Program pastoral şi social în vremurile de criză economică

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, demararea unui Program pastoral şi social în aceste vremuri de criză economică, program pe care îl prezentăm în continuare:

3 septembrie 2010: Şedinţa de lucru al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
3 septembrie 2010: Şedinţa de lucru al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei

Constatând cu îngrijorare că actuala criză economică afectează profund cea mai mare parte a credincioşilor noştri şi considerând că se impune o intensificare a lucrării pastoral-misionare şi filantropice, acest program pastoral şi social se va derula la nivel de parohii, mănăstiri, protopopiate şi centre eparhiale şi va avea următoarele obiective principale:

a.    ajutorarea familiilor de vârstnici cu pensii mici;
b.    ajutorarea familiilor sărace cu mulţi copii, dar cu venituri mici;
c.    ajutorarea bolnavilor săraci.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, în implementarea programului s-au  recomandat următoarele măsuri şi principii:

 • creşterea numărului persoanelor care beneficiază de masa la cantinele parohiale printr-o justă şi transparentă folosire a resurselor şi corectă identificare a beneficiarilor;
 • organizarea de noi cantine filantropice pe lângă parohiile cu spaţii disponibile şi posibilităţi financiare, iar acolo unde posibilităţile sunt reduse să se procedeze la înfrăţiri între parohii în scopul asigurării susţinerii serviciilor de aprovizionare, pregătire a mesei şi plata cheltuielilor;
 • creşterea numărului serviciilor de tip „masa la domiciliu” pentru persoanele greu deplasabile sau imobilizate la pat;
 • implicarea comitetelor paro-hiale în identificarea persoanelor care se încadrează în categoriile vizate şi atragerea de voluntari;
 • implicarea  comitetelor parohiale în organizarea de colecte de alimente, îmbrăcăminte, produse de strictă necesitate, medicamente şi bani în scopul ajutorării categoriilor sociale cele mai afectate de criza economică din România; pentru organizarea colectelor se va folosi experienţa centrelor eparhiale din perioadele când s-au făcut apeluri la întrajutorare frăţească pentru sinistraţi şi victimele inundaţiilor:
 • pentru susţinerea cantinelor filantropice se va urmări şi valorificarea materiilor prime obţinute de pe exploataţiile agricole aparţinând parohiilor, mănăstirilor şi centrelor eparhiale;
 • implicarea centrelor eparhiale şi a protoieriilor în creşterea numărului centrelor comerciale şi al donatorilor participanţi la PROGRAMUL MASA BUCURIEI;
 • implicarea comitetelor parohiale în identificarea pro-prietarilor de restaurante şi alte tipuri de unităţi de alimentaţie publică care doresc să doneze alimentele deja pregătite şi pe care nu le mai introduc în circuitul comercial;
 • creşterea numărului beneficiarilor centrelor medico-sociale şi farmaciilor sociale bisericeşti, selectându-i cu atenţie pe cei îndreptăţiţi să fie ajutaţi; în acest sens, reprezentanţii comitetelor filantropice vor fi sprijiniţi şi permanent îndrumaţi de angajaţii sectoarelor social-filantropice eparhiale şi de la protoierii;
 • intensificarea cooperării cu preoţii slujitori în spitale pentru corecta identificare a bolnavilor săraci care să poată fi ajutaţi;
 • intensificarea cooperării cu preoţii şi centrele eparhiale din afara graniţelor ţării pentru identificarea unor familii cu posibilităţi financiare şi materiale care ar dori să sprijine programe filantropice derulate în localităţile româneşti de unde aceştia provin;
 • atragerea credincioşilor cu resurse financiare în acţiuni filantropice de întrajutorare a celor săraci sau bolnavi; în acest sens, centrele eparhiale vor acorda o atenţie deosebită pentru diversificarea metodelor şi instrumentelor pastoraţiei în funcţie de tipologia categoriei sociale către care ne adresăm şi stimularea acestora prin acordarea de diplome de vrednicie şi distincţii special instituite pentru lucrarea filantropică;
 • organizarea de evenimente cultural – artistice cu scop caritabil prin implicarea corurilor de la centrele eparhiale, catedrale chiriarhale, instituţii de învăţământ teologic seminarial sau universitar, protoierii, mănăstiri şi parohii, corale şi fanfare militare sau de la diverse instituţii culturale, precum şi a diverşilor artişti şi interpreţi care vor să coopereze voluntar, sumele colectate urmând a fi donate pentru susţinerea unor programe concrete de întrajutorare; în acest sens, se va urmări ca repertoriul să fie de inspiraţie religioasă, folclorică şi patriotică în scopul contribuirii la promovarea şi păstrarea tradiţiilor autentice româneşti;
 • organizarea de expoziţii şi târguri cu vânzare a icoanelor lucrate şi dăruite de copii, a obiectelor şi bunurilor pe care unii credincioşi vor să le doneze în scopul colectării de fonduri pentru sprijinirea familiilor sărace, cu mulţi copii şi cu venituri mici.

În urma discuţiilor în plen, la propunerea Comisiei Pastorale, Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

 • aprobă implementarea Programului Pastoral şi Social în vremuri de criză economică cu obiectivele şi activităţile prezentate, fiecare eparhie urmând a-l completa cu iniţiative şi metode proprii, în funcţie de realităţile locale;
 • până la data de 1.09.2010, Sectoarele Social-Filantropice de la centrele eparhiale vor transmite Sectorului Social-Filantropic de la Patriarhia Română propunerile de extindere şi îmbunătăţire a programului;
 • la proxima şedinţă a Sfântului Sinod, Sectorul Social – Filantropic al Administraţiei Patriarhale va prezenta o informare detaliată cu privire la propunerile centrelor eparhiale de extindere şi îmbunătăţire a Programului Pastoral şi Social în vremuri de criză economică.

Aprobarea unor măsuri de sprijinire a familiilor preoţilor din parohiile sărace prin constituirea de fonduri pastorale eparhiale alimentate prin contribuţii de solidaritate.

www.basilica.ro