Spre modelul desăvârşit ‑ Iisus Hristos

Nu există artă mai frumoasă decât ar­ta educaţiei. Pic­­to­rul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându‑se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu ‑  Sf. Ioan Gură de Aur.

17
Olimpiada de Religie ‑ 2013

În toate tratatele şi manualele teo­logice, Religia se defineşte ca fiind legătura conştientă şi libe­ră a omului cu Dumnezeu. Această legătură se manifestă prin cunoaşterea şi adorarea lui Dumnezeu, care sunt şi cele două momente esenţiale ale orei de Religie. Sentimentul religios este propriu omului. El este acel organ intern sufletesc cu care omul intră în legătură cu Dumnezeu. Ora de Religie trece barierele unei ore obişnuite… Este şansa unei întâlniri ce aduce cu ea iubire şi bucurie. În cadrul orei de Religie am învăţat împreună cu elevii să ne dozăm timpul, în aşa fel încât să ne rămână momente în care să ne deschidem sufletul, să propunem activităţi  de voluntariat, să stabilim întâlniri ce aduc zâmbete copiilor defavorizaţi sau bătrânilor nevoiaşi. Este un privilegiu predarea Religiei… Profesorul are bucuria de a descoperi stân­găciile celor mici şi provocările adolescenţilor.

Nicăieri mai bine ca în rugăciune nu se poate vedea sufletul religios. Ce poate fi mai impresionant decât atunci când priveşti un copil în rugăciune? Ora de Religie cultivă tinerilor sentimente superioare. Pen­tru elevi este important să conştientize că Sfânta Liturghie este centrul, coloana arhitecturii vieţii creştine.

Profesorul de Religie trebuie să se inspire din iubirea creştină în îndeplinirea misiunii sale, ca să poată activa cu succes. Ca orice pedagog în afara şcolii este nevoie de iubire, înţelegere şi autoritate lăuntrică… Puritatea sufletească a educatorului este fundamentală pentru a face să se nască o legătură naturală cu sufle­tul copilului. Este foarte importantă legătura strân­să, în cadrul Eparhiei nostre, dintre profesor, preot, familie şi co­mu­nitatea locală.

Astăzi, Familia, Biserica şi Şcoa­­­la, ca factori educaţionali decisivi, au responsabilitatea de a spori coo­perarea, în vederea educării şi formării copiilor şi a tinerilor pentru o viaţă armonioasă în familie şi în societate, dar, mai ales, pentru a deveni cetăţeni ai „Patriei cereşti”, adică ai Împărăţiei cerurilor, deoa­rece, scopul ultim al vieţii omului pe pământ este pregătirea sa pentru viaţa şi fericirea  eternă, în Împărăţia iubirii Preasfintei Treimi.

18
Olimpiada Naţională de Religie, Galaţi ‑ 2011

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, ora de Religie are sprijinul Asociaţiei ,,Părinţi pentru Ora de Religie’’, organizaţie neguvernamentală care a apărut în contextul Deciziei 669 din 12 noiembrie 2014 a Curţii Constituţionale a României, care punea sub semnul întrebării necesitatea educaţiei religioase în şcoli, prin ora de Religie. În acest context, Patriarhia Română a lansat ,,Planul strategic pentru creşterea calităţii educaţiei religioase’’ care a fost dezbătut cu profesorii de Religie, membrii A.P.O.R., cu elevii şi părinţii acestora.

Dezbaterile aprige, precum şi sus­ţinerea, în mass‑media, a demer­su­lui Bisericii Ortodoxe ‑ „Mamă a Poporului Român”‑ de către unele personalităţi ale societăţii civile au avut drept efect revitalizarea orei de Religie în Eparhia noastră, şi nu numai. A fost deosebit de importantă implicarea părinţilor, ca­re au înţeles necesitatea înscrierii propriilor vlăstare la ora de Religie. Prin intermediul APOR, laolaltă ‑ părinţi, elevi şi profesori ‑ am înţeles importanţa cooperării dintre cei trei factori: Familie, Şcoală şi Biserică, fiindcă doar printr‑un efort conjugat, educaţia religioasă de acasă poate să fie continuată şi susţinută, în mod complementar, în Biserică şi în Şcoală. Din această perspectivă, a fost mai bine materializat şi valorificat cadrul oferit de parteneriatul dintre Biserica parohială şi Şcoală. Scopul parteneriatului este şi ajutorarea elevilor proveniţi din familii defa­vorizate, dar şi colaborarea pen­tru îmbunătăţirea orei de Religie, precum şi a desfăşurării unor activităţi extra­şcolare şi extracurriculare co­mu­ne. Drept urmare, APOR şi‑a extins „braţele” în toate parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, pentru cooptarea şi antrenarea ti­ne­rilor în programe educaţionale, cultural‑misionare, sportive…

 Activitatea cultural‑misionară în Arhiepiscopia Dunării de Jos a constat în susţinerea unor programe tradiţionale precum: pelerinajul anual al tinerilor la Buciumeni, desfăşurarea concursului de schiţe şi desene dedicate ”Duminicii Ortodoxiei”, unde au participat 5809 elevi, antrenarea elevilor şi susţinerea unor programe specifice la hramurile bisericii parohiale; desfăşurarea  etapei  judeţene  a Olimpiadei de Religie, unde au participat  peste 500 de tineri, ,,mărturisitori ai lui Hristos’’.

19
Pelerinaj de Florii, Galaţi ‑ 2015

În buna desfăşurare a unor proiecte din şcoală, s‑a pus accent pe colaborarea cu celelalte cadre didactice, s‑au iniţiat vizite filantropice la azile şi orfelinate, elevii au participat la Sfânta Liturghie şi la tradiţionalele pelerinaje de Florii şi de la Mănăstirea „Sfânta Treime”, de la Buciumeni. De asemenea, copiii şi tinerii au fost pregătiţi pentru participarea la Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Împărtăşaniei şi la slujbele din Postul Mare; au fost susţinute momente patriotice, specifice Zilei Eroilor, s‑au organizat excursii tematice, gen: ,,Să ne cunoaştem valorile spirituale’’, acti­vităţi desfăşurate în cadrul programului naţional catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor’’. Adăugăm şi organizarea  activităţilor specifice zilei de 1 Iunie, a concursului prilejuit de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, organizarea unor ateliere de lucru manual, încondeierea ouălor de Paşti, realizarea convorbirilor duhovniceşti, desfăşurarea proiectului moral‑religios: ,,Unde‑i lege, nu‑i tocmeală!’’, susţinerea Concursului Naţional  ,,Biserica şi Şcoala  din  sufletul meu!’’, unde au fost implicaţi 1145 de elevi  din 98 de parohii; activităţi desfăşurate cu A.S.C.O.R‑ul, vizitarea centrelor de zi pentru îngrijirea bătrânilor, omagierea unor persoane marcante ale culturii româneşti, derularea unor proiecte naţionale şi internaţionale, în parteneriat cu diverse instituţii. Elevul care studiază ora de Religie în Şcoala Românească de astăzi are cadrul necesar realizării proiectelor cu tematică spirituală, în care poate cunoaşte şi pune în valoare elemente legate de necesitatea existenţială fundamentală a românismului: tradiţiile  poporului  român şi cele ale spiritualităţii, culturii, artei şi stiinţei ‑ piloni ai devenirii  neamului românesc.

Toate aceste iniţiative, enumerate, pe scut, relevă necesitatea orei de Religie, aproape, singura oră din programa şcolară, care oferă copiilor şi tinerilor noştri şansa cunoaşterii unor modele de urmat, cel al Sfinţilor lui Dumnezeu şi, mai ales, Modelul desăvârşit al lui Hristos, potrivit îndemnului Sfântului Grigorie de Nyssa: ,,Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi: sufletul este pânza, virtuţile sunt culorile, iar Hristos este Modelul pe care trebuie să‑L pictăm’’.

Prof. Religie Mihaela Bobeică, Colegiul Naţional ,,Costache Negri’’ ‑ Galaţi;

Metodist  I.S.J. Galaţi

 ***

It Brings to Attentiom the Full Accomplished Model – Jesus Christ

The article entitled „The Religion class, in the Lower Danube Eparchy” brings to attention the importance “of the young man’s talking to God”, by means of taking part at the Religion class, a discipline that is studied in the State Educational System in Romania, as a compulsory discipline.

Having as an objective to establish a “conscious and free connection of man to God”, the Religion class represents the chance for Romanian pupils to meet Christ both in School, as well as in Church, when He brings love, joy and the promise of  the eternal life.

The Religion class is also a chance for the mentor, either the priest or the Religion teacher, to help the young people to find their meaning in this life towards the others, the whole creation and God in heaven, Who continuously looks after people on Earth. The Religion class helps young people to understand the importance of the attendance to the Liturgy, the Mystery of the Confession and of the Eucharistic, and also other complementary activities, such as “Christ for all children” catechetical program, one of the most important one.

In order to “restore the Reli­gion class, there were developed partnerships between School and Church, due to a strong colla­bo­ration with the “Parents for the Religion class” Association, a general program in the Roma­nian Patriarchy,  which lead to a “Stra­tegic plan for improving the quality of the Religious Education”.

As related to the Religion class in Archdiocese of Lower Danube, there are to be mentioned more practical, complementary activities, such as: the Pilgrimage to Buciumeni Monastery, at the 21st edition, by the consideration and blessing of His Eminence Casian, Archbishop of the Lower Danube; the competitions orga­nised on „The Orthodox Sunday”, the participation at The Religion Competition, where 500 pupils in the entire eparchy passed to the regional phase.

There are also some mani­festations dedicated to the Feasts of Saint Apostle Andrew (30th of November) – the spiritual protector for Galati since 1992 and the Romanian people since 1999 and also of Saint Nicholas (6th of December) – the spiritual protector for Braila; there are to be mentioned the patriotic activities dedicated to Heroes’ Day; social‑charitable activities; and The National Competition “The Church and the School in my soul”, where 1145 pupils from 98 parishes were involved.

All these have A unique Model for inspiration –  The Accomplished Model of Jesus Christ, The Son of God – Who helps us, since our childhood, to come back to life, to Him!