Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2012, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor

În ultimii ani, grija Bisericii noastre faţă de credincioşi s-a manifestat prin complexe programe şi activităţi, aşezate sub înrâurirea unor sfinţi sau focalizate pe o temă de mare actualitate. 2012 a fost rânduit a fi „An omagial al Tainei Sfântului Maslu”. Redăm aici hotărârea sfântului Sinod al B.O.R., prin care, ca şi în anii anteriori va declanşa nenumărate proiecte la temă, în eparhii şi parohii.

icoana_maslu_2Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 17 februarie 2011, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea de către Patriarhia Română a anului 2012 ca Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

Având în vedere că, în şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 23 decembrie 2010, a fost aprobată iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu privire la declararea anului 2012 ca Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, stabilindu-se ca această iniţiativă să fie supusă examinării şi aprobării Sfântului Sinod;

Întrucât iniţiativa Preaferi-citului Părinte Patriarh Daniel vizează: susţinerea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu; aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor; actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii; necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, cărţi de reflecţie şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical şi teologic-ştiinţific pe parcursul întregului an 2012, a evidenţierii acestor activităţi prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre, precum şi evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

Luând act de următorul program-cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, social-filantropic şi medical, cultural – editorialistic şi mediatic intitulat 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor:

I. În primul semestru al anului 2012:

A. Va fi prezentată şi tratată tema „Taina Sfântului Maslu”, sub următoarele aspecte:

l. Prezentare biblic-patristică şi istorică:

a) Mărturii din Sfânta Scriptură privind suferinţa, boala trupească şi sufletească şi tămăduirea acestora: prefigurări în Vechiul Testament (pocăinţa, folosirea untdelemnului ca medicament etc.) şi prezenţa Sfântului Maslu în Noul Testament – Marcu 6, 12-13; Iacov 5, 13-15 (mărturisirea păcatelor şi lucrarea tămăduitoare a harului Sfântului Duh, prin untdelemnul sfinţit de slujitorii Bisericii);

b) Sfântul Maslu şi îngrijirea bolnavilor în viaţa şi scrierile Sfinţilor Părinţi. Sfinţii Tauma-turgi;

c) Instituţii social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor în trecutul Bisericii, ca prelungire socială a Tainei Sfântului Maslu.

2. Taina Sfântului Maslu – semnificaţie teologică şi existenţi-ală: sănătatea – dar de la Dumnezeu şi responsabilitate umană: pocăinţa şi iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească şi vindecarea trupească – reintrarea omului în iubirea şi viaţa lui Hristos Cel înviat.

3. Taina Sfântului Maslu sub aspect liturgic:

Taina Sfântului Maslu săvârşită la Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi
Taina Sfântului Maslu săvârşită la Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi

a) Locul, timpul şi materia Sfântului Maslu;

b) Simbolistica biblică (Isaia 11, 2-3; Iosua 6, 13-16; III Regi 18, 43-44; IV Regi 4, 34-35; IV Regi 5, 14) a numărului 7 în Taina Sântului Maslu ca lucrare a plinătăţii Bisericii: Invocarea harului Duhului Sfânt de şapte ori la sfinţirea untdelemnului, citirea a şapte pericope din Apostol şi din Evanghelie, şapte ungeri cu untdelemn sfinţit; şapte slujitori ai Tainei;

c) Repetabilitatea şi efectele Sfântului Maslu: pentru cei sănătoşi fizic – iertarea păcatelor şi sfinţirea vieţii; pentru bolnavi – împărtăşirea milei şi îndurării lui Dumnezeu prin iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească şi trupească; pentru bolnavi incurabili şi muribunzi – mângâiere şi alinare a suferinţei, care devine scară către cer şi căutare a mântuirii;

d) Inovaţii şi practici neorto-doxe cu privire la Taina Sfântului Maslu: Influenţe romano-catolice scolastice (extrema-unctio); redu-ceri sau deformări de ritual; deasa sau frecventa săvârşire; deschiderea Sfintei Evanghelii.

II. În al doilea semestru al anului 2012:

B. Va fi tratată complementar şi prezentată tema îngrijirii bolnavilor în strânsă relaţie cu Taina Sfântului Maslu, astfel:

1. Catehizarea credincioşilor cu privire la:

e) Sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate umană;

f) Sfinţi medici în Tradiţia Bisericii;

g) Cercetarea şi îngrijirea bolnavilor – o datorie mântuitoare a fiecărui credincios.

2. Lucrarea pastorală a Bisericii şi slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor:

a) Pastoraţia bolnavilor – Hristos este prezent şi tămăduieşte pe bolnavi. Efectele crizei morale şi social-economice asupra sănătăţii spirituale şi trupeşti a omului;

b) Pastoraţia cadrelor medicale – Hristos prezent în lucrarea medicului. Efectele crizei economice în degradarea calităţii actului medical şi a asistenţei sanitare a populaţiei (migraţia medicilor şi a cadrelor medii sanitare);

c) Responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor şi muribunzilor şi la administrarea în timp util a Tainei Sfântului Maslu.

3. Lucrarea social-filantropică şi medicală a Bisericii şi slujitorilor ei:

a) Prevederi statutare şi regulamentare bisericeşti, hotă-râri ale Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale;

b) Legislaţia de stat privitoare la asistenţa social-filantropică şi medicală a Bisericii;

c) Activitatea social-filantropică şi medicală a Bisericii noastre prin instituţii proprii şi prin diferite asociaţii de profil;

d) Cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale spe-cializate; cooperarea internaţională în acest domeniu;

e) Misiunea preotului de spital şi conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor;

f) Dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor (Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române, Dialogul teologic-ştiinţific etc.).

C. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române va iniţia şi prezenta, prin componentele sale (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul LUMINA) programe şi emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

D. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, patristic, istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral şi social-medical şi ecumenic pentru prezentarea Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în cadrele prezentate la par. I şi II;

III. În luna octombrie din anul 2012, la Palatul Patriarhiei se va organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, precum şi o expoziţie tematică cuprinzând cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri, vitralii, fotograme, care să reflecte: tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinţilor pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte social-filantropice şi medicale în trecutul Bisericii noastre şi astăzi.

IV. Pe toată durata anului 2012, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri şi colocvii teologice, se vor elabora studii biblico-patristice şi istorico-teologice, precum şi comentarii pastoral-misionare şi social-medicale.

V. În cursul anului 2012, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic se vor organiza simpozioane teologico-medicale despre rolul şi lucrarea comună a Bisericii şi a medicilor în îngrijirea bolnavilor.

VI. Ca parte  a  programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2012 se va trata tema 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferinţe eparhiale se pot invita specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

VII. În scopul realizării unor materiale vizuale despre 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, redactorii postului de televiziune TRINITAS TV şi ai ZIARULUI LUMINA vor solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi mănăstiri, precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să reflecte tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinţilor pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte social-filantropice şi medicale în trecutul şi prezentul Bisericii noastre. Întregul material va fi cuprins într-un album intitulat „Sfântul Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, care va fi publicat sub îngrijirea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

VIII. Pentru folosul duhov-nicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului social-filantropic al Administraţiei Patriarhale, se va publica un volum intitulat „Asistenţa social-filantropică şi medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut şi prezent”, Patriarhul României urmând a desemna colectivul de autori care să pregătească volumul pentru tipar.

Apreciind caracterul naţional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicaţii în susţinerea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu şi aprofundarea pastorală şi practică a acesteia prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor;

Ţinând seama de actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii, de necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, cărţi de reflecţie şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical şi teologic-ştiinţific pe parcursul întregului an 2012, a evidenţierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre, precum şi a evaluării, la încheierea anului, a modului de aducere Ia îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, recomandată Sfântului Sinod de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc în şedinţa din 23 decembrie 2010, privind declararea în Patriarhia Româna a anului 2012 ca Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 8 puncte (I-VIII), iniţiat şi propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în prezenta comunicare, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării proiectului religios-duhovnicesc, social-filantropic şi medical, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul cadru naţional bisericesc intitulat 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale, teologice, cultural-educative), cu contribuţia profesorilor de teologie, a specialiştilor din domeniul social-filantropic şi medical, a preoţilor şi monahilor, subliniindu-se importanţa Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor în viaţa Bisericii şi a societăţii, o atenţie specială acordându-se implicării în acest program a tineretului creştin ortodox;

4. Aprobă ca Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române să iniţieze şi să prezinte, prin componentele sale (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, ZIARUL LUMINA), programe şi emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor;

5. Aprobă publicarea, prin grija Sectorului social-filantropic al Administraţiei Patriarhale, a unui volum intitulat „Asistenţa social-filantropică şi medicală din Biserica Ortodoxă Română, în trecut şi prezent”, pentru informarea preoţilor şi a unităţilor de cult, a credincioşilor implicaţi în actul medical, a instituţiilor publice şi a altor organizaţii şi instituţii non-guvernamentale din ţară şi străinătate care doresc să cunoască şi să sprijine activitatea de asistenţă socială şi medicală a Bisericii noastre;

6. În acelaşi scop, aprobă ca prin cooperarea dintre Sectorul social-filantropic al Administraţiei Patriarhale, TRINITAS TV şi eparhiile din Patriarhia Română să se editeze şi un DVD intitulat „Asistenţa social-filantropică şi medicală din Biserica Ortodoxă Română în trecut şi prezent”, care va reflecta activităţile respective din eparhiile Patriarhiei Române;

7. Aprobă elaborarea şi publica-rea, sub îngrijirea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, a unui album intitulat „Sfântul Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, care va cuprinde tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale unor sfinţi pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte social-filantropice şi medicale în trecutul şi prezentul Bisericii noastre;

8. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, aprobă ca la Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2012 să se trateze subiectul intitulat „2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, ţinându-se seama de prevederile par. I şi II din programul aprobat, cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferinţe eparhiile pot invita specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

† DANIEL,

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,

MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,

LOCŢIITORUL TRONULUI

CEZAREEI CAPADOCIEI

ŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE