2020 – Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români *

Declararea anului 2020 ca „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor“ urmăreşte evidenţierea reperelor biblice şi patristice privitoare la pastoraţia părinţilor şi copiilor, precum şi sublinierea rolului educaţiei creştine, în societatea contemporană. Icoana emblematică a Anului omagial 2020 este icoana Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi a fiicei lor Fecioara Maria.

Proclamarea „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor“ și a „Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români“, la Catedrala Patriarhală

Familia a ocupat întotdeauna un loc central în învăţătura creştină, reprezentând cadrul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii conjugale, părinteşti, filiale şi frăţeşti. Familia este binecuvântare şi icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spaţiu sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi orientat spre viaţă şi iubire eternă.

În familie, relaţia pă­rinţi ‑ copii se înţelege mai ales din perspectiva relaţiei omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viaţă terestră, ci se nasc şi ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12‑13) şi să dobândească viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi, prin credinţă şi fapte bune.

În societatea contemporană, familia creştină trăieşte într‑o lume indiferentă sau confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată adeseori cu multiple provocări şi crize, precum: sărăcia, migraţia, şomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorţul şi nesiguranţa zilei de mâine.

Astăzi, când ni se propun „modele“ străine de valorile creştine, este necesar să fie afirmate – cu tărie – sfinţenia căsătoriei, solidaritatea în familie şi între familii, demnitatea maternităţii, a paternităţii, a filiaţiei şi a fraternităţii, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate în comuniune de iubire şi coresponsabilitate.

Cunoscând provocările actuale la adresa familiei creştine, preoţii ortodocşi sunt îndemnaţi să încurajeze şi să susţină familiile care duc o viaţă creştină autentică, să sprijine material şi spiritual familiile numeroase, pe cele monoparentale sau aflate în situaţii dificile, să încurajeze enoriaşii să contribuie la sprijinirea familiilor sărace, precum şi la educaţia religios‑morală a copiilor din comunitate.

De asemenea, naşii de Botez şi de Cununie au nevoie de îndrumare duhovnicească, pentru a înţelege cât de mare este demnitatea şi responsabilitatea de a fi părinţi spirituali pentru copiii botezaţi şi pentru familiile creştine nou-întemeiate, pentru ca toţi să sporească în credinţă şi în fapte bune.

Totodată, parohiile din Patriarhia Română sunt chemate să intensifice implementarea proiectelor educaţionale şi catehetice multiple, precum: Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoala!, Școala de duminică, Calea mântuirii, Cateheze pentru viaţă şi altele.

În acelaşi timp, proclamarea anului 2020 drept „An comemorativ al filantropilor ortodocşi români“ are ca scop identificarea şi promovarea exemplului celor care, de‑a lungul timpului, au susţinut spiritual şi material activitatea social‑filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi evidenţierea rolului filantropiei creştine, astăzi, ca lucrare pastoral‑misionară a Bisericii.

Sfânta Evanghelie şi Tradiţia Bisericii subliniază im­portanţa legăturii dintre viaţa spirituală şi activitatea so­cială a omului, dintre rugăciune şi acţiune, dintre evlavie şi dărnicie, dintre Liturghie şi Filantropie.

Trăim astăzi într‑o lume în care individualismul materialist îşi face simţită tot mai mult pre­zenţa şi oamenii caută mai mult bogăţia materială, trecătoare, decât bogăţia spirituală a credinţei şi a generozităţii sau a dărniciei.

De‑a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română a desfăşurat o bogată lucrare de asistenţă socială şi filantropică, ctitorind multe aşezăminte sociale, medicale şi educaţionale, cămine pentru copii, cămine pentru bătrâni, cantine pentru săraci ş.a.

Astăzi, Biserica Ortodoxă Ro­mână contribuie în mod siste­matic şi substanţial la alinarea suferinţelor oamenilor, atât prin lucrarea liturgică, duhovnicească şi pastorală, cât şi prin lucrarea de asistenţă socială şi filantropică. Biserica noastră sprijină, în prezent, numeroase categorii de persoane defavorizate, şi anume: oameni bolnavi, copii proveniţi din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări, oameni vârstnici singuri abandonaţi de familiile lor, tineri victime ale traficului de persoane şi victime ale violenţei familiale, persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, şomeri şi alţii.

La toate acestea se adaugă asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte sociale. Diagrama aşe­zămintelor social‑filantropice or­ga­­nizate sub coordonarea Bisericii Ortodoxe Române cuprinde cantine sociale, unităţi medicale, centre de zi pentru copii, centre de zi şi rezidenţiale pentru vârstnici, birouri de asistenţă socială şi centre comunitare, centre de tip familial, grădiniţe sociale şi afterschool, locuinţe protejate, centre de informare, de consiliere şi centre de resurse, instituţii de învăţământ pentru adulţi, centre de urgenţă, campusuri sau tabere, centre educaţionale şi altele.

Opera social‑filantropică a Bisericii este inspirată din lucrarea filantropică, vindecătoare, sfin­ţitoare şi mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos şi are, totodată, o profundă dimensiune pastorală, exprimând o credinţă lucrătoare prin iubire darnică şi contribuind la cultivarea comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii, adică la dezvoltarea unei culturi a generozităţii.

Veşnică să le fie pomenirea tuturor filantropilor ortodocşi români care au adus mângâiere şi preţuire celor aflaţi în suferinţă, le‑au redat speranţă şi au cultivat demnitatea lor. Urmând pilda înaintaşilor darnici, îi îndemnăm pe toţi preoţii ortodocşi de astăzi să fie predicatori ai filantropiei, în comunitate şi părinţi milostivi ai celor aflaţi în nevoie.

Totodată, exprimăm recu­noştinţă şi preţuire faţă de toţi cei care sprijină activităţile pastorale, educaţionale şi social‑filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române şi faţă de toţi ortodocşii români milostivi. Îi îndemnăm pe toţi să continue cu multă râvnă şi bucurie lucrarea lor, spre slava Preasfintei Treimi şi spre binele poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

* Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală, la proclamarea anului 2020 ca An omagial al pastorației părinților și copiilor și An comemorativ al filantropilor ortodocși români (1 ianuarie 2020).