2010, Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române

În contextul aniversării în anul 2010 a 1685 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din ziua de 18 iunie 2009, a aprobat următorul program-cadru cu caracter naţional bisericesc pentru realizarea în anul 2010 a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti” realizat de către Cancelaria Sfântului Sinod:

1.   În primul trimestru al anului 2010 vor fi tratate complementar capitolele: Istoria Crezului Ortodox (Simbolul Niceo-Constantinopolitan) şi Locul Crezului Ortodox în cultul ortodox (text şi cântare bisericească), în care scop se va apela la profesori şi specialişti în teologie istorică şi liturgică ce vor avea ca preocupări:

a.    Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio TRINITAS şi la TRINITAS TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în ZIARUL LUMINA, în presa bisericească centrală şi eparhială;

b.   Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii pentru prezentarea Istoriei Crezului Ortodox (geneza şi contextul istoric şi teologic al formulării Crezului Ortodox (Simbolului Niceo-Constantinopolitan): erezii antitrinitare şi simboluri de credinţă pre-niceene; apariţia arianismului şi disputele teologice premergătoare Sinodului I Ecumenic; dezbaterea teologică şi cristalizarea Crezului Ortodox în cadrul lucrărilor Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325); sfinţi apărători ai învăţăturii de credinţă ortodoxe; rolul împăratului Constantin cel Mare în apărarea credinţei ortodoxe; Sinodul I Ecumenic, semnul unităţii bisericii; receptarea, locul şi rolul Crezului Ortodox în istoria Bisericii Creştine;

c.   Elaborarea de studii, comentarii şi bibliografii care vor prezenta Locul Crezului Ortodox în cultul ortodox (text şi cântare bisericească): Crezul Ortodox (Simbolul Niceo-Constantinopolitan), sinteză a învăţăturii de credinţă creştin-ortodoxe în trecut şi astăzi; Crezul Ortodox în Sfânta Liturghie şi în Sfintele Taine (crezul euharistic şi crezul baptismal); întreita mărturisire a Crezului Ortodox la hirotonia arhiereului, expresie a plinătăţii slujirii sfinţitoare, învăţătoreşti şi pastoral conducătoare; Crezul Ortodox în celelalte slujbe bisericeşti (Laude, Ierurgii, Acatiste etc.); forme de exprimare a Crezului Ortodox în tradiţia liturgică (lectură, recitare, cântare bisericească); pomenirea Sinodului I Ecumenic şi a celorlalte Sinoade Ecumenice în cultul ortodox (Sinodul I Ecumenic – duminica după Înălţarea Domnului; Sinodul IV Ecumenic – 13 iulie sau duminica următoare; Sinodul VII Ecumenic – 11 octombrie sau duminica următoare);

2.     În al doilea trimestru al anului 2010 vor fi tratate complementar capitolele: Locul Crezului Ortodox în cateheza ortodoxă ( inclusiv ora de Religie şi programul Hristos împărtăşit copiilor ) şi Crezul Ortodox în dialog cu alte Biserici Creştine (problema adaosului Filioque), în care scop se va apela la profesori şi specialişti în teologie catehetică-omiletică, pastorală, drept bisericesc şi misionar ecumenică ce vor avea ca preocupări:

a.   Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio TRINITAS şi la TRINITAS TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în ZIARUL LUMINA, în presa bisericească centrală şi eparhială;

b   Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii care vor prezenta  Locul Crezului Ortodox în cateheza ortodoxă ( inclusiv ora de Religie şi programul Hristos împărtăşit copiilor ) şi în activitatea pastoral-misionară a Bisericii: De ce mărturisim Crezul Ortodox astăzi?; Folosul aprofundării Crezului Ortodox la ora de Religie şi în programul Hristos împărtăşit copiilor, pentru facilitarea deprinderii învăţăturii de credinţă ortodoxă de către copii şi tineri; Crezul Ortodox ca mijloc de catehizare al adulţilor; importanţa pastoral-misionară a Crezului Ortodox în predica de astăzi a Bisericii; necesitatea comentariului pastoral-misionar al Crezului Ortodox pentru viaţă şi credinţă creştină ortodoxă în zilele noastre; Disciplina bisericească în lumina Sinodului I Ecumenic;

c.    Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii care vor prezenta Crezul Ortodox în dialog cu alte Biserici Creştine (problema adaosului Filioque): Crezul Ortodox mărturie a unităţii panortodoxe; Problema adaosului Filioque şi consecinţele lui pentru unitatea de credinţă. Căi şi mijloace pentru depăşirea acestui obstacol; Crezul Ortodox ca bază a dialogului ecumenic şi intercreştin pe calea unităţii Bisericii (acţiuni, dezbateri şi documente ecumenice); Crezul Ortodox, prilej de dezbatere a raportului credinţă-necredinţă, credinţă religioasă şi credinţă intelectuală într-o lume secularizată.

3.    În al treilea trimestru al anului 2010 se va trata tema Autocefaliei Româneşti: Autocefalia bisericească: unitate de credinţă şi libertate religioasă; Consideraţii privind vechimea şi afirmarea autocefaliei româneşti de-a lungul timpului; Recunoaşterea autocefaliei (25 aprilie 1885), confirmare a demnităţii şi prestigiului Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei universale; Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir – mărturie văzută a autocefaliei bisericeşti; Autocefalia în dialogul panortodox.

IMG_6086

a.    Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio TRINITAS şi la TRINITAS TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în ZIARUL LUMINA, în presa bisericească centrală şi eparhială;

b.    Se va studia posibilitatea republicării într-un singur volum cu titlul „Autocefalia – libertate, demnitate şi responsabilitate” a lucrării intitulată „Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române” (Bucureşti, 1987) şi a capitolului Autocefalie, din lucrarea intitulată „Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă” (Bucureşti, 1995), inclusiv republicarea bilingvă a Tomosului de recunoaştere a Autocefaliei (1885) şi a Tomosului de ridicare la rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române (1925) – într-o nouă traducere, volum îmbogăţit cu studii şi articole de dată recentă privind autocefalia în viaţa Ortodoxiei româneşti şi în dialogul panortodox.

4.       În ultimul trimestru al anului 2010, la Palatul Patriarhiei se va organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti, lansarea albumului „Ortodoxia în arta sacră” şi a volumului „Viaţa şi activitatea (Sinaxarul) Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325)”, precum şi organizarea unei expoziţii tematice cuprinzând cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri, vitralii şi obiecte de orfevrărie ortodoxă, care să reflecte geneza şi contextul istoric al formulării învăţăturii de credinţă ortodoxe, sinoadele ecumenice şi sfinţii apărători ai Ortodoxiei.

5. Pe toată durata anului 2010, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic se vor organiza, dezbateri şi colocvii teologice, elabora studii istorico-teologice şi comentarii pastoral-misionare, desfăşura concursuri artistice (iconografice, muzicale) pe diverse niveluri (elevi, studenţi, artişti profesionişti).