„Pelerini pe cărările Sfinţilor”

Privegherea la praznicul Sfântului Nicolae, 5 decembrie 2016
Privegherea la praznicul Sfântului Nicolae, 5 decembrie 2016

Prezenţa sfintelor moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Apostol Andrei în cetatea Brăilei, în după amiaza Duminicii a XXVII‑a după Rusalii, prin pro­cesiunea „Călători pe cărările sfinţilor”, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin bunăvoinţa Înalt­prea­sfinţitului Părinte Ca­sian al Dunării de Jos, a reprezentat o bucurie sfântă pentru pelerinii brăileni.

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ai creştinătăţii ortodoxe, este un personaj real în istoria Bisericii, devenit – în timp – simbol al bună­tăţii şi nobleţii sufleteşti, fiind nu­mit în imnografia bi­se­ricească chip al blândeţilor şi în­dreptător credinţei, mai ales pentru că, în cadrul Sinodului Ecumenic din a­nul 325, a apărat învă­ţătura Bi­sericii despre dumnezeirea  Fiului lui Dum­nezeu, în faţa ereziei ariene.

Sfântul Nicolae este un sim­bol al iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, miluind mulţimi de oameni. Sinaxarul sfântului aminteşte de intervenţiile minu­nate ale bunului ierarh, în cazul  tatălui  care avea trei fete sărace, al corăbierilor aflaţi în tumultul mării învolbu­rate şi al locuitorilor Mirelor Li­chiei, cărora le‑a fost nu numai păstor sufletesc, ci şi sprijinitor în vreme de foamete, prin chemarea miraculoasă a  corabiei încărcate cu grâne.

În chip providenţial, în anul proclamat al Educaţiei reli­gioase a tineretului creştin orto­dox, la pelerinajul prilejuit de aducerea Moaştelor Sfântului Ni­colae a participat un număr impresionant de copii şi tineri ai şcolilor şi liceelor brăilene, participanţi în cadrul programelor Hristos împărtăşit copiilor şi membri A.S.C.O.R, îmbrăcaţi în portul popular specific zonei Dunării de Jos. Totodată, în timpul procesiunii, „tabloul duhovnicesc” conturat pe Calea Călăraşilor, de la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, până la biserica aflată sub ocrotirea Sântului Ni­colae s‑a completat cu peste 100 de tineri colindători sosiţi la Brăila din Maramureş, Bucovina, Oltenia şi alte zone ale ţării.

Pelerini cinstitori ai Sfântului Nicolae
Pelerini cinstitori ai Sfântului Nicolae

Tot în acest con­text, observăm cum cinstirea cu evlavie a moaş­telor sfinţilor, precum şi caracterul sacru al pele­ri­najului unesc pa­şii noştri văzuţi cu paşii cei nevăzuţi ai lui Dumnezeu şi ai sfin­ţilor. Aceasta este o sfântă pedagogie spirituală, a Domnului,   superioară  celei for­maliste şi limitate, a noastră, a oamenilor. Prin participarea la viaţa Bisericii, fie­care pas reprezintă o rugăciune smerită care luminează sufletul, îl înfrumuseţează şi îl înnobilează.

La biserica ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae, Chiriarhul Du­nării de Jos a săvârşit slujba Vecerniei şi a Litiei. La sfârşitul slujbei, grupurile de colindători au interpretat colinde tradiţio­nale specifice zonelor din care fac parte, intro­ducând pe credincioşii prezenţi în atmos­fera caracteristică sărbă­torilor Naşterii Domnului.

Cinstirea Sfântului Ierarh Ni­co­lae, în ziua sa de prăznuire, a încheiat seria manifestărilor pastoral‑misionare, culturale şi so­cial‑filantropice, organizate de Ar­hi­episcopia Dunării de Jos în municipiul Brăila. Biserica închinată Sfântului Nicolae din oraş a fost neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor care a do­rit să intre în comuniune liturgică cu Înalt­preasfinţitul Părinte Arhi­epis­cop Casian şi cu preoţii ce au format soborul slujitor.

Acestora li s‑au adăugat nu­me­roşi tineri şi copii, dar şi  re­prezentanţi ai autorităţilor civile şi militare din oraşul de la Dunăre. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, care – la momentul chinonicului  – a  susţinut un concert de colinde şi alte cântări bizantine specifice perioadei liturgice în care ne aflăm.

Premierea tinerilor olimpici
Premierea tinerilor olimpici

Activităţile culturale şi ca­te­hetice au culminat prin pre­mierea, de către Chiriarhul Du­nării de Jos, a zece tineri olim­­plici, reprezentanţi ai Co­legiului Naţional „Nicolae Băl­cescu”, ai Colegiului Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”, ai Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” şi ai Liceului Pedagogic „D.P. Perpessicius” din Brăila. Aceştia au primit diplome, pre­mii substanţiale în bani şi cărţi de zidire sufletească.

Ceilalţi copii prezenţi au primit în această zi daruri: 300 de pachete cu alimente, dulciuri şi alte bunătăţi. Pentru întreaga manifestare, s‑a  alocat un buget de aproape 10.000 lei.

Peste 15.000 de credincioşi au fost „călători pe calea sfinţilor” în cele trei zile de pelerinaj, aceştia având posibilitatea ca, în evlavie, să se închine şi să sărute moaştele Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Apostol Andrei aşezate pe baldachinul special ame­najat pe esplanada din faţa bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”.

A consemnat

Alin Marian Constantin, secretar, Protoieria Brăila