Decizie chiriarhală

Temei nr. 1284 / 2015

NOI,

† CASIAN,

din darul lui Dumnezeu

ARHIEPISCOP AL DUNĂRII DE JOS

În conformitate cu îndatoririle noastre pastorale, liturgice, misionare şi social-filantropice prevăzute de Învăţătura de credinţă ortodoxă, de Sfintele Canoane, precum şi de art. 88, lit. a), d), h) şi l) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române care fac referire la bunul mers al vieţii bisericeşti în parohii şi la intensificarea activităţilor ziditoare de suflet şi promotoare de comuniune şi de unitate sfântă între noi toţi;

În baza prevederilor art. 50, lit. a) şi k), 65, lit. a), c) şi f) şi 67, lit. e), pct. 3 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române şi, respectiv, ale Hotărârilor Sfântului Sinod nr. 1140/2002, 460/2004 şi 6069/2013, în legătură cu slujirea preotului în sfânta biserică şi în familie: „Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va putea îngriji de Biserica lui Dumnezeu?” (I Tim. III, 5);

Pe temeiul art. 48, alin. (1) şi (2) din Statutul Bisericii Ortodoxe Române şi al art. 32 din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi ale instanţelor de judecată), pe lângă sfântul lăcaş funcţionează casa parohială, cu scopul ajutorării familiei preotului, spre a fi „cu timp şi fără timp” în mijlocul credincioşilor („… voi locui împreună cu familia mea în parohia încredinţată mie spre păstorire, păstrând şi sporind toate bunurile parohiei” – Mărturisirea la Hirotonie);

Apreciind puterea exemplului păstorului de suflete şi a familiei sale de a încuraja poporul pentru buna rânduială în gospodărie şi de promovare a curăţeniei sufleteşti şi morale, ca surse ale redresării naţiunii şi ale păstrării frumoaselor şi sacrelor rânduieli, îndeosebi de Sfintele Paşti şi de Naşterea Domnului;

Următori datinilor creştineşti, în parohiile din satele şi din oraşele Eparhiei, de purificare sufletească prin post, rugăciune şi milostenie, dar şi de curăţire a caselor, a grădinilor, a cimitirelor şi a spaţiilor verzi;

DECIDEM:

Art. 1. În sfintele locaşuri, slujitorii vor veghea la respectarea rânduielilor tipiconale, la păstrarea, restaurarea şi înnoirea, acolo unde se impune, a obiectelor sacre, a sfintelor veşminte, a picturii şi a icoanelor, care ne introduc în Cerul de pe pământ (În biserica slavei Tale stând, în Cer ni se pare a sta, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească, deschide-ne nouă uşa milostivirii Tale), precum şi la îmbunătăţirea conţinutului predicilor şi al catehezelor, în special la programele cu elevii şi tineretul.

Art. 2. În parohii, la toate casele parohiale se va proceda la curăţenie la interiorul şi exteriorul acestora, cu fonduri proprii ori atrase. Văruirea se va face în culoarea alb, la interior şi exterior, semn al purităţii şi al curăţiei. Se vor evita culorile nespecifice spaţiilor tradiţionale ale creştinului şi ţăranului român.

Art. 3. Dotările vor fi în conformitate cu tradiţia locală, pentru a se perpetua atât specificul zonei, cât şi obiceiurile, portul popular şi manifestările străbunilor noştri, mai ales acum, în Anul închinat misiunii parohiei astăzi şi marilor păstori de suflete.

Art. 4. În ziua Sfintelor Paşti, după Sfânta Liturghie revenim la îndătinata agapă organizată de sfinţiţii slujitori, ajutaţi de creştinii din comitete în toate comunităţile parohiale şi În mănăstiri.

Agapa pascală este prevăzută în practica comunităţilor Bisericii primare: „Şi stăruiau în învăţătura Apostolilor, în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (F. Ap. II, 42), dar şi în slujirea Sfântului Ioan Gură de Aur şi a urmaşilor săi, până la sfârşitul veacurilor: „Masa este plină. Ospătaţi-vă toţi! (…) nimeni să nu iasă flămând!. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei; împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii”! (Cuvânt de învăţătură în sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mântuitoarei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru). În chip concret se va oferi, deodată cu pasca, oul pascal, cozonac şi vin la toţi cei ce au luat parte la Sfânta Liturghie.

Art. 5. Acelaşi program se va organiza într-una din zilele pascale sau după vacanţă cu toţi copiii de la şcoală, conform Protocolului dintre Parohie şi Şcoală.

Art. 6. De la casa parohială se vor prezenta, neîntârziat, imagini foto, cu familia preotului la masa pascală tradiţională, cu invitaţii din parohie, pentru a fi publicate în monografiile acestora.

Art. 7. Conform legislaţiei bisericeşti, pc. protoiereu şi pc. preot paroh sunt îndatoraţi cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus.

Dată în reşedinţa Noastră arhiepiscopală din Galaţi, astăzi, 25 martie 2015, la Sărbătoarea Bunei Vestiri.

† CASIAN,

ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS