Eveniment academic de excepţie: Simpozionul Ştiinţific Internaţional ,,2014 – Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”

Prezidiul simpozionului
Prezidiul simpozionului

Şi în 2014, la Galaţi a continuat tradiţia evenimentelor academice de excelenţă ştiinţifică, organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conlucrare cu Universitatea „Dunărea de Jos”, prin Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie. Cu scopul de a pune mai bine în valoare mesajul anului 2014 şi de a aprofunda, la nivel universitar, temele acestuia, Eparhia a invitat la Galaţi profesori de teologie şi din alte domenii de cercetare, de la Universităţi din străinătate (Padova – Italia, Atena şi Tesalonic – Grecia, Beer Sheeva – Israel, Chişinău – Republica Moldova) şi din ţară (Bucureşti, Iaşi, Târgovişte, Constanţa, Arad, Oradea), care, alături de gazdele lor au reflectat la semnificaţiile teologice şi implicaţiile liturgice, pastorale, misionare, culturale, sociale şi la conexiunile interdisciplinare pe care le generează temele „Sfânta Spovedanie”, „Sfânta Împărtăşanie” şi „Martiriul pentru credinţă şi neam”.

Astfel, joi, 15 mai, la ora 1700 a avut loc deschiderea oficială a Simpozionului, în „Aula Magna” a  Universităţii „Dunărea de Jos”. Dezbaterile au fost prefaţate de un microconcert pascal oferit de corala „Ortodoxia” a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, moment foarte gustat şi apreciat de publicul numeros, alcătuit din cadre universitare, masteranzi, studenţi, elevi seminarişti, profesori de Religie şi Istorie.

Au urmat alocuţiunile de deschidere a evenimentului.  ÎPS prof. univ. dr. CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în cuvâtul ÎPS Sale a arătat: „Suntem cu toţii, aici, ca într-un laborator («laboratores»), lucrători pentru o construcţie mult mai frumoasă decât coloanele acestea. Lucrăm pentru Biserică şi în Biserică, «stâlpul şi temelia adevărului», aşa cum scria Părintele Florovski. Aş intitula cuvântul meu «Ressurectio» şi aşez la temelia lui trei pietre. Prima este «metanoia». Este cea mai bună traducere a Spovedaniei, pentru toate limbile pământului şi pentru toate confesiunile creştine. «Metanoia» traduce Taina Sfintei Spovedanii în perimetrul mutării minţii noastre de la înţelesurile noastre personale, la realităţile comunionale. A doua este «Martyria» – mărturisirea credinţei. Şi ne gândim acum, cu evlavie, la martiriul Sfinţilor Brâncoveni, în care descoperim sensul slujirii prin dăruirea totală, atunci când Dumnezeu şi Ţara o cer, ca o chemare din vremelnicie în eternitate. A treia este «Euharistia», mulţumirea neîncetată a noastră, înălţată Domnului, Care ni Se împărtăşeşte prin Trupul şi Sângele Său. Iar între cele trei elemente constitutive ale cuvântului este o legătură fiinţială şi eternă”.

Au urmat la cuvânt: prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU, Preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos”, Pr. conf. univ. dr. Ivan Ivlampie, Decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi pr. prof. univ. dr. Ionel ENE,  Directorul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.

Prezidiul simpozionului
Prezidiul simpozionului

În chip special, la acest moment a fost cinstit pc pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, care, de curând a fost aniversat cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani de viaţă şi 45 de ani de activitate în domeniul învăţământului teologic românesc. Pc sa este un mare susţinător al învăţământului teologic seminarial şi universitar de la Galaţi, redactor la periodicul eparhial „Călăuză ortodoxă” şi participant la toate marile evenimente bisericeşti de la Dunărea de Jos, în ultimele două decenii şi jumătate. Întreaga asistenţă a intonat polihroniu pentru părintele profesor, care, emoţionat, a răspuns mulţumind tuturor celor care îl respectă şi îl preţuiesc pentru munca sa.

Programul a continuat cu susţinerea primelor referate, de la Secţiunea I, pe tema „Taina Sfintei Spovedanii”: pr. prof. univ. dr. Spyridon ANTONIOU, (Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, Grecia)Preotul în slujirea Sfintelor Taine, pr. prof. univ. dr. Adalberto PIOVANO, (Institutul de Liturgică Pastorală al Universităţii din Padova, Italia) – Penthos e metanoia nel monachesimo antico(Plânsul pentru păcate şi pocăinţa, în monahismul antic), dl. cercetător dr. Mirel BĂNICĂ (Secţia de Ştiinţe Istorice a Academiei Române, Bucureşti) – Proba spontaneităţii: contribuţii la o sociologie a confesiunii (spovedaniei), pr. dr. Mina TAKLA MOURKOUS (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti) – Rânduiala Tainei Spovedaniei, în Biserica Ortodoxă Coptă. Moderarea făcută de ÎPS Arhiepiscop Casian a deschis sensuri şi a creat punţi ştiinţifice între teme şi propunători, spre folosul catehetic al auditoriului.

Un eveniment ştiinţific comun: Arhiepiscopia şi Universitatea

A doua zi, vineri, 16 mai, lucrările simpozionului au decurs pe două secţiuni, în paralel. Referatele de la Secţiunea a II-a, pe tema  „Taina Sfintei Euharistii” s-au susţinut în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului Eparhial. Au prelegiat mai întâi c. diac. lect. univ. dr. Alexandru Corneliu ARION (Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte) – Funcţia epistemologică şi purificatoare a smereniei şi a pocăinţei, după părinţii filocalici şi c. diac. prof. univ. dr. Ioan CARAZA (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul “ a Universităţii din Bucureşti) –  Filocalie şi comuniune în lumina hristologiei Sfântului Chiril al Alexandriei.În chip special a reţinut atenţia publicului referatul pc pr.  prof. univ. dr. Nicolae D. NECULA (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul “ a Universităţii din Bucureşti), pe tema Practici necanonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei, care a impresionat prin densul fond teologic şi prin caracterul practic al conţinutului. Au urmat la cuvânt: pr. dr. Iulian ENI (Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, Grecia) – Taina Dumnezeieştii Euharistii în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur şi dr. Stelian GOMBOŞ, (Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti) – Mântuitorul nostru Iisus Hristos Euharistic, „ieri, azi şi în veci Acelaşi”.Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii. ÎPS Arhiepiscop Casian a făcut nuanţări şi a elucidat multe dintre sensurile înalte ale prelegerilor, ajutând auditoriul (seminarişti, studenţi, masteranzi, preoţi şi profesori de religie) să înţeleagă mai bine temele şi să se folosească nu doar din puct de vedere ştiinţific, ci şi sufleteşte, de conţinutul referatelor.

În paralel, în Sala AS 011 – „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie s-au desfăşurat lucrările Secţiunii a III-a, pe tema „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. Referatele au fost suţinute de: cercetător dr. Florin MARINESCU (Institutul de Studii Neoelenice din Atena) – Ajutorul dat de Constantin Brâncoveanu zonei Balcanilor şi Orientului apropiat, prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Constantin Brâncoveanu şi hotarul cazalei (raialei) Brăila, conf. univ. dr. Mihaela Denisia LIUŞNEA (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Domnia lui Constantin Brâncoveanu, în contextul european al începutului de secol XVIII, conf. univ. dr. Cristian Ştefan LIUŞNEA, (Facultatea de Educaţie fizică şi Sport a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Contribuţia Domnitorului Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea sistemului de educaţie din Ţara Românească, pr. Eugen DRĂGOI – O ctitorie a ginerelui Domnitorului Constantin Brâncoveanu, la Galaţi.

În a doua zi a simpozionului
În a doua zi a simpozionului

În aceeaşi sală au fost susţinute şi referatele de la Secţiunea a IV-a, conţinând abordări interdisciplinare. S-au remarcat propunerile pr. lect. univ. dr. Ion BANARI (Catedra de Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  Chişinău, Republica Moldova) – Configuraţii teologice şi bioetice ale asistenţei spirituale în îngrijirea paliativă şi prof. univ. dr. Violeta PUŞCAŞU (Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Mănăstirea Hurezi şi semnificaţiile ei, în peisajul mănăstiresc contemporan.

Acest eveniment s-a constituit şi într-un act de cinstire pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos l-a făcut în memoria şi întru cinstirea episcopului Melchisedec Ştefănescu, la 122 de ani de la trecerea sa la Domnul, în timpul păstoririi căruia a fost reorganizată viaţa bisericească din aceste locuri.

Nu întâmplător, lucrările simpozionului s-au desfăşurat în două săli reprezentative, din cadrul Centrului eparhial şi din cadrul Universităţii, săli care poartă numele ilustrului ierarh, pe care ÎPS Arhiepiscop Casian, în evocarea pe care i-a făcut-o, l-a numit, cu acest prilej: „un luminător al dascălilor şi al preoţilor”, „un Iorga al Bisericii Ortodoxe Române” şi „un inspirator al lui Eminescu”.

Alte participări, prin referate

Întrucât, din motive obiective, unii dintre invitaţi nu au putut participa la simpozion,  ei şi-au adus contribuţia lor ştiinţifică prin referate. Dl lect. univ. dr. ing. Ştrul MOISĂ (Facultatea de Ştiinţa Materialelor a Universităţii „Ben Gurion” din Neghev – Beer Sheeva, Israel)  a susţinut ulterior referatul său, pe tema Aportul metalelor biblice şi al metalurgiei antice la frumuseţea şi intensitatea mesajului biblic, în cadrul unei conferinţe speciale, organizat la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi, în ziua de 30 mai a.c. Au trimis referate, care se vor publica în volumul simpozionului, şi: pr. lect. univ. dr. Viorel COJOCARU (Catedra de Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  Chişinău, Republica Moldova) – Îngrijirea spirituală în penitenciare; aspecte teologice şi bioetice, pr. lect. univ. dr. Vasile CREŢU (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul “ a Universităţii din Bucureşti) – Deasă sau rară împărtăşanie? Controverse teologice şi aspecte catehetice actuale, prof. univ. dr. Mihaela PALADE (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti) – Tipologii de biserici ctitorite de Martirii Brâncoveni, dr. Ioan LAZĂR (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul “ a Universităţii din Bucureşti) – Rânduiala Tainei Spovedaniei, în ediţiile româneşti ale Molitfelnicului, Pr. prof. univ. dr. Ioan VICOVAN (Facultatea de Teologie “Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi) – Filantropia în timpul lui Constantin Brâncoveanu şi  al urmaşilor săi, pr. prof. univ. dr. Gheorghe PETRARU (Facultatea de Teologie “Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi) – Taina Spovedaniei – „baia” renaşterii în Hristos şi falsele tehnici psihoterapeutice contemporane, pr. lect. univ. dr. Nicuşor TUCĂ (Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa) – Spovedania – Taina reintegrării în sfinţenie, pr. conf. univ. dr. Marian  VÂLCIU (Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte) – Sfânta Taină a  Spovedaniei în lucrarea sacramentală a Bisericii, pr. lect. univ. dr. Adrian IGNAT (Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte) – Taina Sfintei Spovedanii în Occidentul medieval. Evoluţie istorică şi importanţă teologică, arhim. lect. univ. dr. Teofan MADA (Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Euharistia şi Îndumnezeirea la Sfinţii Părinţi, pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA (Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Raportul dintre Taina Euharistiei şi Hristos,în gândirea dogmatică românească contemporană, pr. lect. univ. dr. Lucian FARCAŞIU (Facultatea de Teologie  „Ilarion Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Sfânta Taină a Pocăinţei în gândirea părintelui profesor dr. Ilarion Felea. O abordare teologico-liturgică, pr. lect. univ. dr. Emil CIOARĂ (Facultatea de Teologie „Episcop dr. Vasile Coman” a Universităţii  din Oradea) – Aspecte liturgice, canonice şi pastorale cu privire la fixarea canonului (epitimiei), în Taina Spovedaniei.

Contribuţii ştiinţifice locale

Participanţi la simpozion
Participanţi la simpozion

O contribuţie importanţă la consistenţa ştiinţifică a dezbaterilor au adus-o şi referatele  cadrelor didactice din cadrul Departamentului Teologic de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi: pr. prof. univ. dr. Ionel ENE – Sfânta Euharistie – culmea împărtăşirii dumnezeieşti şi îndumnezeitoare, după Sfântul Grigorie Palama, pr. conf. univ. dr. Leontin POPESCU – Administrarea Tainei Euharistiei în tradiţia ortodoxă. Raportul ei cu Taina Spovedaniei, pr. conf. univ. dr. Cristian GAGU – Teologia despre Sfânta Euharistie,  în epoca Paleologilor pr. lect. univ. dr. Ovidiu SOARE – Aspecte social-pastorale ale Tainei Spovedaniei, din perspectiva dinamicii lumii moderne, pr. lect. univ. dr. Gabriel PANDELE – Relaţiile bisericeşti dintre Ţara Românească şi Transilvania,  în timpul domniei lui  Constantin Brâncoveanu, pr. lect. univ. dr. Sorin MARINESCU – Taina Sfintei Împărtășanii, restaurarea comunicării depline și desăvârșite în Hristos, prin Duhul Sfânt, pr. lect. univ. dr. Lucian PETROAIA – O tâlcuire teologică a Canonului pentru Sfânta Împărtăşanie, lect. univ. dr. Gina SCARLAT – Sfânta Euharistie în spiritualitatea filocalică şi Clasicitatea scrierilor fiilor Sfântului Constantin Brâncoveanu. Deşi sunt puncte din cadrul programelor personale de cercetare, aceste referate care urmăresc temele anului 2014 se constituie mai ales într-o ofrandă teologică pe care corpul didactic din cadrul Departamentului teologic al Facultăţii de Istorie şi Teologie din Galaţi îl aduce Bisericii noastre, cu acest prilej.

Concluzii şi proiecte

La încheierea simpozionului s-au formulat şi concluzii, atât de necesare unei obiective evaluări a evenimentului, cât şi pentru trasarea unor obiective de viitor. Mai întâi se poate spune că, pentru omul modern, atât de încercat de angoase şi neputinţe, de boli şi limite spirituale şi trupeşti, cea mai eficientă şi completă „terapie” o constituie primirea Tainei Spovedaniei – prin care Domnul Hristos ne iartă păcatele şi a Tainei Euharistiei – în care Domnul Hristos ni Se oferă fiecăruia dintre noi, prin Trupul şi Sângele Său, spre sfinţirea sufletului şi a trupului nostru. Tema martiriului, studiată prin evocarea, invocarea şi cinstirea Sfinţilor Brâncoveni redescoperă una dintre dimensiunile atât de necesare vieţii duhovniceşti a creştinului, astăzi: bunul creştin mărturiseşte pe Hristos nu prin sânge, ca martirii de odinioară, ci prin cuvânt şi prin însăşi viaţa sa frumoasă.

Referatele nu au căutat să tehnicizeze aceste două teme, ci mai ales să deschidă inimile şi minţile celor care au participat la dezbateri, spre a înţelege mai bine, mai precis, modul în care, tainic dar real, Mântuitorul Hristos coboară în viaţa nostră, spre a o lumina şi a o umple de har. Faptul că lucrările simpozionului s-au desfăşurat în prelungirea unui mare eveniment euharistic petrecut în Arhiepiscopia Dunării de Jos, la deschiderea Conferinţei preoţeşti semestriale de primăvară  – împreună-slujirea şi împărtăşirea din acelaşi potir a Chiriahului nostru cu tot clerul eparhiei şi în perioada în care Patriarhia Română pregătea evenimentul istoric al procesiunii, în Bucureşti, cu moaştele Sfinţilor Brâncoveni, este un semn că Domnului I-a plăcut această ofrandă şi a primit-o ca pe un dar de suflet, din partea tuturor: invitaţi, audianţi şi organizatori.

A consemnat pr. Lucian Petroaia