Proiectele bisericeşti, pentru anul 2018, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Πn zilele de 2-3 februarie a.c., la Centrul Eparhial a avut loc întâlnirea organismelor deliberative şi executive, în cadrul cărora, potrivit ordinii de zi, s-a analizat activitatea bisericească desfăşurată în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2017.

 

De asemenea, au fost analizate propunerile de proiecte şi programe în vederea receptării şi aplicării lor, la nivelul Centrului Eparhial, al protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi şcolilor teologice, a hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“ în Patriarhia Română, din care redăm în cele ce ur­mează.

Sectorul administrativ bisericesc

Ședința Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

‑ aplicarea la nivel eparhial, protopopesc, parohial şi mănăstiresc a Hotărârii Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2018 ca „Anul omagial al unităţii de credinţă şi neam“, precum şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)“;

‑  planificarea, pregătirea şi abordarea cu maximă responsabilitate, în cadrul fiecărei comunităţi parohiale, prin predici şi cateheze a unor teme specifice anului 2018, precum: credinţa în Dumnezeu şi cultul creştin, factori de promovare a unităţii Bisericii Ortodoxe; Organizarea bisericească şi unitatea de neam şi credinţă; Mărturisirile de credinţă ortodoxă şi rolul lor în păstrarea şi afirmarea unităţii Bisericii;

‑  în perspectiva alegerii noilor organisme deliberative şi executive bisericeşti (pentru mandatul 2018‑2022), propunem luarea măsurilor, de implicare mai intensă a membrilor consiliilor şi comitetelor parohiale, în derularea proiectelor misionare, culturale şi educaţionale, precum şi în activităţi de voluntariat creştin (cu atenţie specială faţă de tineri);

‑  continuarea eforturilor de întărire a cunoaşterii şi a comuniunii dintre slujitori şi familiile acestora, prin activităţi comune în cadrul cercurilor pastorale, prin diferite forme de ajutorare a celor aflaţi în parohii sărace, prin accentuarea rolului doamnelor preotese în cadrul comunităţilor parohiale, precum şi de sprijin moral‑duhovnicesc acolo unde intervin nedorite tensiuni.

Sectorul cultural‑învăţământ şi activităţi cu tineretul

  1. Seminarul Teologic „Sfân­tul Apostol Andrei“

‑ definitivarea demersurilor privind redobândirea titlului de proprietate asupra clădirii centrale;

‑ reînfiinţarea Şcolii de cântăreţi bisericeşti, începând cu anul şcolar 2018‑2019, în condiţiile legii bisericeşti şi de stat;

‑  marcarea, printr‑un program special, a 110 ani de la reînfiinţarea (1908) Seminarului Teologic din Galaţi şi aşezarea sa sub patronajul spiritual al Sfântului Apostol Andrei.

  1. Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi

‑  manifestări cultural‑ştiinţifice şi publicaţii prin care se evidenţiază participarea şi contribuţia Eparhiei Dunării de Jos, la actul Marii Uniri din 1918;

‑ acreditarea instituţională a unui Centru de cercetare teologică, în conformitate cu exigenţele Universităţii „Dunărea de Jos“ şi politicile educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naţio­nale;

‑  evaluarea periodică a programului de studii „Teologie Ortodoxă, Asistenţă Socială“ şi reevaluarea programului de „Artă sacră“, de către comisiile A.R.A.C.I.S., în conformitate cu noua legislaţie în domeniu;

‑  punerea în circuitul academic din mediul virtual  a tuturor studiilor din cele 15 volume Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, publicate până acum, cu respectarea noilor criterii şi standarde,  pentru a fi recunoscute de comunitatea academică la nivel „Erih+“.

  1. Membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, întruniți în ședință de lucru, 2 februarie 2018

    Ora de Religie

‑ organizarea de cursuri de formare pe metodică, pentru a se elucida problemele legate de obiective şi competenţe, de structura unui proiect de lecţie actual şi în pas cu celelalte discipline, atât pentru cei debutanţi,  cât şi pentru cei cu grade didactice;

‑ implicarea elevilor în activităţi practice de exprimare a învăţăturii de credinţă creştină ortodoxă: organizarea de voluntariate, excursii, jocuri şi lec­turi în cadrul parteneriatului Bise­rică‑Şcoală, participare la slujbe, la biserica parohială;

‑  tratarea interdisciplinară a tematicii din programă (prin le­gături cu Istoria, Limba şi literatura română, Geografia) prin utilizarea tehnicii moderne;

‑ realizarea unor culegeri de texte, materiale filocalice adaptate pentru temele programelor analitice (mai ales la clasele de liceu), dar şi pentru a răspunde la marile întrebări existenţiale, pe care şi le pun tinerii, cu privire la cosmologie şi antropo­logie.

  1. Biroul catehetic eparhial

‑ îmbunătăţirea strategiei catehetice, la nivel eparhial, prin: a) organizarea de cursuri de formare, pentru preoţii interesaţi; b) înfiinţarea a câte 4‑5 centre‑pilot în fiecare protoierie;

‑   organizarea unui festival de tineret „Hristos împărtăşit copiilor“ (mai 2018);

‑  proiecte filantropice de voluntariat sub genericul „Să nu uităm de cei mai trişti ca noi!“;

‑  organizarea unor tabere de vară, de formare, pentru tineri, la mănăstiri (iulie‑august);

‑  proiect educaţional‑sportiv „Tinereţe. Talent. Efort“  de promovare a talentelor tinerilor (septembrie‑octombrie).

Sectorul Editură‑Tipografie

În anul 2018, Editura Arhi­episcopiei Dunării de Jos propune un plan editorial în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod, privind planul‑cadru al Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi a Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, după cum urmează:

Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul Marii Uniri. Volumul se poate alcătui dintr‑un studiu consistent (sau mai multe) privind contextul local şi contribuţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos la actul de întregire a hotarelor României, finalizat la 1 Decembrie 1918, urmat de documente aflate în Arhiva arhiepiscopală, referitoare la acest important eveniment istoric. Lucrarea se înscrie, firesc, în proiectele care vor marca Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Clerici de la Dunărea de Jos, mărturisitori în temniţele comuniste. Este un proiect conturat la începutul anului 2017, din iniţiativa ÎPS Arhiepiscop Casian al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pentru a marca Anul comemorativ „Justinian Patriarhul“ şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Volumul realizat de un colectiv de autori (conf. univ. dr. George Enache, conf. univ. pr. dr. Gabriel Pandele, pr. Costel Dumbravă şi pr. Eugen Drăgoi) aduce în atenţie chipuri de ierarhi, preoţi, diaconi, monahi, teologi din cuprinsul Arhi­episcopiei Dunării de Jos care au trăit experienţele dramatice ale spaţiilor concentraţionare comu­niste sau au avut de îndurat, în libertate, opresiunile regimului ateu, pentru convingerile lor religioase şi pentru activitatea misionară pe care şi‑au asumat‑o vocaţional.

Întâlnire cu stareții, starețele și membrii consiliilor duhovnicești ale mănăstirilor din eparhie

Mănăstirea Adam. Documente. Volumul va cuprinde re­producerea ştiinţifică a documentelor aflate la Societatea Judeţeană a Arhivelor Naţionale din Iaşi, fond Mănăstirea Adam. Inventar nr. 2578 (anii extremi 1463‑1890), documente selectate după importanţa lor, cu un studiu care derivă din conţinutul acestora şi cu imagini ale unor documente reprezentative. Pentru aceasta este nevoie de convocarea unui colectiv de specialişti în domeniul editării documentelor medievale, de la Facultatea de Istorie din Iaşi, în frunte cu dl dr. Petronel Zahariuc, decanul acestei instituţii de învăţământ din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ – Iaşi, coordonator la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, al colecţiei naţionale de izvoare medievale Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova.

Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi – un secol de la sfinţire. Volumul reprezintă o monografie ştiinţifică, în care este trecută în revistă întreaga istorie a acestui locaş sfânt, emblemă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Colectivul de autori (arhim. dr. Daniil Oltean, pr. dr. Lucian Petroaia, pr. Gelu Aron şi pr. Eugen Drăgoi), în frunte cu şi sub coordonarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, înscrie în sumarul monografiei capitole precum: Istoricul Catedralei (1906‑1917 – 2017); Evenimente petrecute sub bolta Catedralei (1917‑2017); Tezaurul sacru al Catedralei (sfintele moaşte şi icoane); Bunurile liturgice ale Catedralei. Volumul va fi ilustrat cu imagini document şi va include rezumate în două‑trei limbi de circulaţie internaţională.

Amintiri despre marele Episcop Melchisedec. Lucrarea, pe care o propunem să se publice în volum adnotat, este opera preotului Ioan Gotcu (1861‑1937), ucenic apropiat al Episcopului Melchisedec Ştefănescu. Autorul a fost diacon şi preot la Catedrala Episcopală (actualmente Arhiepiscopală) din Roman, iar între anii 1882‑1890, profesor la Seminarul „Veniamin Costachi“ din Iaşi (1901‑ 1927), publicată în foileton, în mensualul „Cronica Romanului (1 octombrie 1924‑12 decembrie 1926; mai 1932 şi decembrie 1933, şi mai 1942). Autorul a încredinţat tiparului amintirile sale pioase şi, pentru posteritate, extrem de preţioase, despre întreaga personalitate a vlădicului Melchisedec, creionându‑i o biografie vie, sinceră, adevărată, admirativă, pilduitoare. În mod surprinzător, amintirile preotului Ioan Gotcu despre Episcopul Melchisedec Ştefănescu au rămas ascunse şi uitate în paginile venerabilului periodic bisericesc, puţini autori care s‑au aplecat asupra biografiei neuitatului Episcop Melchisedec al Dunării de Jos (între anii 1864‑1879) şi al Romanului (între anii 1879‑1892) referindu‑se la acestea, însă doar în treacăt, fără a valorifica bogăţia de informaţii şi de portretizări care abundă în paginile profesorului de la Seminarul din Iaşi.

Mănăstirea Măxineni. Album. Lucrarea se referă la biserica veche a Mănăstirii Măxineni, ctitorită de voievodul muntean Matei Basarab şi restaurată integral în anii 2014‑2017, precum şi la complexul monahal realizat din nou, după anul 1990, la iniţiativa ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun. Volumul, prefaţat de Chiriarhul Dunării de Jos, este structurat în cinci capitole: Istorie (prof. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române); Monumentul (arhitect Călin Hoinărescu); Restaurare (arhitect Călin Hoinărescu); Pictura (pr. dr. Lucian Petroaia); Viaţa monahală pr. drd. Alexandru Bulgaru). La final este inserat un rezumat al cărţii în limba română (pr. Gelu Aron), tradus în limbile: engleză (prof. Mihaela Oană), franceză (prof. Magdalena Gaiu) şi greacă (pr. dr. Iulian Eni).

Cartea nunţii sau Sfânta Taină a Cununiei pe înţelesul tuturor. Broşura, menită a fi publicată în colecţia „Misionaria“, este alcătuită de pr. conf. univ. dr. Cristian Gagu, în stil catehetic, fiind un vademecum, practic şi lămuritor al aspectelor legate de pregătirea şi săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei. Între subtiturile lucrării, de interes imediat pentru miri, naşi, nuntaşi însoţitori, dar şi săvârşitorii slujbei, autorul a inclus teme precum: impedimente la săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei; condiţiile pe care trebuie să le întrunească mirele şi mireasa; pregătirea duhovnicească a mirilor; rolul naşilor la cununie; când nu se pot săvârşi cununii; simbolismul principalelor acte liturgice, superstiţii legate de Taina Cununiei, atributele căsătoriei ş. a.

Volumul este extrem de util pentru lucrarea pastoral‑catehetică a preoţilor şi corecta raportate, îndeosebi, a mirilor şi a naşilor despre importanţa Sfintei Taine a Cununiei.

Biserică, misiune, slujire, vol. 18. Volumul, un anuar admi­nistrativ şi cultural‑filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, dedicat în special prezentării detaliate a vieţii şi activităţii desfăşurată în eparhie, în interalul 1 ianuarie‑31 decembrie 2017, cuprinde şi studii şi reportaje referitoare la diferite aniversări şi comemorări în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dar şi la unele evenimente, ceremonii şi pelerinaje marcante petrecute în cuprinsul eparhiei, în intervalul amintit.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Dunării de Jos în ședință de lucru

Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XVI. Volumul va însuma studii şi articole referitoare, îndeosebi, la temele dezbătute la nivelul eparhiei, sugerate de Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, precum şi alte subiecte de interes, promovate de Chiriarhul locului. Parte din materialele volumului vor fi rezultatul simpozioanelor ştiinţifice şi al vernisajelor realizate în cadrul activităţii anuale a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos sau al conferinţelor preoţeşti semestriale.

Mărturisitori ai dreptei-credinţe din eparhii în timpul regimului comunist. Este volumul alcătuit din referatele susţinute de elevii de la seminarele din ţară, invitaţi să ia parte la Seminarul „Sf. Apostol Andrei“ din Galaţi, la simpozionul cu genericul de mai sus, în luna noiembrie 2017.

Sectorul social‑filantropic

‑ continuarea şi desfăşurarea unor programe social‑filantropice, cu precădere către:

  • familiile cu mulţi copii (îmbrăcăminte şi încălţăminte şi rechizite pentru copiii care provin din familii nevoiaşe; ajutorarea financiară a copiilor care suferă de boli foarte grave etc.);

  • persoanele vârstnice (ajutoare pentru spitalizare, medicamente sau întreţinere materială);

  • tinerii/adulţii care prezintă comportamente adictive (campanii de informare desfăşurate la nivelul protoieriilor, în cadrul cercurilor misio­nare protopopeşti, cu sprijinul unor psihologi, sociologi, medici sau alte persoane/instituţii care, prin intermediul unor campanii eparhiale, să ofere informaţii cu privire la problema dependenţei create de alcool, tutun, droguri etc.);

‑  susţinerea campaniilor socio‑medicale „O picătură de sânge salvează o viaţă!“ (donare de sânge) şi „Sănătate pentru sate“ (deplasare cu echipe de medici în localităţile rurale);

‑ intensificarea activităţilor de întrajutorare parohială, parohiile sărace să fie sprijinite de alte parohii care pot susţine anumite activităţi social‑filantropice şi misionare, pentru a se găsi soluţii în vederea depăşirii problemelor sociale cu care se confruntă;

‑  continuarea eforturilor de construire/amenajare a Clinicii de Oncologie Pediatrică din Galaţi, prin implicarea tuturor partenerilor din proiect (Mitropolia Germaniei şi Europei Occidentale şi de Nord, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Eparhia Lutherană din Baden‑Würtemberg, instituţii ale administraţiei publice locale, universitare şi medicale).

Sectorul economic‑financiar

‑ continuarea procesului de evaluare, avizare, intabulare şi asigurare la calamităţi a imobilelor bisericeşti;

Întrunirea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

‑  respectarea prevederilor statutare, sinodale şi ale legislaţiei civile la arendarea terenurilor arabile;

‑ consultarea specialiştilor din organismele parohiale, în vederea identificării celor mai bune soluţii privind arendarea terenului arabil şi reconversia suprafeţei de livadă îmbătrânită de la Ferma Greaca, precum şi eficientizarea plantaţiei de viţă‑de‑vie de la Nicoreşti;

‑  procurarea unei linii automatizate de producere a lumânărilor prin tehnica „scufundării“, care va contribui la creşterea producţiei şi diversificarea sortimentelor de lumânări;

‑  îndrumarea unităţilor bisericeşti privind respectarea prevederilor O. G. nr. 82/2001 şi ale H. G. nr. 1470/2002, privind întocmirea dosarelor de solicitare şi justificare a fondurilor publice pentru susţinerea şantierelor;

‑  respectarea prevederilor B.V.C. ‑ 2018, privind reducerea cheltuielilor la capitolele cu întreţinerea şi utilităţile, iar la celelalte pentru încadrarea în limitele bugetare din anul 2017, cu excepţia capitolelor privind achitarea drepturilor şi cotelor salariale, unde se vor respecta prevederile legislaţiei în vi­goare.

Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti

continuarea lucrărilor de reabilitare a faţadelor Catedralei Arhiepiscopale;

consolidarea şi reamenajarea „Casei arhiereşti“, în conformitate cu Hotărârea Sinodală nr. 8907/2012;

continuarea lucrărilor la Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Mucenic Pantelimon“ ‑ Lacu Sărat, respectiv sistematizarea pe verticală, precum şi demararea lucrărilor de pictură murală de la capela din incintă;

continuarea programului de construire, la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale, precum şi dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

atragerea de fonduri structurale pentru restaurare şi punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.

Sectorul misionar şi comunicare media

Noi apariții la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos

prezentarea şi aprofundarea, prin predici, cateheze şi prin programul pastoral ‑ misionar ,,Cursuri de lectură şi exegeză biblică“, a unor teme, precum: credinţa în Dumnezeu şi cultul creştin, factori de promovare a unităţii Bisericii Ortodoxe; sinodalitatea, formă de conducere şi de păstrare a unităţii Bisericii; organizarea bisericească şi unitatea de neam şi credinţă; Sinodul de la Iaşi (1642) şi unitatea credinţei; Mărturisirile de credinţă şi rolul lor în păstrarea şi afirmarea unităţii Bisericii.

identificarea, la nivel parohial, a unor chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni care au contribuit la înfăptuirea Unirii din anul 1918 (realizarea unor interviuri/reportaje cu istorici, profesori şi oameni de cultură pe aceste subiecte);

dezvoltarea voluntariatului prin implicarea tinerilor în lucrarea misionară şi socială a parohiei;

evidenţierea tuturor activităţilor bisericeşti din Eparhie prin mijloacele mass‑media ale Patriarhiei Române;

identificarea şi numirea în fiecare protoierie a unui preot responsabil (corespondent) de transmiterea materialelor audio, video, foto şi text cu principale activităţi desfăşurate în cuprinsul parohiilor din cadrul protopopiatului, cu aparatură performantă;

‑  realizarea unor colaborări în cadrul protoieriilor cu operatori de imagine (cameramani profesionişti), care pot filma la evenimentele desfăşurate în teritoriu şi transmiterea la Centrul Eparhial a materialelor din teritoriu pentru mediatizare, imediat după finalizarea evenimentului;

realizarea şi transmiterea către Centrul Eparhial, la începutul lunii, a programului evenimentelor ce urmează a se desfăşura în protopopiate, cu precizarea concretă a datei, locul evenimentului, persoanele participante şi titlul întâlnirii;

realizarea unor site‑uri şi pagini de facebook la parohii, în care să fie postate activităţile desfăşurate, în special cele social‑filantropice, culturale şi educative, sub atenta supraveghere a ppcc. protoierei şi a corespondentului numit la protoierie.