Copiii şi tinerii din Lieşti, păstrători ai tradiţiilor

30
Preafericitul Patriarh Daniel primind colindul tinerilor din parohia Lieşti, jud. Galați, la Patriarhia Română

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din comu­na Lieşti,  judeţul  Galaţi,  des­făşoară  din anul 2007, un con­sistent program catehetic‑misionar, în care sunt implicaţi copii şi elevi de toate vârstele.

Cu binecuvântarea Înaltpreas­fin­ţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, am înfiinţat un Atelier de pictură, în care tinerii au învăţat să picteze icoane pe lemn, îndrumătorul avizat al cercului fiind profesorul Bebea Ioniţă, de la Clubul Copiilor din Tecuci. Prin mult tact pedagogic, dascălul i‑a învăţat pe mulţi dintre tineri tainele pictării icoanelor. În baza acestui parteneriat, au fost încheiate şi alte proiecte cu şcolile din comună, cu Căminul Cultural, Primăria Lieşti şi agenţi economici, dornici să susţină activitatea. O implicare importantă am primit din partea profesorilor de Religie, a directorilor de şcoli şi a opt voluntari.

Cercul de etnografie, folclor şi dansuri populare pentru tineri este una dintre activităţile preferate de copii, la care sunt implicaţi aproximativ, o sută de copii şi tineri care sunt iniţiaţi în crearea cos­tumului tradiţional românesc şi pur­tarea lui cum se cuvine.

De acest pro­iect tradiţional răspund prezbitera Otilia Gabor, profesor de psihologie, doamna Mioara Dibu,  profesor de dans şi Tudorel Susanu, directorul Că­minului Cultural din Lieşti.

O  altă gamă de activităţi re­cre­ative sunt desfăşurate sub genericul „Atleţi ai minţii, atleţi ai credinţei”, prilej cu care aproximativ o sută de elevi sunt antrenaţi şi învăţaţi, de profesoarii Dumitrel Stan şi Gheor­ghe Ignat  să joace şah şi să‑şi dez­­volte capacitatea de a gândi. ­Toţi copiii implicaţi în pro­gra­mele „Hristos împărtăşit copii­lor” şi „Alege şcoala” sunt ne­lipsiţi de la hramurile de peste an a sfintelor noastre Mănăstirilor: Adam, Buciu­meni, Cârlomăneşti şi Tudor Vladi­mirescu.  Au fost o prezenţă con­stan­tă la concursurile de iconogra­fie  din Duminica Orto­doxiei, de la Catedreala Arhiepiscopală din Ga­laţi, dar şi la multe festivaluri şi con­cursuri de etnografie şi folclor, în judeţele: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Bacău, Vrancea, Bucureşti, Braşov unde au câştigat trofee, pre­mii, diplome şi plachete.

Îndeosebi membrii Ansamblului „Cununiţa satului” şi cei de la ate­lierul de pictură au fost prezenţi la foarte multe evenimente epar­hia­le organizate de către Arhi­epis­co­pia Dunării de Jos, dar şi la pro­iec­tele‑concurs, organizate de către Pa­triarhia Română: „Copilul învaţă iu­birea lui Hristos”,  „Bucu­ria de a fi creştin”; „Lăudaţi pe Dom­nul”.

O „Icoană a milosteniei”, de linia întâi   

31
Tineri iubitori de tradiţii din Lieşti – judeţul Galaţi

În anii 2015, 2013 şi 2012, în cadrul proiectului „Icoana milos­teniei”, au câştigat locul I la nivel de eparhie şi am fost la Patriarhia Română, în ziua de 21 mai, unde ne‑a premiat Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bise­ricii Orto­doxe Române.

Respectul şi dra­gostea faţă de tradiţia noastră stră­moşească au fost un imperativ major, în toţi aceşti ani. Copiii au învăţat colindele vechi, din bătrâni şi au mers la colindat atât la Arhiepiscopia Dunării de Jos, cât  şi la Patriarhia Română.  Au fost organizate diferite mani­festări cultural artistice, în parohie, la diferitele evenimente: Ziua Mamei, Ziua Copilului, Duminica Migran­ţilor Români; Duminica Familei, la 9 martie „Sfinţii 40 de Mucenici”; la „Cuvioasa Parascheva”, hramul Bi­sericii noastre.

În anii 2014 şi 2015, din parohia „Cuvioasa Parascheva” au participat câte nouă elevii la Întâlnirea Inter­naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare, respectiv, de la Cluj, îmbrăcaţi în frumoasele costume na­ţionale.

În buna desfăşurare a proiec­telor: „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoa­la”, au fost implicaţi o sută de copii şi tineri, douăzeci de părinţi şi zece profesori, ca voluntari. Mijloacele finanaciare au provenit din donaţiile şi generozitatea unor agenţi econo­mici locali.

Metodele folosite de pedagogi de profesie au fost metode activ par­ticipative, metode individuale, me­tode care aparţin preponderent decoperirii dirijate, prin  conversaţia euristică, observaţia dirijată, instru­i­rea programată, studiul de caz.Metode bazate pe contactul cu realitatea, demonstraţia, expe­rimen­tul, modelarea. Metode expozitive: povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea.

În perioada 2007 – 2016, în aceste proiecte ale bisericii au fost implicaţi un număr de  500 de copii şi tineri, 200 de părinţi, 20 de cadre didactice şi 10 voluntari. Unii dintre tinerii care au devenit liceeni, la Galaţi sau Tecuci, la sfârşitul săptămânii se întorc şi participă cu drag şi interes la activităţile din parohie, acolo unde au descoperit frumuseţea faptei din Cuvânt.

Despre activităţile copiilor ce participă la programele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoa­la” s‑a scris în ziarele „Lumina”, „Viaţa liberă”, revista eparhială „Călă­uză ortodoxă”. De asemenea, au apărut imagini la TV Trinitas, TV Galaţi şi VOX TV.

32
Lieşti, Ziua Eroilor – 2015

Programele derulate în toată Patriarhia Română, conform hotărârii Sfântului Sinod  – „Hristos împărtăşit copiilor”, şi  „Alege şcoala”  – au un puternic impact în parohia noastră. Dacă la început, am fost timizi şi poate neîncrezători, Dumnezeu ne‑a ajutat foarte mult, şi astăzi, avem o implicare deosebită a copiilor şi tinerilor la aceste programe. Alături de copii şi tineri s‑au adăugat pă­rinţii şi bunicii care sunt foarte emoţionaţi, dar şi bucuroşi când văd ce pot realiza copii lor, participând la viaţa de parohie. Elevii care au crescut şi s‑au format în programele mai sus menţionate derulate de parohie, nu au uitat  bucuriile trăite şi de la şcolile superioare unde sunt se întorc bucuroşi la sfârşit de săptămână, la Biserică sau la Cămin, şi împărtăşesc ucenicilor mai mici dragostea faţă de Biserică şi valorile strămoşeşti. Este o bucurie deosebită să‑i vezi cât de doritori sunt şi cât de mult doresc să înveţe, tradiţiile şi obiceiurile neamului nostru. Mulţi au înţeles că Biserica nu este numai locul de rugăciune, ci mai ales locul de comuniune. Au învăţat să iubească aproapele, să‑L iubească pe Dumnezeu; au învăţat să se roage şi să picteze icoane; au învăţat că fiecare este important şi Dumnezeu a dat fiecăruia mulţi „talanţi”; au învăţat despre portul popular şi au ajuns să‑l poarte cu mândrie oriunde; au învăţat să cânte doinele şi baladele, cântecele bisericeşti, dar şi cele populare; au învăţat că îmbrăţişarea din dansul popular, este îmbrăţişarea pe care Dumnezeu o oferă tuturor oamenilor.

Simultan, văzând implicarea co­piilor, şi părinţii s‑au apropiat foarte mult de Biserică, participă la Sfintele slujbe şi doresc să ne fie alături în toate activităţile ce se desfăşoară la Biserică, unii dintre ei chiar insistând să devină voluntari.

Prin intermediul copiilor, am cunoscut părinţii lor, tineri şi ei (între 25‑40 de ani), care au nevoie de ajutorul şi de sprijinul Bisericii. Pe mulţi dintre ei nu i‑aş fi cunoscut, datorită serviciului, dacă nu erau copii lor. Aşa  am aflat ce probleme au, cine este plecat în străinătate şi cum poate fi ajutat fiecare suflet, în parte. Nu greşesc dacă spun că prin aceste activităţi, parohia noastră a devenit vie şi activă. Cu siguranţă, la Biserică vor veni cât mai mulţi tineri şi copii şi vor privi Biserica Ortodoxă, ca pe o Corabie care ne duce sprea mântuirea noastră şi a  neamului nostru.

Pr. Titi Gabor, Parohia Lieşti

***

 Children and Young People from Liesti, Preservers of Romanian Christian Traditions

The parish “Saint Pious  Parascheva” from Li­­esti village, Galati county, has deve­loped since 2007 a rich catechetical‑missionary program which involves a few hun­dred of children and pupils of all ages.

By the blessing of His Emi­nence Dr. Casian, Archbishop of Lower Danube it was firstly set up a Painting workshop, where young people learned how to paint icons on wood, under the guidance of their mentor, Ionita Bebea, a teacher at the Children’s Club in Tecuci. This activity and also others have received an important support from the Religion teachers in the city, the school principals and many volunteers.

The Ethnography, folklore and popular dances club for young people is another project which involves almost one hundred children from Liesti, who are ini­tiated in creating the Romanian tra­ditional costume and the way it is worn appropriately. This activity is coordinated by Presbytera Otilia Gabor, psychology teacher, Mrs. Mioara Dibu, traditional dancing teacher and Tudorel Susanu, the manager of the Cultural Com­mu­nity Centre from Liesti.

Children’s favourite free ti­me activities evolve under the title “Athletes of mind, athletes of faith”, and they involve one hundred pupils who are trained and guided by teachers Dumitrel Stan and Gheorghe Ignat how to play chess and develop their logical thinking.

All children involved in programs “Christ for all children” and “Choose school” are always present at the ceremonies for celebrating titular saints of the Monasteries Adam, Buciumeni, Cârlomăneşti and Tudor Vladi­mirescu. Every year pupils from Liesti have participated at the Iconography contests on Orthodox Sunday at the Archdiocese Cathe­dral in Galati and The History, Culture and Spirituality Museum from the Lower Danube but also at many festivals and competitions on ethnography and folklore in Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Bacău, Vrancea, Bucureşti, Braşov, where they won trophies, awards, diplomas and medals.

The members of “Cununita Sa­tu­lui” Group and also The Painting workshop attended many eparchial events organised by the Archdiocese of Lower Danube and also the national stage of some competitions organised by The Romanian Patriarchate: “The child learns Christ’s love”, “The Joy of being a Christian”, “Praise the Lord!”.

During 2007 – 2016, all these projects involved over 500 children and young people, 200 parents, 20 teachers and 10 volunteers.

Awards:

In 2012, 2013 and 2015,  in the  project  “The Icon of Mercy”, pupils from Liesti won the first prize at the eparchy level, which enabled them to be present at the Romanian Patriarchate on 21st of May where they were awarded by His Beatitude Patriarch DANIEL, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church.

In 2014 and 2015, from “Saint Pious Parascheva” church, nine pu­pils, dressed in beautiful na­tio­nal cos­tumes, participa­ted at  the In­ter­national Meeting  for Ortho­dox Youth in  Baia  Mare  and  Cluj.

All competitions organised by the Archdiocese of Lower Danube brought awards and excellent di­plomas to young people from Liesti.