Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

11 februarie: Şedinţa Consiliului eparhial
11 februarie: Şedinţa Consiliului eparhial

În preziua care marchează deschiderea perioadei litur-gice a Triodului, sâmbătă, 12 februarie 2011, la prăznuirea Sfinţilor Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului, în Sala „Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial – Galaţi a avut loc şedinţa anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în care a fost analizată activitatea bisericească din cuprinsul eparhiei în anul 2010, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al Simbolului de credinţă şi al Autocefaliei româneşti”.

Întrunirea a fost precedată de şedinţa Consiliului eparhial din data de 11 februarie a.c., în cadrul căreia responsabilii sectoarelor administraţiei eparhiale au prezentat sinteza privind activitatea sub aspect pastoral – liturgic, cultural – misionar, educaţional, economic şi social-filantropic desfăşurată de parohiile, mănăstirile şi aşezămintele bisericeşti din judeţele Galaţi şi Brăila, în anul ce s-a încheiat.

Comuniune liturgică

Şedinţa anuală a Adunării eparhiale a început în Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, de către un sobor de preoţi, consilieri şi membri ai Adunării eparhiale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, a deputaţilor eparhiali, a ppcc pr. protoierei şi a numeroşi credincioşi.

Te Deum la începutul lucrărilor Adunării Eparhiale
Te Deum la începutul lucrărilor Adunării Eparhiale

La finalul acesteia, Înalt-preasfinţia Sa a prezidat slujba Te Deum-ului, în cadrul căreia au fost înălţate rugăciuni de mulţumire pentru toate binecuvântările lui Dumnezeu, ce au făcut posibile realizările din toate segmentele vieţii bisericeşti de la Dunărea de Jos, în anul 2010.

La încheierea slujbei, în cadrul cuvântului de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a spus: „Cea mai credibilă formă de ataşament pe care o putem arăta în lumea aceasta faţă de dramul de credinţă pe care l-am primit la Botez este de a regăsi lumină cerească în faptele noastre care trec, neapărat, prin Biserică…  Ne-am întrunit azi, în Adunare Eparhială, ca să-i cerem lui Dumnezeu să lumineze, cu darul Sfântului Duh şi să întărească pe aleşii credincioşilor noştri, întru apărarea, întărirea, luminarea în dreapta credinţă şi buna-sporire a poporului drept-credincios, spre slava numelui Celui Preaînalt şi spre mărirea neamului nostru…. Neamul nostru nu trebuie să scadă. El trebuie să crească, să se mărească din toate punctele de vedere: spiritual, social şi patriotic… Ce poţi să ceri mai frumos decât inimă curată şi iubire de neam pentru a face mai mult bine, pentru noi, pentru ţară, pentru întregul popor, în cazul nostru pentru partea de ţară care ne-a fost dată nouă, spre slujire, la Dunărea de Jos!”.

Lucrările Adunării eparhiale

Începând cu ora 10.30, membrii celui mai înalt for eparhial au fost invitaţi  în  Sala  „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial, pentru lucrările propriu-zise. La şedinţa acestui organism deliberativ eparhial, desfăşurată sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, au mai participat, ca invitaţi, stareţii şi stareţele mănăstirilor, reprezentanţii asociaţiilor bisericeşti din eparhie, precum şi personalităţi ale vieţii administrative, culturale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.

În prima parte a şedinţei, după invocarea Sfântului Duh, chiriarhul Dunării de Jos a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor membrilor participanţi, în cadrul căruia a subliniat faptul că întâlnirea aceasta reprezintă atât un bilanţ obiectiv al activităţii eparhiale din anul 2010, cât şi o încurajare a lucrării comune a sluijitorilor şi credincioşilor din această zonă, pentru propăşirea Bisericii.

În continuare, Înalt-preasfinţitul Părinte Casian a prezentat volumul „Biserică. Misiune. Slujire”, ajuns la numărul 11, care este structurat pe trei mari capitole: I. Teologie şi viaţă bisericească,  în care sunt publicate materiale şi studii teologice, precum şi o bogată bibliografie pe marginea temelor sinodale ale anului 2011 în Patriarhia Română, şi anume, Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii; II. Evenimente ale anului 2010 în Arhiepiscopia Dunării de Jos –  în care sunt prezentate materiale retrospective ce reflectă activitatea cultural – misionară a Eparhiei în anul 2010; III. Slujire şi misiune – cu subcapitolele Biserica Ortodoxă în date şi cifre şi Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2010, – o transparentă şi sistematică prezentare a slujirii liturgice şi pastoral-misionare, a vieţii cultural-educaţionale şi a lucrării social-filantropice din Eparhie, în anul 2010.

În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti. Şedinţa a continuat în plen, deputaţii eparhiali aprobând întreaga activitate liturgică, pastoral – misionară, cultural – educaţională, social-filantropică şi edilitară din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în acest context constatându-se că aceasta s-a desfăşurat în conformitate cu normele canonice, statutare şi regulamentare, precum şi cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ale organismelor eparhiale.

Proiecte eparhiale pentru anul 2011

În deplină concordanţă cu proclamarea în Biserica Ortodoxă Română, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, membrii Adunării Eparhiale au aprobat şi proiectele eparhiale pentru anul 2011, dintre care amintim:

Sectorul administrativ bisericesc:

Aspect din timpul şedinţei
Aspect din timpul şedinţei

– intensificarea pastoraţiei familiei, pentru diminuarea procesului de desacralizare a acesteia; îndrumarea părinţilor şi a naşilor pentru botezarea pruncilor cu nume de sfinţi; combaterea violenţei domestice şi a avorturilor; analizarea problemei familiilor mixte din punct de vedere confesional sau inter-religios;
– respectarea apartenenţei mirilor la parohia unde îşi au domiciliul (preoţii vor oficia Taina Sfintei Cununii doar fiilor duhovniceşti ai parohiei, pentru care vor completa registrul mitrical şi vor elibera Certificatul de Cununie);
– intensificarea slujirii liturgice, prin continuarea programului de săvârşire la toate bisericile a Sfintei Liturghii într-o zi din timpul săptămânii şi în fiecare duminică după-amiaza, între orele 1700–1900, a slujbei Vecerniei şi a Paraclisului Maicii Domnului, urmată de susţinerea unei cateheze, în special la parohiile din mediul urban;
– dezbaterea, în cadrul conferinţelor lunare a temelor legate de „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”;
– axarea slujbelor şi întrunirilor organizate în cadrul cercurilor misionare din protopopiate, precum şi a programelor misionare parohiale, pe o tematică legată de cele două teme mai sus-menţionate;
– cunoaşterea şi respectarea prevederilor canonice şi liturgice în legătură cu Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii;
– promovarea şi valorificarea, la nivel local, a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în legătură cu Taina Botezului şi Taina Cununiei; înfiinţarea şi organizarea, mai ales în parohiile rurale, a unor muzee/colecţii cu obiecte şi costume tradiţionale, precum şi a unor ateliere tip „şezătoare”;

Sectorul cultural – educa-ţional:

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos” – Galaţi:
– organizarea şi desfăşurarea unui Simpozion Internaţional, pe tema anului 2011: „Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”, preconizat a se desfăşura în luna mai a acestui an;
– elaborarea şi derularea noului program de cercetare în cadrul Centrului de Studii Teologice „Sfântul Grigorie Teologul”;
– lansarea noii fascicule universitare şi a paginii web a Departamentului.
La Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” – Galaţi:
– programe de implicare a elevilor în programul liturgic şi activităţi de voluntariat, la parohii;
– organizarea Simpozionului Naţional interseminarial, pe tema anului 2011, „al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română” (noiembrie 2011);
– organizarea de tabere de creaţie pentru elevii de la specializarea „Patrimoniu” şi tabere tematice, cu caracter practic, pentru elevii din licee;
Cu privire la disciplina Religie:
– organizarea Olimpiadei Naţionale de Religie, la Galaţi (aprilie 2011);
– cursuri de formare/aprofundare pentru profesorii care se înscriu la examene de titularizare/suplinire şi de obţinere a gradelor didactice, programe speciale pentru profesorii de Religie navetişti şi pentru profesorii debutanţi;
– dezbateri tip seminar, cu abordări interdisciplinare, pentru elevii de liceu, în care să se discute problemele care preocupă tinerii, în contextul actual;
În cadrul Programelor cate-hetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”:
– implicarea profesorilor de Religie, a cântăreţilor bisericeşti absolvenţi de Teologie, a studenţilor teologi şi a elevilor seminarişti, în ambele programe catehetice;
La Editura Arhiepiscopiei:
– redactarea şi publicarea de monografii, pentru toate bisericile, mănăstirile şi aşezămintele din Eparhie, susţinute şi de un parteneriat editorial cu Editura Universităţii „Dunărea de Jos”.

Sectorul economic, bugetar şi patrimonial:

– păstrarea la aceeaşi valoare a cheltuielilor cu întreţinerea, utilităţile şi consumabilele, îm-bunătăţirea activităţii de desfacere a materialelor bisericeşti şi încasarea debitelor;
– susţinerea implementării hotărârilor Sfântului Sinod specifice activităţii economico-financiare la toate subunităţile din cadrul Arhiepiscopiei;
– continuarea procesului de întocmire a documentaţiilor cadastrale pentru bisericile noi şi intabularea a cât mai multor proprietăţi, în special a celor din mediul urban;
– urmărirea, prin analize lunare, a activităţii economico-financiare de la protoierii şi parohii, pentru o eficientă distribuire de colportaj şi tipărituri, precum şi recuperarea debitelor faţă de Centrul eparhial;
– deschiderea unor magazine bisericeşti în cadrul cimitirelor din municipiul Galaţi: „Eternitatea” şi „Sf. Lazăr”, prin parohiile „Adormirea Maicii Domnului” – Cimitir şi „Sf. Martiri Brâncoveni”, iar în municipiul Brăila la cimitirele „Sf. Împăraţi” şi „Radu Negru”;
– finalizarea lucrărilor la Aşezământul filantropic „Sf. Mc. Pantelimon”- Lacu Sărat, prin accesarea unui program de finanţare cu fonduri externe;
– restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni, prin accesarea unor fonduri europene;
– continuarea programului de înzestrare a fiecărei parohii, acolo unde este cazul, cu o locuinţă de serviciu şi sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;
– demararea lucrărilor de reabilitare a clădirii vechiului Palat Episcopal.

Sectorul  social – filantropic:

Participanţii la lucrările Adunării Eparhiale
Participanţii la lucrările Adunării Eparhiale

-dezvoltarea şi aplicarea unor programe misionare şi social-filantropice, pentru susţinerea familiilor sărace şi a celor cu mulţi copii, în contextul crizei morale şi economice de astăzi;
– intensificarea activităţilor de întrajutorare parohială, pentru comunităţile rurale fără potenţial economic, precum şi dezvoltarea reţelei de unităţi social-filantropice (cantine, cabinete medicale etc.), care să sprijine persoanele afectate de criza economică;
– extinderea serviciilor din cadrul centrelor sociale pentru copii şi la familiile lor, cu  implicarea acestora în activităţi de realizare şi susţinere a armoniei familiale;
– colaborarea parohiilor cu serviciile sociale de la primăriile sau consiliile locale, prin dezvoltarea unui parteneriat care să vină în sprijinul persoanelor nevoiaşe.

Impresii şi felicitări

Potrivit tradiţiei deja îndătinate, în partea a doua a şedinţei au sosit şi distinsele autorităţi municipale şi judeţene, precum şi alte personalităţi ale diferitelor instituţii din cele două municipii Galaţi şi Brăila, care au dorit să ia cuvântul.Primul înscris a fost domnul prof. univ. dr. Dorel Firescu care, în completarea şi argumentarea propunerilor din cadrul comisiei social-filantropice, a arătat că: „…angajarea familiilor persoanelor nevoiaşe în activităţi productive, familii care să vină împreună cu copiii lor la aşezămintele social-filantropice ale Bisericii ar avea un dublu beneficiu: pe de o parte, în scop productiv, s-ar constata o scădere a cheltuielilor făcute pentru ajutorul ce este oferit acestor copii, iar pe de altă parte, în scop educativ, s-ar realiza o altfel de legătură între copil şi familia sa, legătură care este ruptă în momentul acesta. Astfel, sperăm să unim copiii de familie, să primească şi în familie o educaţie asemănătoare cu cea din aceste aşezăminte social-filantropice” .

ÎPS Arhiepiscop Casian în mijlocul deputaţilor eparhiali
ÎPS Arhiepiscop Casian în mijlocul deputaţilor eparhiali

La rândul său, domnul rector Viorel Nicolae Mînzu, alăturându-se celor care au luat cuvântul, a afirmat: „…e greu de găsit un exemplu de instituţie care să fi dat dovadă, în anul scurs, de atâta transparenţă – numai dacă mă refer la acest volum «Biserică, Misiune, Slujire» în  care este  surprinsă toată activitatea Eparhiei, cu date financiare, organizatorice etc.. Este vorba şi de de eficienţă –  au fost peste 1 milion de euro daţi în acţiuni filantropice, curente şi – atenţie! – aceştia nu sunt bani veniţi de la Stat, care sunt ulterior distribuiţi, ci sunt prin contribuţie voluntară, din dragoste creştinească. Nu în cele din urmă constatăm aici un plus de ordine – aş vrea şi în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în sistemul educaţional românesc şi în alte instituţii ale statului să fie atâta ordine câtă este în Eparhie, este vorba de o ordine funcţională, care ajută ca Biserica – noi ne referim aici la Eparhia Dunării de Jos – să funcţioneze atât de bine şi de corect, să-şi atingă obiectivele… Eparhia Dunării de Jos  a reuşit să-şi atingă scopul de a sluji credinţa, de a fi un factor de echilibru  între instituţii, între tot felul de forţe politice, sociale etc. Lucrarea de anul trecut este foarte bună şi cred că, după ce am auzit aici câteva rapoarte cu propunerile respective, ea va fi şi mai bună; de asemenea, cred că modul în care este condusă şi lucrează Eparhia reprezintă un model pentru noi toţi şi, recunoaştem deschis că nu suntem acolo, dar că tindem spre acest nivel” .

În încheierea întâlnirii, Înaltpreasfinţitul Părinte Preşedinte a invitat onorata asistentă, membri de drept şi invitaţi, să vizioneze filmul retrospectiv realizat de Biroul de presă şi comunicare al Eparhiei, cu imagini de la evenimentele şi activităţile bisericeşti ale anului 2010.

A consemnat
Pr. Gabriel Molocea