2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox

3_1Unul dintre obiectivele de largă respiraţie al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este educaţia copiilor şi a tinerilor ro­mâni, în spiritul credinţei moşilor şi strămoşilor noştri, creştini ortodocşi din neam în neam, din veac în veac.  În acest scop, în şedinţa de lucru din 28‑29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,  a  declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin or­todox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti. În acest sens, cel mai la îndemâ­nă instrument de lucru al tuturor eparhiilor şi parohiilor din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române es­te Programul‑cadru naţional bise­ri­cesc, stabilit de Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, în primul semestru al anului 2016, şi‑a concentrat atenţia asupra acti­vităţilor  dedicate „Anului oma­­­gial al educaţiei religioase a tineretului creş­tin orthodox”, cu  următoarele obiective:

1. Formarea spirituală a tinerilor:

a) Hristos şi Sfinţii ‑ modele de educaţie şi bună vieţuire a tinerilor creştini;

b) Participarea tinerilor la viaţa liturgică a Bisericii, mijloc de cultivare a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, de responsabilizare şi maturizare spirituală pe calea mântuirii;

3_2
Preafericitul Părinte Daniel la deschiderea Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi, București, 1-4 septembrie, 2016

c) Cultivarea căutării sfinţeniei prin trăirea vieţii în rugăciune, curăţie, mărturisirea păcatelor şi împărtăşirea euharistică;

d) Educaţia creştină a tinerilor pentru cultivarea credinţei în viaţa cotidiană şi promovarea valorilor şi identităţii creştin‑ortodoxe în societate.

2. Criza de ideal şi de orientare spirituală a societăţii. Rolul Familiei, Bisericii şi Şcolii în orientarea tinerilor spre însuşirea valorilor perene:

a) Lucrarea Bisericii în împlini­rea sensului vieţii creştine a tinerilor (locul, rolul şi misiunea tinerilor creştini în Biserică şi societate);

b) Responsabilitatea Familiei, Bisericii şi Şcolii în educaţia tine­ri­lor creştini trăitori într‑o lume glo­balizată, pluralistă etnic, cultural şi confesional;

c) Provocările la care sunt su­puşi tinerii din partea unei societăţi glo­balizate, sărăcite de valori spi­ri­tuale, supusă unor permanente mu­taţii, schimbări rapide, crize eco­­nomice şi spirituale: emigraţia, con­sumul de alcool, droguri, li­bertinaj, violenţă etc.

3. Educaţia creştină a tinerilor pentru misiune:

a) Mărturia credinţei şi a vie­ţii curate a tinerilor, argumente pentru misiunea acestora în viaţa Bisericii;

b) Tânărul mărturisitor al cre­dinţei prin cuvânt şi faptă este un misionar al Bisericii;

4
Preafericitul Patriarh Daniel şi elevi din Lieşti – Galaţi, la Patriarhia Română

c) Tânărul iubitor de rugăciune şi de sfinţenie este un tânăr creştin luptător pentru Biserica lui Hristos;

d) Ora de Religie şi catehezele bisericeşti pentru tineri.

4. Tine­rii credincioşi cu bucurie pen­tru Familie, Biserică şi neam şi Forme organizate pen­tru orientarea, educaţia şi integrarea tinerilor în viaţa şi misiunea Bisericii:

a) Forme statutare şi regula­mentare bisericeşti pentru organi­zarea activităţilor tineretului creştin orto­dox, la nivel naţional, eparhial şi parohial;

b) Modalităţi practice de spori­re duhovnicească a tinerilor prin par­ti­ciparea, în parohii, la slujbele religioase, prin folosirea Tainei Sfintei Spovedanii şi a Tainei Sfintei Euharistii, ca mijloace de vindecare duhovnicească şi de sfinţire a vieţii, prin participarea la catehizare ca formă de educaţie creştină etc.;

c) Orientarea tinerilor şi cultiva­rea încrederii acestora spre a iubi valorile spirituale, morale şi culturale perene, prin programe şi proiecte pastoral‑misionare specifice;

d) Îmbogăţirea vieţii spirituale a parohiilor prin încurajarea partici­pării active a tinerilor la viaţa co­mu­­nităţilor locale bisericeşti şi la activităţile Serviciului pentru tine­retdin cadrul Comitetelor parohiale, între acestea: organizarea şi accesul în bibliotecile parohiale, publicarea de către tineri a unor foi parohiale periodice, susţinerea site‑urilor parohiale etc.

e)  Implicarea tinerilor în acti­vităţile asociaţiilor naţionale de tineret care s‑au înfiinţat şi funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod, precum şi în cadrul unor asociaţii locale de tineret, care funcţionează cu binecuvântarea Chiriarhului;

g)  Cultivarea iubirii faţă de familia creştină evlavioasă, stabilă, cinstită, harnică şi iubitoare de Hristos şi Biserica Sa;

5
Înaltpreasfințitul Părinte Casian și tinerii premiați la Olimpiada de Religie, Galați – 2011

h) Cultivarea iubirii, prieteniei şi a respectului faţă de aproapele prin fapte bune şi ajutorarea aproapelui în forme organizate de parohii, prin voluntariat;

i) Dezvoltarea cunoaşterii şi a respectului faţă de patrimoniul cultural şi spiritual naţional ca parte integrantă a patrimoniului cultural şi spiritual al Europei, prin proiecte, programe şi pelerinaje locale, eparhiale şi naţionale bisericeşti la obiective de spiritualitate şi cultură românească, participarea la tabere de creaţie etc.;

j) Cultivarea iubirii şi a res­pec­tului faţă de natură, creaţia lui Dumnezeu;

k) Cultivarea apartenenţei şi res­pectului faţă de Biserica Ortodoxă Română şi a identităţii şi demnităţii de român.

Conferinţele, dezbaterile, semi­nariile şi manifestările din cel de‑al doilea semestru al anului 2016 au ca temă  „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, ocazie cu care va fi pusă în evidenţă moştenirea spirituală şi culturală lăsată nouă şi întregii Biserici Ortodoxe de Sfântul Martir Antim Ivireanul (1650‑1716), la împlinirea a trei veacuri de la moartea sa martirică (1716‑2016). Vor fi aduse în atenţie aspecte legate de epoca în care a trăit şi a slujit sufletele creştinilor ortodocşi, personalitatea şi lucrarea teologică şi pastorală a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, mare creator de cultură şi de limbă română, cel care a introdus frumoasa limbă română în slujirea liturgică şi în cult. Va fi subliniată importanţa activităţii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul de chivernisitor al averilor şi a lucrării bisericeşti,  de „pionier al operei filantropice şi de „artist” al caligrafiei, gravor şi miniaturist. Vor fi puse în evidenţă calităţile de iscusit tipograf, care a tipărit – la vremea păstoririi sale – 63 de cărţi liturgice, de învăţături, de predici, dintre care 21 în frumoasa limbă română.

Proiectul  „Tradiţie şi noutate“

Parte a acestui Program‑cadru naţional bisericesc sunt, la nivel naţional, taberele de vară „Tradiţie şi noutate”, la care sunt antrenaţi tineri din toate eparhiile din ţară. Astfel, în  această vacanţă mare, sunt organizate, la nivelul  fiecărui centru mitropolitan, şase tabere de vară, între 15‑21 august 2016 şi 22‑28 august 2016. Accentul activităţilor cade pe cunoaşterea obiceiurilor populare, descoperirea tradiţiei,  implicit a identităţii culturale şi a specificului naţional al poporului român, unul dintre puţinele popoare care s‑a năs­­cut mai întâi ca un neam creştin ortodox şi apoi a căpătat un specific naţional, fapt care îl deosebeşte de celelalte popoare neolatine.

6
Înaltpreasfințitul Părinte Casian în mijlocul tinerilor, la hramul Mănăstirii din Toflea, 2016

La acestea se adaugă preocupările slujitorilor Sfintelor Altare privind cunoaşterea specificului fiecărei zone a României, crearea – la nivel naţional – a unei reţele de vo­luntari tineri, crearea unui spa­­­ţiu adecvat în care tinerii să interacţioneze în mod armonios, promovarea responsabilităţii so­ciale, oferirea unei alternative la modalităţile de petrecere a timpului liber, realizarea unui cadru propice dezvoltării tinerilor creştin‑ortodocşi şi dezvoltarea aptitudinilor sociale într‑un mediu moral, formarea unor echipe de tineri, la nivel de eparhie, care să poată  dezvolta apoi diferite proiecte. La aceste tabere participă câte şase tineri din cele douăzeci şi nouă de centre eparhiale, numărul total al participanţilor fiind, la nivel naţional, de 174 de tineri, potrivit Programului naţional de tabere pentru tineret, Bucureşti, 2016.

Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox

În scopul cultivării dialogului, comunicării şi comuniunii în Hristos, expresie a amintitului program este şi  Întâlnirea Internaţională a Tine­retului Ortodox, care reuneşte, între 1‑4 septembrie 2016, la Bucureşti, aproximativ 2500 de tineri. Tema întâlnirii cu tinereţea este Iisus Hristos‑Bucuria vieţii” şi potrivit documentelor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe  Române, evenimentul se doreşte ”a fi unul de anvergură”.

Organizatorii manifestării sunt Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriar­hia Română care au prevăzut în cadrul întâlnirii un simpozion internaţional, la care sunt invitaţi reprezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe surori. În programul întâlnirii sunt cuprinse şi pelerinaje, organizate prin Agenţia de pelerinaj Basilica Travel şi cen­trele de pelerinaj ale Patriarhiei Ro­mâne, care au prevăzut în program itinerarii duhovniceşti la bisericile şi mănăstirile din ţara noastră, unde au vieţuit mari duhovnici ai Ortodoxiei. Prioritate vor avea  locurile sfinte legate de viaţa, martiriul şi moştenirea culturală a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, inclusiv în Patriarhia Georgiei.

Programul manifestării include şi vizitarea unor obiective de patri­moniu, reprezentative pentru istoria şi spiritualitatea românilor: Muzeul de Istorie, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul de Geologie, Muzeul de Artă, Muzeul Antipa, Palatul Parlamentului, Palatul Patriarhiei, şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

La Dunărea de Jos, 5.256 copii implicaţi

în Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”

7
Delegația tinerilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Întâlnirea Tineretului Ortodox, Bucureşti, 2016

Toate aceste deziderate stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Orto­doxe Române au fost însuşite de fiecare eparhie din ţară. Astfel, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, potrivit bilanţului activităţii bisericeşti pe anul 2015, programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” a fost pus în practică în 374 parohii, cu 5.256 copii implicaţi în activităţile specifice: cateheze, concursuri, pelerinaje, excursii, programe recreative. La concursul naţional de mini‑proiecte, cu caracter misionar‑filantropic, „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu” au participat 1.966 de copii, din 101 parohii.

În paginile care urmează, veţi afla despre multe fapte bune care s‑au desfăşurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos, în scopul educaţiei creştin ortodoxe a copiilor şi tinerilor noştri, în ultimul şi mai bine sfert de veac. 

 ***

 2016 – The Numinous Year of Religios Education for the Christian Orthodox Young People

„Jesus Christ – The Joy of Life” was the theme of meditation for the activities organised together with the young people in 2016 which was considered – at the initiative of His Beatitude Patriarch Daniel, with the approval of The Holly Synod of the Romanian Orthodox Church – as „The Numinous Year of the Religious Education for the Christian Orthodox Young People” and „The Memorial Year of Saint Hierarch Martyr Antim Ivireanul and the Ecclesiastic Printers” in the Romanian Patriarchate.

There are brought up objectives regarding the role and the duty of the educational factors – Family, Church, School and Community – for accomplishing the delicate and, altogether, the great objective of placing the young generation on the path of Jesus Christ.

Within the educational‑missio­nary plan developed by the Holy Synod, there are the objectives which were the ground for some projects, structured as it follows: „the spiritual development for the young people”, „the Chris­tian education for the mission”, „orga­nised forms for the gui­dance, the education and the inte­gration of young people in  the life and the mission of Church”. It is especially highlighted „the role of the Family, the Church and the School in guiding the ortho­dox young people towards acqui­ring the eternal values”. They are built on the principle that the education acquired in the first years of life at home must be „consolidated altogether in children and young people with the education at School and within the Church life”, as His Beatitude Patriarch Daniel recommended at the opening of „The Numinous Year of the Religious Education for the Christian Or­thodox Young People”.

An important objective is the involvement of our children and young people in the life of the local ecclesiastical community and in the „Young People Group” activities from the parochial church councils. Some of these activities include: organising and ensuring the access to parochial church libraries, publishing the pa­rochial newspapers, assistance for the parochial sites, as well as the co-operation with the non go­vernmental organisations for young people. The  theoretical  part  is  sus­tained  by the practical one – star­ting with taking part at the prayers during The Holy Liturgy, involving well prepared teachers in the Religion class and up to training our children and young people for different cultural‑spiritual acti­vi­ties, as well as philanthropic ones, according to the topics mentioned above.

Passing to „a questionable re­la­tivity of the Religion class”, due to a less inspired Decision of the Constitutional Court in November 2014, lead in 2015 to a debate on the importance of the Religion class during a whole school year.

This made that, at the end of the debates, both parents and children could understand „the necessity for a growing cooperation between Fa­mily, Church and School, thus the religious education to be con­s­o­­­lidated as complementary by edu­cating the children and the young peo­ple in School and in the Church life”, as mentioned by His Beatitude Patriarch Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church.The public debated ended with a strong partnership between Church and School, „to help pupils from poor families to develop edu­ca­tional, artistic, socio‑cultural and socio‑philanthropic activities, espe­cially during holidays and some solemn events with either national or patriotic significance.”

Due to these reasons, the Ro­manian Orthodox Patriarchate or­­ga­nised six summer camps during this year, at the level of each Metro­politanate Centre, between 15th – 21st of August 2016 and 22nd – 28th of August 2016, with the theme „Tradition and novelty”, where the accent falls on getting familiar with popular habits, dis­covering tradition, including the cultural and national identity of the Romanian people, one of the fewest people that came upon firstly as an Orthodox Christian people and then acquired a national specific, which distinguishes it from the other Latin people.

For some years now, Romanian Patriarchate has provided projects for completing the Religion class, such as „Christ for all Children” and “Choose School!”, which “are meant to cultivate children’s con­nec­tion to a live, praying, con­fes­sional community, which is also sym­pathetic to people in need.

 By these projects the Religion class endeavours for children and young people to cultivate the spirit of friendship and communion, to pre­vent the school abandonment within poor families and also for those where parents work abroad.

By means of parochial catec­hism, the children summer camps organised within these projects, The Church wishes to make up for the lack of parents’ affection, the proper family atmosphere, to discover talented children and cultivate it for the benefit of the Church and the society”.

From Archdiocese of Lower Da­nube perspective, according to the estimation of the church acti­vity during 2015, the „Christ for all children” program was deve­loped in 374 churches, with 5.256 children involved in spe­cific activities:  catechism, sport com­pe­titions, pilgrimages, trips, free time activities.

In the national com­petition for mini‑projects of philanthropic – missionary type “Helping hands  for  accompli­shing God’s com­man­dments”, there were in­volved 1.966 children from 101 communities.

Regarding the terms of refe­rence for 2016, the Romanian Patriarchate, in partnership with the Archdiocese of Bucharest, will orga­nise The International Meeting of the Young Orthodox people and an International Symposium, during 1st – 4th of September 2016, in Bucharest, where there will be invited repre­sentatives of the other Orthodox Churches sisters. The “great event, as it is called by the Holy Synod, involved both national and international participation and it is organised with the blessing of His Beatitude Daniel. Due tot his reason, 2500 young people are expected to take part at this event.

The theme of the meeting is “Jesus Christ – The Joy of Life”, and this manifestation wishes to be “an appropriate opportunity for dialogue, for knowing each other and for celebrating the joy of meeting with Christ.” Within the same meeting of  youth, the Pilgrimage Agency “Basilica Tra­vel and the local pilgrimage centres of the Romanian Patriarchate will or­ganise pilgrimages for the young Orthodox people to the churches and the monasteries where once lived the great confessors of  Ro­manian Orthodoxy’s, as well as to the places connected to the life, martyrdom and cultural inheritance of Saint Hierarch Martyr Antim Ivireanul, and also to Georgia Patriarchy.