare, alcătuirea documentaţiei pentru un nou coeficient de finanţare per student, pentru acest segment de studenţi.

2. Revizuirea vechiului Protocol dintre Patriarhia Română (nr. 124/31.05 1991), Ministerul Educaţiei – pe atunci numit „al Învăţământului şi Ştiinţei” (nr. 9870/30.05.1991) şi Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. 4318/31.05.1991), privind învăţământul teologic universitar şi adaptarea acestui Protocol, contextului noii legislaţii.
Acest demers se desfăşoară ca urmare a faptului că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor a cerut de curând reînnoirea Protocolului încheiat în anul 1991 cu Patriarhia Română. Urmare aprobării pe care o va da Sfântul Sinod, Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei s-a anga-jat să transmită observaţiile făcute de toate Facultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară Ministerului, sub forma unui nou protocol, adaptat la contextul legislativ şi la realităţile învăţământului teologic universitar de astăzi.

Aspect din timpul dezbaterilor
Aspect din timpul dezbaterilor

S-a propus ca în textul Protocolului reînnoit să se sublinieze necesitatea şi importanţa binecuvântării chiriarhale (în concordanţă cu terminologia Ministerului, pentru alte culte aceasta se va numi, în paranteză, cu sintagma „acordul cultului”) pentru studenţii de la toate secţiile precum şi pentru masteranzii şi doctoranzii de la toate Facultăţile de Teologie Ortodoxă. S-a discutat şi problema acordării sau ridicării binecuvântării pentru cadrele didactice universitare! Mai ales pentru ca, atunci când situaţia o cere, retragerea binecuvântării să nu fie făcută în mod nejustificat, nici ineficient, aceasta se va face parcurgându-se calea universitară şi bisericească legală, regulamentară şi canonică (Comisia de etică, Consiliul Profesoral, Consistoriul), ţinându-se cont şi de următoarele criterii: 1. fidelitatea faţă de dreapta credinţă; 2. ţinuta şi integritatea morală; 3. disciplina canonică. S-a propus că, dacă un cadru didactic încalcă unul dintre aceste trei criterii, să nu mai poată funcţiona în învăţământul teologic.

3. Conlucrarea dintre Fa-cultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară, Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Bisericile Ortodoxe surori şi alte Facultăţi de Teologie.

Conlucrarea tradiţională dintre Facultăţi trebuie să rămână. S-a reluat însă o sugestie mai veche, neaplicată însă: organizarea unui Consorţiu al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ţară, dar şi din străinătate (aici enumerându-se cel mai importante şi oferindu-se drept exemplu recenta deplasare a delegaţiei Facultăţii de Teologie de la Bucureşti la Academia Teologică de la Kiev). În legătură cu parteneriatele cu alte facultăţi de teologie catolică sau protestantă de peste hotare, s-a opinat că este imperios necesară selectarea riguroasă a instituţiilor spre care se vor îndrepta respectivele contacte şi programe.

4. Calendarul manifestărilor ştiinţifice pentru Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii.

Cu acest prilej s-au anunţat toate manifestările ştiinţifice care se vor derula în Facultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară, în legătură cu Anul omagial 2011, formulându-se şi cuvenitele invitaţii între colegi, conform unui program general, care cuprinde, cronologic, simpozioane, conferinţe şi congrese, naţionale şi internaţionale, în două perioade, după cum urmează: finalul lunii mai-începutul lunii iunie (Iaşi, Cluj, Sibiu, Piteşti, Galaţi, Arad) şi octombrie-noiembrie (Bucureşti, Cluj, Sibiu, Piteşti, Oradea). Un accent deosebit s-a pus pe prezentarea proiectelor şi activităţilor de cercetare, a colaborării între Centre şi a promovării acesteia la nivel naţional şi internaţional.

La final, ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos a punctat câteva dintre preocupările Sfântului Sinod privind şcolile teologice universitare din toată Patriarhia, legate de planurile de învăţământ, prestaţia cadrelor didactice, legăturile duhovniceşti şi administrative dintre Facultăţile şi eparhiile care le patronează, problema candidaţilor şi cea a finalităţii studiilor acestora. Totodată ÎPS Sa a anunţat şi că Sfântul Sinod a declarat anul 2012 ca „An al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, lansând astfel şi tema de cercetare şi dezbateri teologice pentru anul viitor.

ÎPS Mitropolit dr. Laurenţiu al Ardealului a exprimat alese mulţumiri gazdelor, ÎPS Arhiepiscop Casian, Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi Aşezământului „Sfântul Pantelimon” de la Lacu Sărat. Colegiul Decanilor a adresat mulţumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru „grija deosebită pe care o poartă învăţământului teologic universitar din România şi pentru deosebita înţelepciune prin care stimulează şi susţine cercetarea teologică, în cadrul acestor instituţii esenţiale pentru misiunea Bisericii”.

A consemnat
pr. Lucian Petroaia,
Consilier Învăţământ