Ridicarea în rang de arhiepiscopie a trei eparhii istorice şi vrednice. Sărbătoare în Patriarhia Română

52Trei eparhii cu trecut istoric şi cu lucrare misionară deosebită, de la Buzău, de la Vâlcea şi de la Arad, au fost în sărbătoare în luna noiembrie a.c., prin ridicarea în rang de Arhiepiscopie.

Întrucât şi eparhia noastră face parte din salba celor rânduite a înmulţi lucrarea şi a preţui mai mult lucrarea înaintaşilor vrednici şi valoroşi, prezentăm buchetul de sărbători ale Bisericii noastre, eparhiile înălţate la rang de Arhiepiscopii şi pentru că ierarhul nostru este buzoian, iar Înaltpreasfinţitul Epifanie a fost hirotonit arhiereu în zona Dunării de Jos. De asemenea, Înaltpreasfinţitul Gherasim a fost hirotonit arhiereu acum 40 de ani, la Galaţi.

Multe sunt legăturile duhovniceşti şi între ierarhii Dunării de Jos cu Aradul, iar Înaltpreasfinţitul Timotei era rugat de octogenarul ierarh Antim Angelescu să-l îndrume pe tânărul student de atunci al Buzăului, actualul nostru chiriarh, spre monahism.

Mai presus de acestea sunt binefăcătoare comuniunea, frăţietatea şi cooperarea între ierarhi şi eparhii.

Ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Buzăului şi Vrancei

În data de 8 noiembrie 2009, în Catedrala din municipiul Buzău a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Buzăului şi Vrancei în rang de arhiepiscopie. Sărbătoarea a început cu slujba de sfinţire a altarului noii Catedrale cu hramurile „Înălţarea Domnului” şi „Sfinţii Trei Ierarhi” din municipiul Buzău şi cu Sfânta Liturghie oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 18 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod.

După Sfânta Liturghie a avut loc festivitatea solemnă de ridicare a Episcopiei Buzăului şi Vrancei la rangul de Arhiepiscopie. Tomosul sinodal a fost citit de Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăoanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului: „Facem cunoscută tuturor clericilor şi credincioşilor înălţarea Episcopiei Buzăului şi Vrancei la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, precum şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Epifanie la demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei. Prin urmare, de acum înainte, la slujbele religioase, Înaltpreasfinţitul Epifanie va fi pomenit şi cinstit cu titulatura Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.

Încredinţăm pe Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, milostivirii lui Dumnezeu, rugăciunilor Sf. Mucenic Sava de la Buzău, Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, precum şi Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită. Amin.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit, apoi, ierarhului Buzăului şi Vrancei însemnele demnităţii arhiepiscopale: mantia de arhiereu, crucea patriarhală pentru arhierei, engolpionul şi cârja arhierească.

La final, Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, precum şi celor prezenţi la acest moment istoric: „Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru clipa zilei de astăzi, o clipă cât veşnicia, o clipă care devine piatră de hotar în istoria eparhiei noastre şi, implicit, a Ortodoxiei Româneşti. Evenimentul solemn la care am fost martori cu toţii reprezintă o recunoaştere a ostenelilor pe care fiii duhovniceşti ai acestor meleaguri le-au jertfit dintru început şi până astăzi pentru biserica strămoşească. În numele clerului, al vieţuitorilor din mănăstiri şi al credincioşilor, dorim să mulţumim din inimă şi cu respect Preafericirii Voastre.

De asemenea, cuvânt de recunoştinţă aducem înalţilor ierarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, episcopi-vicari şi arhierei-vicari care au binevoit a fi prezenţi la aceste solemnităţi, şi celorlalţi membri ai Sf. Sinod care, din binecuvântate pricini, nu se află acum aici. Le încredinţăm ca moştenire sfântă şi mărturisire de slujire generaţiilor care vor urma după noi întru cunoaşterea, păstrarea şi apărarea dreptei credinţe şi ocrotirea dumnezeieştilor locaşuri de închinare. Pentru dăinuirea şi propăşirea spirituală a poporului român celui binecredincios, iar Bunului Dumnezeu cel în Treime închinat şi mărit, Tatăl, Fiul şi Sf. Duh, îi aducem mulţumire în vecii vecilor. Amin”.

Ridicarea Eparhiei Râmnicului la rang de Arhiepiscopie

53Manifestările religioase prilejuite de ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie au început sâmbătă, 14 noiembrie a.c., prin slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de 19 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. În cadrul slujbei a avut loc hirotonia întru arhiereu a Părintelui Arhimandrit Emilian Nica, Episcop-Vicar al Eparhiei. Preasfinţia Sa va purta titulatura de „Lovişteanul”. În predica din cadrul Sfintei Liturghii Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa misiunii arhiereşti din Biserică: „Arhiereul are o legătură directă cu Hristos pe care Îl reprezintă, de aceea există această precizare în timpul hirotoniei unei persoane care devine arhiereu pe capul său se pune Sfânta Evanghelie deschisă. Însemnele hirotoniei le-aţi văzut, mai întâi se oferă sacosul, care este o haină distinctă de felonul preotului, care simbolizează pe Hristos Arhiereul şi care face legătura între preînchipuirea lui Hristos din Vechiul Testament, prin Arhiereul Legii vechi şi Hristos Arhiereul cel Veşnic, care trimite în lume arhierei, aşa cum i-a trimis pe apostoli, ca să Îl reprezinte şi să săvârşească prin harul Lui, cu mâinile lor, lucrarea sfinţitoare din Biserică. Arhiereul singur poate săvârşi toate Sfintele Taine, inclusiv hirotonia diaconilor, preoţilor, dar când săvârşeşte hirotonia unui arhiereu trebuie să aibă alături încă doi arhierei. Este înfricoşătoare răspunderea, este mare demnitatea, dar este îmbucurătoare lucrarea sfântă pe care Dumnezeu prin slujitorii sfinţiţi chemaţi să aducă poporul la mântuire, în Împărăţia Cerurilor, iar Biserica este locul de pregătire, arvuna Împărăţia Cerurilor, anticamera, laboratorul duhovnicesc al învierii noastre”

Ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie a avut loc la finalul Sfintei Liturghii la care au participat mii de credincioşi, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului dând citire Tomosului patriarhal: „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 3621 din 19 iunie 2009, a aprobat Ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie şi înscrierea acesteia în Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura Arhiepiscopia Râmnicului. În temeiul prevederilor canonului 12 al Sinodului IV Ecumenic şi al art. 6. alin. 2 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora, titulatura mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilor este aceeaşi cu a eparhiei pe care o păstoresc, Sfântul Sinod, prin aceeaşi hotărâre, a aprobat conferirea rangului de arhiepiscop Preasfinţitului Părinte Gherasim, care va purta titulatura Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului”.

După citirea Tomosului patriarhal, Preafericitul Părinte Daniel a oferit daruri Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului şi Preasfinţitului Episcop-Vicar Emilian Lovişteanul: „Pentru că aveţi atâta evlavie faţă de Sf. Calinic de la Cernica, ne-am gândit să vă oferim o icoană cu Sfântul, în dreptul engolpionului, care nu este pictat, ci lucrat în aur, aveţi aici ca dar din partea Sfintei Patriarhii o părticică din moaştele Sf. Calinic de la Cernica, moaşte care se află acum în biserica zidită de el, şi anume biserica Sf. Gheorghe de la Cernica. Rugăm pe Sf. Calinic de la Cernica să vă dăruiască sănătate, ajutor mult şi să vă întărească.”

Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim a adresat un cuvânt de mulţumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru că a venit să recunoască vrednicia Eparhiei Râmnicului: „Emoţiile vin din faptul că, Preafericirea Voastră, ştiam că veniţi, dar nu într-o vizită obişnuită, una dintre acelea în care veneaţi cu daruri deosebite, alese, ştiam, Preafericirea Voastră, că veniţi să aduceţi cinstire marilor ierarhi care au condus aici.”

La finalul manifestărilor Prea-sfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului a mulţumit lui Dumnezeu şi celor rei prin care a primit darul arhieriei:

„În aceste momente sfinte din viaţa mea, aduc în primul rând mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii şi harul arhieriei, pe care l-am primit astăzi prin punerea mâinilor şi prin rugăciunile citite şi săvârşite de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu şi Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim şi de ceilalti ierarhi ai Sf. Sinod aflaţi de faţă. Vă mulţumesc, Preafericirea Voastră, pentru pilda, povăţuirea şi dragostea pe care mi-aţi arătat-o de când m-aţi chemat la Mănăstirea Neamţ la Centrul Eparhial din Iaşi, unde în preajma Preafericirii Voastre am învăţat ce înseamnă a fi ierarh în toată frumuseţea, complexitatea şi greutatea acestei înalte slujiri”

Episcopia Aradului a devenit Arhiepiscopie

54Sâmbătă, 28 noiembrie 2009, în Catedrala cu hramurile „Sfânta Treime” şi „Sfântul Nicolae” din municipiul Arad a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie. Sărbătoarea a început cu slujba Sfintei Liturghii săvârşită de Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 13 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi de PS Luchian, Episcopul sârbilor ortodocşi din Ungaria şi Timişoara.

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul nostru a rostit un cuvânt prin care a evidenţiat că acest moment sărbătoresc de la Arad este un moment marcant pentru viaţa Bisericii. „Ne-am adunat aici pentru a serba un moment deosebit de semnificativ, de solemn şi sfânt pentru viaţa Bisericii noastre. Şi anume ridicarea în rang a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie după o perioadă de peste 300 de ani de smerită, statornică şi bogată activitate de mărturisire a credinţei în mod neîntrerupt, de apărare a credinţei dreptmăritoare şi de cultivare a vieţii roditoare de cultură, educaţie şi de spiritualitate creştină românească.

Vrednicia acestei eparhii este mare.

Aici, la Arad, ne aflăm într-o cetate a credinţei creştine, care are începuturi mult mai vechi decât eparhia ca atare. În părţile acestea au existat sfinţi daco-romani, au existat episcopi în secolul al VIII-lea, au existat mărturisitori ai credinţei, care, împreună, se roagă în ceruri ca Hristos Domnul, Capul Bisericii, să ajute pe slujitorii Lui şi pe toţi credincioşii Lui să se pregătească pentru a intra în împărăţia cerurilor”, a spus Patriarhul României.

În continuare, PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a citit Tomosul patriarhal prin care s-a vestit Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi s-au făcut cunoscute tuturor clericilor şi credincioşilor înălţarea Episcopiei Aradului la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Aradului, precum şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Timotei în demnitatea de arhiepiscop al Aradului, care va purta titulatura Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. S-au evidenţiat, de asemenea, motivele acestei hotărâri canonice şi statutare. La finalul citirii Tomosului, Patriarhul Daniel a oferit Chiriarhului arădean însemnele arhiepiscopale.

Noul arhiepiscop a binecuvântat poporul drept-credincios, în noua

demnitate, şi a rostit un cuvânt de mulţumire în care a arătat că acest moment sărbătoresc şi istoric, în acelaşi timp, este şi „o recunoaştere a vredniciei înaintaşilor. Episcopatul arădean a fost totdeauna alături de popor, căutând a răspunde întocmai exigenţelor misiunii ce-i revenea. Parte din titularii scaunului vlădicesc arădean au fost promovaţi tocmai datorită acestui fapt la mai înalte slujiri, cel mai adesea ca mitropoliţi în centrele Patriarhiei Române – Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara – şi chiar la demnitatea patriarhală, atât la Bucureşti, cât şi la Belgrad. S-au numărat, de asemenea, între fruntaşii participanţilor la marile evenimente ale patriei, ca de exemplu la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Au fost membri ai Academiei Române şi laureaţii altor instituţii fundamentale ale ţării. Rămân înscrişi ca şi ctitori de sfinte lăcaşuri, edificii sau instituţii de pe întreg cuprinsul eparhiei”, a spus IPS Timotei.

În încheiere, IPS Timotei al Aradului i-a oferit Părintelui Patriarh Daniel o icoană a Maicii Domnului, iar Preafericirea Sa i-a mulţumit şi l-a felicitat pe noul arhiepiscop pentru demnitatea la care a fost chemat.

Preluare după www.basilica.ro