Explicaţii patristice la „Cartea Psalmilor“

Exegeza capadociană şi antiohiană la Cartea Psalmilor a fost cunoscută în limba română datorită traducerilor comentariilor Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie al Nyssei, Ioan Gură de Aur şi a epis­copului Teodoret al Cirului. Exegeza patristică de tip alexandrin, care pune în lumină îndeosebi semnificaţia spirituală a psalmilor, poate fi mai bine aprofundată actualmente datorită traducerilor publicate anul acesta la Editura Doxologia.

Sfântul Atanasie cel Mare, Tâlcuiri la Psalmi, ‑ cuprinzând şi fragmente atribuite altor scriitori bisericeşi ‑, Traducere din limba greacă veche de Monahia Parascheva Enache,  ediţie îngrijită de Dragoş Mîrşanu, în Colecţia Patristica, Traduceri 31, Editura Doxologia, Iaşi, 2021, 426 p.

Această lucrare tradusă pentru prima dată în limba română este precedată de Epistola către Marcelin despre tâlcuirea Psalmilor [p. 37‑64]. După o cercetare filologică laborioasă, începută din a doua jumătate a sec. XX, comentariul Sfântului Atanasie cel Mare la psalmi a fost reconstituit din catenele patristice în care s‑au păstrat  gândurile exegetice ale ierarhului alexandrin.

Erudiţia biblică şi filologică a Sfântului Atanasie cel Mare, rigoarea dogmatică şi explicarea clară fac din această lucrare exegetică o sursă deosebit de importantă pentru cunoaşterea detaliată a semnificaţiei psalmilor. Predomină perspectiva hristologică şi duhovnicească de interpretare a psalmilor. Fiecare frază a Sfântului Atanasie clarifică sensurile concentrate în psalmi care hrănesc mintea din punct de vedere teologic, o curăţă şi o luminează, ajutând‑o să înţeleagă modurile tainice ale lucrării lui Dumnezeu în viaţa umană.

Sfântul Chiril al Alexandriei, Tâlcuire la Psalmi, Traducere din limba greacă veche şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, ediţie îngrijită de Dragoş Mîrşanu, în Colecţia Patristica, Traduceri 32, Editura Doxologia, Iaşi, 2021, 426 p.

Publicat de părintele profesor Dumitru Stăniloae în revista Mitropolia Olteniei în 1989‑1993, comentariul Sfântul Chiril al Alexandriei la Cartea Psalmilor este, ca şi cel al Sfântului Atanasie cel Mare, o capodoperă a genului exegetic în stilul tradiţiei de interpretare alexandrină. Publicarea într‑o ediţie completă de înaltă ţinută filologică a acestui comentariu este un remarcabil act de cultură, întrucât oferă cunoaşterea unei lucrări esenţiale scrise de dogmatistul, inspirat de Dumnezeu, care a fost şi preşedintele Sinodului al III‑lea Ecumenic (Efes, 431).

Sfântul Chiril continuă maniera de interpretare a psalmilor întâlnită în catenele Sfântului Atanasie cel Mare. Sfântul Chiril aminteşte de tradiţia interpretării psalmilor, pe care a cunoscut‑o, accentuând încă din prolog direcţia sa de citire şi explicare. Cheia sa de lectură şi de aprofundare a psalmilor este cea hristologică. În fiecare psalm acest Sfânt Părinte vede şi explică ,,taina lui Hristos“. Conexiunea dintre Vechiul şi Noul Testament este procedeul hermeneutic preferat al Sfântului Chiril. Psalmii anticipează întruparea Fiului lui Dumnezeu, prefigurând planul de mântuire a lumiii realizat de Sfânta Treime. Cuvintele şi expresiile cu caracter simbolic sunt decriptate şi în sens spiritual, evidenţiindu‑se, multiple semnificaţii. Semnificaţiile dogmatice (triadologice, hristologice, pnevmatologice, cosmologice, eclesiologice, antropologice) şi spirituale sesizate şi dezvoltate de Sfântul Chiril al Alexandriei exprimă o înţelegere de mare amplitudine teologică a textelor inspirate de Dumnezeu, izvorâtă din rugăciune şi trăire, care îndeamnă la asumarea modelului de vieţuire creştină.

 Lect. Dr. Gina Luminiţa Scarlat