Ordin circular eparhial privind alegerile de membri în organismele bisericeşti deliberative şi executive

În conformitate cu Decizia Patriarhală nr. 1/2018, transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod către Arhiepiscopia Dunării de Jos cu adresa nr. 2166/22.02.2018 şi în baza hotărârii Consiliului Eparhial din 2 martie a.c. (proces‑verbal nr. 980/02.03.2018), vă facem cunoscut, prin prezentul Ordin Circular, că în ziua de 26 aprilie 2018 vor avea loc alegerile de membri clerici şi mireni în Adunarea Eparhială, pentru o perioadă de patru ani, respectiv 2018‑2022.

În consecinţă, în conformitate cu prevederile art. 91, alin. (2) şi (3) din Statutul B.O.R. şi ale art. 65‑67 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (R.O.D.), vă facem cunoscute următoarele:

I. Data şi locul alegerilor

În Circumscripţia electorală din care face parte parohia, alegerile se vor desfăşura la data sus‑menţionată, în biserica din circumscripţie, desemnată de Consiliul Eparhial, după următorul program: ora 10.00 – alegerea membrilor clerici, ora 13.00 – alegerea membrilor mireni. Alegerile vor fi prezidate de delegatul eparhial.

II. Depunerea candidaturilor

Preacucernicii preoţi şi dia­coni care doresc să‑şi depună candidatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 73 şi 74 din R.O.D., adică „să fie definitiv, înscris pe una din listele electorale (…) având pregătire pentru categoria I“ şi „să se fi distins prin activitate pastoral‑misionară deosebită şi prin purtare exem­plară“.

Creştinii (bărbaţi) mireni care doresc să‑şi depună candidatura pentru funcţia de membru în Adunarea Eparhială trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 91 (1) din Statutul B.O.R. şi de art. 88 din R.O.D., adică să fie creştini ortodocşi, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin (să nu fie divorţat sau în curs de divorţ, să nu activeze în organizaţii sau asociaţii cu interese potrivnice Bisericii Ortodoxe şi învăţăturii ei de credinţă) şi cu merite reale pentru Biserică, în domeniile cultural, social, de binefacere sau prin donaţii făcute Bisericii. De asemenea, să aibă vârsta de cel puţin 30 de ani şi să fie înscrişi pe listele membrilor Adunării Parohiale respective.

În procesul de desemnare şi depunerea candidaturilor se va ţine seama de prevederile art. 91 (4) din Statutul B.O.R., care precizează că: „Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe o perioadă de patru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate“, de Hotărârea Sfântului Sinod nr. 831/2010, care prevede faptul că: „Cei care au obţinut două mandate, indiferent de legislatură şi de formă (consecutivă sau neconsecutivă), nu vor mai fi aleşi“ şi că „membrii Adunărilor Eparhiale, care au deţinut două mandate şi care au contribuit intens la sprijinirea activităţii bisericeşti, pot fi desemnaţi de Chiriarh, în consultare cu Permanenţa Consiliului Eparhial, dacă este în folosul Bisericii, ca membri onorifici ai Adunării Eparhiale, în număr de cel mult 10 şi doar pentru un mandat de 4 ani“, cât şi de sublinierea că membrii Permanenţei Consiliului Eparhial nu pot fi şi membri ai Adunării Eparhiale.

Candidaturile se pot depune pentru oricare dintre circumscripţiile electorale. Componenţa circumscripţiilor electorale, numele preoţilor şi diaconilor cu drept de vot şi numele delegaţilor eparhiali, la fiecare circumscripţie, sunt prezentate în Anexele 1 şi 2.

Candidaturile se depun la Biroul electoral eparhial de la sediul Arhiepiscopiei Dunării de Jos până cel mai târziu vineri, 30 martie 2018, ora 16.00, atât pentru clerici, cât şi pentru mireni. Candidaturile persoanelor laice vor fi însoţite de o recomandare a preotului paroh şi a Consiliului parohial.

Numele candidaţilor clerici şi mireni din fiecare circumscripţie vor fi făcute cunoscute în timp util Biroului electoral eparhial, prin protoierie în maxim 48 de ore, după definitivarea etapei de desemnare a candidaturilor, conform art. 84  din R.O.D.

III. Nominalizarea delegatului Consiliului parohial

Conform art. 87 din R.O.D., preotul paroh, după ce va primi Ordinul circular eparhial, va convoca, în scris, Consiliul Parohial Electoral (în perioada 19 – 30 martie 2018), care va desemna, prin vot, un membru al Adunării Parohiale ca delegat la alegerea membrilor mireni ai Adunării Eparhiale. Unul dintre exemplarele procesului‑verbal ce se va încheia cu acest prilej, după modelul celui prezentat în formularul tip 12 – R.O.D. va fi încredinţat delegatului ales, spre a fi înmânat preşedintelui colegiului mirenesc în ziua alegerilor.

IV. Desfăşurarea alegerilor

În ziua alegerilor (26 aprilie 2018), conform art. 76–87 din R.O.D.,  preotul paroh, pc. pr. coslujitor(i) ‑ acolo unde este cazul ‑ şi delegatul mirean al Consiliului parohial se vor prezenta, la orele precizate mai sus, în biserica în care se va desfăşura votarea.

Pentru a preîntâmpina absenţele sau întârzierile de la scrutin, preotul paroh se va îngriji sau să fie însoţit, în ziua alegerilor de delegatul mirean sau să deconteze, pe bază de documente justificative, din fondurile parohiei, cheltuielile de călătorie ale acestuia.

Având în vedere importanţa deosebită a alegerilor de membri pentru Adunarea Eparhială, în mandatul 2018‑2022, vă adresăm îndemnul şi rugămintea de a acorda maximă atenţie îndeplinirii acestei îndatoriri statutare şi regulamentare bisericeşti, care, cu certitudine, va contribui substanţial la consolidarea lucrării pastoral‑misionare din Eparhia noastră.

Cu arhierească binecuvân­tare,

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos