Şcoală a apostolatului la Dunărea de Jos

8
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galați în cel de‑al 152‑lea an de existenţă

Anul 2016 a fost decla­rat în Patriarhia Ro­mâ­nă ca „Anul oma­gial al educaţiei religioase a tine­retului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipo­grafilor bisericeşti”.

De aceea, edu­caţia religioasă a fost şi rămâne o preocupare perma­nentă a Bisericii Mântuitorului nos­tru Iisus Hristos.

Prin educaţia moral‑religioasă, viaţa omului se înalţă şi se edifică pe temelia adevărată, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, cel mai tânăr Apostol al lui Iisus, se adresează tine­rilor cu aceste sfaturi: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean. Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume (…) pentru că tot ce este în lume (…) nu este de la Tatăl. Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2, 14‑17).

După cum odinioară Hristos a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, tot aşa Biserica lui Hristos îi cheamă pe tinerii ei la misiune şi la lucrare sfântă pentru mântuire.

În acest sens, la Seminarul Teo­­logic „Sfântul Apostol Andrei” din Ga­laţi,  în  anul şcolar 2015‑2016, s‑au desfăşurat – cu binecuvântarea Înalt­­­prea­sfinţitului Părinte dr. Ca­sian Cră­ciun, Arhiepiscopul Dună­rii de Jos – mai multe activităţi edu­ca­tiv‑mi­sionare, dedicate anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, sinteti­zate şi pre­zentate din punct de vedere liturgic, cultural, social şi al programelor europene.

Activitatea liturgică 

Programul liturgic al Seminaru­lui Teologic „Sfântul Apostol An­drei” repre­zintă poarta de intrare în urcuşul du­hovnicesc, pe care fiecare tânăr seminarist trebuie să‑l ţintească. Astfel, elevii Seminarului gălăţean îmbină armonios studiul academic cu rugăciunea liturgică şi strădania spirituală prin programul liturgic, desfăşurat în Capela „Sfântul Andrei şi Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina“ a Seminarului şi în Catedrala Arhi­episcopală, unde elevii participă la sfintele sluj­be. Sub îndrumarea di­rec­tă a Înaltpreasfinţitului Părinte  Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, direc­torul, spiritualul şcolii şi preotul capelei, ajutaţi de diri­ginţii preoţi şi profesori, de pedagogi, susţin un intens program duhov­nicesc, ce constă în participarea tuturor elevilor la rugăciunile de seară şi de dimi­neaţă, iar pe grupe, zilnic, la celelalte laude bise­riceşti.

Pe lângă acestea, în anul şcolar 2015‑2016, elevii seminarişti au participat şi la diferite manifestări duhovniceşti organizate la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

O primă manifestare este sărbă­toarea Sfântului Apostol Andrei, care re­prezintă un moment central de bucurie pentru seminariştii gălăţeni, care îşi cinstesc ocrotitorul spiritual al Seminarului Teologic.

Alte po­­pasuri liturgic‑duhov­ni­ceşti pen­tru seminariştii gălăţeni sunt şi cele­lalte două sărbători im­portante ale şcolii, Sfântul Ierarh Nectarie Tau­maturgul, al doilea o­cro­titor al Capelei Seminarului, pre­cum şi cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, ocro­titorii Şcolilor Teo­logice, în cadrul cărora elevii au organizat am­ple manifestări menite să între­gească cununa sărbătorilor Seminarului.

9
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în mijlocul elevilor seminarişti – iunie, 2016

Ele­vii noştri au participat şi anul acesta la procesiunile şi pele­ri­najele importante ale Epar­hiei: procesiunea de Sfântul Apostol An­­drei, pelerinajul de Florii, pro­cesiu­nea de Înălţarea Domnului, precum şi tradiţionalul  pelerinaj al tinerilor liceeni la Mănăstirea Buciumeni, care îşi serbează hramul de sărbătoarea Sfintei Treimi, orga­ni­zatoarea tradiţionalelor „Dialo­‑­guri duhovniceşti”, aflate în acest an la cea de a XXI‑a ediţie.

Pentru seminariştii gălăţeni, mo­mente de bucu­rie sufletească sunt nenumăratele întâlniri duhovniceşti cu Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, care desfăşoară o lucrare dinamică şi vie cu tinerii seminarişti, înăl­ţătoare de cuget, în Capela Şcolii, după rugăciunea de seară.

Programul  liturgic al Seminaru­lui Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, este axat pe formarea duhov­nicească a elevilor seminarişti şi este menit să întregească conştiinţa fiecărui elev ca viitor slujitor al lui Dumnezeu.

Activitatea culturală

Din punct de vedere cultural, în anul şcolar 2015‑2016, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” a desfăşurat bogate şi ample acti­vităţi, acoperind o paletă largă şi diversificată, menite să lărgească orizonturile de cunoaştere spiri­tuală şi intelectuală ale elevilor se­minarişti, după cum urmează: În 26 noiembrie 2015, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol An­drei“ din Galaţi a fost gazda tradi­ţio­nalului simpozion ştiinţific in­ter­se­minarial, organizat, anual, în cadrul manifestărilor în­chinate Sfân­­tului Apostol Andrei. Totodată, evenimentul a marcat şi  25 de ani de la reînfiinţarea Seminarului Teo­logic Andreian, sub genericul ‑ „Personalităţi ale vieţii bisericeşti din eparhii. Importanţa lor zonală, naţională şi internaţională“ ‑ la care au participat preoţi‑profesori, profesori şi elevi de la seminariile teologice din ţară, precum şi elevi ai unor prestigioase licee şi colegii din Galaţi, Brăila şi Tecuci. În cadrul lucrărilor a fost lansat volumul „Sfin­ţii Martiri Brâncoveni, modele de credinţă, cultură şi demnitate creştină şi românească pentru semi­naristul de astăzi“, realizat de elevi ai seminarului gălăţean şi ai altor seminarii teologice din ţară.

Sărbătorile Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul seminarului gă­lă­ţean ne dă prilejul să participăm, an de an, la tradiţionalul Concert de muzică bisericească „Cantată alegorică  la  Sfântul Apostol An­drei”, unde corul seminarului, alături de alte coruri, interpretează lucrări bizantine şi de înspiraţie folclorică. Tot de sărbătoarea instituţiei noas­tre, cu aceeaşi frecvenţă, are loc şi Expoziţia „Icoana, lumina cre­dinţei” – care prezintă icoane reali­zate de elevii seminarişti de la secţia Patrimoniu.

Săptămâna ,,Zilele şcolii“ a adu­­nat, prin diverse activităţi, nenu­măraţi elevi din şcoli gimnaziale şi licee gălăţene. Amintim lansări şi prezentări de carte şi traduceri ale poetului Ion Zimbru şi ale prof. conf. univ Petru Iamandi, concursuri şi dezbateri.

Seminarul nostru a iniţiat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, încă de la începutul anului, proiectul‑concurs „Parohia mea, trecut şi prezent” care a urmărit crearea contextului în care tinerii seminarişti să dobândească informaţii despre valoarea reli­gioasă şi cultural‑istorică a paro­hiilor din care fac parte, precum şi a slujitorilor şi personalităţilor acestor parohii. Astfel, elevii se­minarişti au întocmit portofolii care au cuprins: un scurt istoric al bisericii şi parohiei de unde provin, slujitorii şi credincioşi de seamă, proiecte desfăşurate în parohie, activităţi sociale, culturale şi filantropice, imagini de arhivă cu biserica. Fiecare elev şi‑a sintetizat rela­tarea într‑un mate­rial „power‑point”. Finalizarea proiectelor şi prezentarea acestora a avut loc pe 15 decembrie, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiri­tualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Toţi elevii încrişi în pro­iectul‑concurs  „Parohia mea – tre­­cut şi prezent“ au primit di­plome şi cărţi folositoarea stu­diului teologic, oferite de Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Semi­narului Teologic.

În 7 decembrie a fost organizat tradiţionalul concert de colinde „Colindăm, Doamne colind”.

10
Preafericitul Patriarh Teoctist și Sanctitatea Sa Bartolomeu, Înaltpreasfințitul Părinte Casian și alți ierarhi la Seminarul „Sfântul Apostol Andrei“ – Galați, 2000

Cu ocazia Zilei Culturii Naţio­nale, din 15 ianuarie, la Seminarul Teologic din Galaţi a fost omagiat poetul naţional Mihai Eminescu, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi­epis­cop Casian, care a săvârşit şi o slujbă de pomenire pentru marele Poet ‑ „Luceafărul Poeziei Româneşti”.  Chiriarhul nostru a pus accent pe câteva măr­turii concrete, amprente ale pre­­zenţei lui Mihai Eminescu la Galaţi şi Brăila, lăsate în documentele vremii, în însemnări sau acte de recunoştinţă.

De Ziua Unirii Principatelor Române, din 25 ianuarie, Înalt­preasfinţitul Părinte Casian a sus­ţinut o conferinţă în cadrul instituţiei noastre, unde a prezentat tinerilor seminarişti importanţa istorică a Unirii de la 24 ianuarie 1859, pentru zona Dunării de Jos.Simpozionul interliceal „Edu­ca­ţia religioasă a tinerilor, în opera Sfinţilor Trei Ierarhi“, din 28 ianuarie, a reunit ‑ în amfiteatrul şcolii seminariale ‑ 23 de elevi şi cadre didactice din prestigioase licee gălăţene, precum şi profesori şi elevi seminarişti. Lucrările sim­pozionului au fost prezidate de către Chiriarhul Dunării de Jos, care la final i‑a felicitat pe toţi cei prezenţi, oferindu‑le diplome de participare.

În perioada Postului Mare, în 17 martie, Înaltpreasfinţitul nostru Părinte Casian a susţinut in mijlocul tinerilor seminarişti o conferinţă du­hov­nicească. Chiriarhul le‑a vor­bit celor pre­zenţi despre post şi postire, despre folosul postului în urcuşul spre Înviere, despre paza minţii şi a simţurilor şi despre importanţa pregătirii teologice, în anii de seminar.

În perioada 5‑7 mai 2016, cu bi­ne­cuvântarea şi în prezenţa Înalt­preasfinţitului Părinte Casian, la Se­minarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, s‑a desfăşurat Concursul internaţional de interpretare muzicală „Mi­ninia­tura romantică“, secţiunea Muzică Psaltică. Concursul s‑a adresat tinerilor, cu  vârste cuprinse între 16‑19 ani, pasionaţi de mu­zica bizantină, de la Seminariile Teologice din cuprinsul Patriarhiei Române, fiind singurul concurs de acest gen din ţară. Toţi concurenţii au primit diplome de participare, iar celor  trei câştigători le‑au oferite premii substanţiale în bani, cărţi şi alte daruri de suflet.

În săptămâna intitulată „Şcoala altfel”,  un grup de 20 de elevi, înso­ţiti de  preoţi‑profesori, au realizat un pelerinaj la Bucureşti, pe urmele Sfântului Antim Ivireanul, pentru a cunoaşte şi a aprofunda viaţa şi activitatea ilustrului ierarh cărturar. Astfel, ei  au vizitat Mănăstirea  Antim, Bi­blioteca Sfântului Sinod, Cate­drala Patriarhală, Facultatea  de Teologie Ortodoxă „Justinian Patri­arhul”, paraclisul Catedralei Mân­tuirii Neamului, precum şi mănăstirile „Radu Vodă” şi „Cernica”.

Olimpiadele şcolare naţionale au adus realizări frumoase în rândul seminariştilor gălăţeni.  În perioada 4‑7 mai 2016, la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, a avut loc faza finală a Olimpiadei Naţionale de Religie ‑ Cultul Ortodox, pentru seminarii şi licee teologice. Vlad Blându, din clasa a X‑a Pastorală de la Seminarul gălăţean, a ocupat locul I, la disciplina Noul Testament, cu nota 9,70, iar elevul Andrei Alecsă a obţinut Premiul special, la proba de Istoria Bisericii Române.  Elevii din clasele a XI‑a şi a XII‑a, de la secţia de Patrimoniu Bisericesc a Seminarului Teologic „Sf. Andrei”, au participat şi la Olimpiada de Arte Plastice, Arhitectură şi Istoria Artei, desfăşurată  la Baia Mare, între 16‑20 aprilie 2016. Elevii Ilie Cristian, din clasa a XI‑a şi Cocu Paulică, din clasa a XII‑a,  au obţinut fiecare premiul al III‑lea, la secţiunea Pictură Icoană. De asemenea, elevul Stoian Andrei‑Marian a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei.

Între 15 martie şi 24 aprilie 2016, Seminarul Teologic Gălă­ţean a fost gazda Concursului na­ţional de iconografie bizantină „Culo­rile‑lumina sufletului”.

11
Pr. prof. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române, prezent la Simpozionul Ştiinţific Naţional „Sfântul Ioan Gură de Aur“ – Galaţi, 2007

Con­cursul face parte din Proiectul „Teologia, în Contemporaneitate”, cu eveni­men­te naţionale, organizate de MENCS şi parteneri. Vernisajul expo­ziţiei a avut loc în sala „Sergiu Dumitrescu” a Muzeului Istoriei Cul­turii şi Spiritualităţii de la Dunărea de Jos, cuprinzând 120 de lucrări iconografice pictate pe diferite materiale ca lemn, sticlă sau hârtie. Au participat 11 instituţii de învăţământ vocaţional, atât teologic, cât şi laic, din ţară şi din judeţul Galaţi. Prezent la eveniment, Chiriarhul Dunării de Jos a premiat cele 56 de lucrări câştigătoare, ofe­rind autorilor premii şi diplome.

Simpozionul judeţean „Educaţie prin geografie” este o altă mani­festare a instituţiei noastre, orga­nizată, în 28 mai.  În zi de mare bucurie duhovni­cească, când Bise­rica Ortodoxă prăznuieşte sărbă­toarea Înălţării Dom­nului şi Ziua Eroilor Nea­mului,  la  Capela  „Sfân­tul Apos­tol Andrei“ a Seminarului Teologic din Galaţi, după săvârşirea Sfintei Liturghii, a fost oficiată la Troiţa din curtea instituţiei, în prezenţa elevilor seminarişti şi a credincioşilor, slujba de pomenire a Eroilor Neamului Românesc. După slujba parastasului şi cuvântul de învăţătură despre neam şi valorile patriei, cu ocazia Zilei Eroilor, elevii de la clasele primare ale Seminarului Teologic au prezentat un program literar‑artistic dedicat celor care şi‑au dat viaţa pentru unitatea neamului.

Cei mici au recitat poezii specifice şi au intonat cântece patriotice, sub coordonarea doamnelor învăţătoare, ce au avut ca mesaj esenţial subli­nierea datoriei de recunoştinţă faţă de înaintaşii vrednici ai neamului nostru, care s‑au jertfit pentru dăi­nuirea naţiunii române, „pentru libertatea şi demnitatea noastră”. După programul artistic, elevii au primit daruri constând în iconiţe şi dulciuri.

În 21 iunie a avut loc serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor semi­narişti, în cadrul căreia a fost orga­nizată şi festivitatea de premiere.

Activitatea socială

Pentru tinerii seminarişti, acti­vitatea socială din anul şcolar 2015‑ 2016 a stat sub semnul conştientizării rolului taumaturgic al preoţiei asupra suferinţei uma­ne, abordându‑se pe toată perioada anului şcolar teme pastoral‑misionare, încununate de activitatea practică, în cadrul pro­gra­melor social‑filantropice ale Arhi­episcopiei Dunării de Jos, după cum urmează:

Campania „Viaţă pentru Viaţă”, unde elevii seminarişti  au donat sânge pentru victimele din Clubul „Colectiv” şi pentru toţi cei aflaţi în suferinţă, aducând prin aceasta un strop de speranţă bolnavilor din spitale. De asemenea, tinerii au luat parte şi la diferite acţiuni ecologice ce au vizat plantarea de copaci, în spaţiile verzi din municipiul Galaţi.

În 6 noiembrie, un grup de elevi seminarişti, însoţiţi de profesorii lor, au organizat o acţiune caritabilă la Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu”, unde au susţinut un recital de cântări bisericeşti copiilor cu nevoi speciale şi le‑au oferit acestora pachete cu fructe şi dulciuri, precum şi iconiţe. De sărbătoarea ocro­titorului nos­tru spiritual, Sfântul Apostol An­drei,  a avut loc şi expoziţia de icoa­ne realizate de elevii de la secţia Patrimoniu, intitulată „Icoana, lu­mina credinţei”. Banii strânşi din vânzarea icoanelor au fost donaţi familiilor victimelor din tragedia de la „Colectiv”.

La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Capela Sfântul  Apostol An­drei a Seminarului Teologic a oferit 30 de pachete cu fructe, dulciuri şi iconiţe copiilor ce au luat parte la Sf. Liturghie de Sf. Nicolae.

12
Colind – decembrie 2015

În preajma sărbătorii Naşterii Domnului, o echipă de cadre didac­tice şi elevi de la Seminarul gălăţean a avut iniţiativa unor acti­vităţi ca­ri­tabile cum ar fi Shoebox şi Săp­tămâna legumelor si a fructelor. Această acţiune a constat în colec­tarea, sortarea şi împachetarea, în perioada 1‑18 decembrie 2015, a 175 de cadouri pentru copiii necăjiţi, fiind donate copiilor la Şcoala Gimna­zială nr. 1 Vârlezi şi la Şcoala Gimnazială nr. 1 Corni.

În urma hotărârilor Consiliului şi Adunării Eparhiale din zilele de 19 şi 20 februarie 2016, cu privire la acordarea de burse de merit şi sociale, de către fiecare parohie, şi elevii seminarişti au beneficiat de susţinere financiară din partea Capelei „Sfântul Apostol Andrei”. Astfel, în perioada martie‑iunie 2016, au fost oferite burse de studiu şi sociale în valoare de 2000 de lei.

În perioada ianuarie‑mai 2016, Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Semina­rului Teologic a iniţiat o cam­panie de lă­murire a unor creştini, privind completarea „Declaraţiei 230”, cu privire la redirecţio­narea celor 2% din impozitul pe venit. Sumele strânse sunt folosite pen­tru acordarea de burse elevilor seminarişti.

 Pr. Mungiu Gabriel

***

A Baseline in Training the Apostles in Christ

At the beginning of 1990’s, in the entire Romanian Orthodox Patriarchate, as there re‑started the theological high school courses which had been dissolved by the communist regime. Even in the Lower Danube Eparchy, due to the decision of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church and at the request of His Eminence Antim, Archbishop of the Tomis and Lower Danube, by the help of His Eminence Casian, who was Vicar‑Bishop in Galati, back then, The Theological Seminary “Saint Apostle Andrew” came into being again. The institution which had been closed by the communist authorities half of century ago, has resumed its mission to prepare young people for serving God in His Church, at the beggining of 1990’s.

The Theological Seminary in Galati started to function through The Al. I. Cuza’s Decree on 14th of No­vember 1864, during the reign of Bishop Melchisedec Ştefănescu (1823‑1892), a distinctive hierarch, a great theolog and patriot and a wise scholar. Initially, the Seminar in Galati had its headquarter in Ismail city and it functioned as a “Spiritual School”. Difficult times in our history imposed the moving of the eparchy headquarters to Galati, thus the “Spiritual School” from Ismail became the Theological Seminary in Galati. At the beginning, during the War of Independence (1877-’78), the insti­tution functioned in very difficult conditions and it was closed in 1893.

On  1st of October 1908, The Seminary starts its activity again, at the initiative and by the blessing of Lower Danube Bishop, Pimen Georgescu (1853‑1934). At the same time, the Bishop Pimen suggested to the Ro­manian high autho­rities that the Spiritual Protector of the Institution should be Saint Apostle Andrei. The request was approved by the act from 24th of November 1908 when The Theo­logical Seminary in Galati be­came the first institution in Romania which had as Protector ‑ Saint Apostle Andrew, the one who turned the Romanian people to Christianity.

In 1948, after the instalment of the communist system, The Seminary stopped its activity for more than 50 years. In 1990, in times of freedom, the seminary ope­ned its gates again, under the spiritual gui­dance of the Saint Apostle Andrew.

The institution is involved in nu­merous National and European pro­jects related to the religious education for young people, with reference to “Christ for all children” and “A different kind of school”.  Pupils have very good results in national contests or national competitions on Byzantine iconography organised by the Ministry of Education and Research.

Firstly, the school program has a spiritual ‑ vocational component. The young people admitted here participates, in the school Chapel, at a well organised formative liturgical program.

Secondly, the Christian com­mu­­nion life in the school hostel and in the meeting halls, build up the fraternity and solidarity spirit.

Thirdly, the study program is a complex one, the seminary students are one of the finest trained people of their generation.

Since its beginning until pre­sent, hundreds of very well prepared students have graduated the courses of Galati Theological Seminary. Some of them are the first to be admitted and graduate with good results the courses of Orthodox Theology Faculties in Bucuresti, Iasi or Sibiu.