Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian9 iunie – Înălţarea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhi­episcopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea orga­nizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Eter­nitatea” din muni­cipiul Galaţi, rostind cuvânt de în­văţătură; conduce procesiunea orga­nizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Sfinţii Îm­păraţi” din municipiul Brăila, ros­tind cuvânt de învăţătură.

11 iunie – participă la slujba Sfintei Liturghii, ur­ma­tă de  para­sta­sul la mormântul mamei Înalt­preasfinţiei Sale.

12 iunie – săvârşeşte Sfânta Liturghie, în Catedrala Arhi­episcopală din Galaţi urmată de slujba de Te‑Deum, în prezenţa absolvenţilor secţiilor teologice din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, pre­cum şi a membrilor corpului profesoral, rostind un cuvânt de învăţătură.

14 iunie – săvârşeşte, la Ca­tedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba de Te‑Deum, binecuvân­tând profesorii şi absolvenţii Facultăţii de Me­dicină şi Farmacie, Univer­sitatea ,,Dunărea de Jos” ‑ Galaţi.

15 iunie – săvârşeşte,  la  Capela Semi­narului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ – Galaţi, o slujbă de mulţumire, urmată de un cuvânt de învăţătură adresat elevilor seminarişti, înainte de încheierea anului şcolar 2015‑2016; săvârşeşte şi slujba de po­menire pentru poetul naţional Mihai Eminescu, cu prilejul împli­nirii a 127 de ani de la trecerea acestuia în veşnicie.

18 iunieMoşii de vară – participă, la biserica Buna Vestire din localitatea Kissamos din Creta, la Sfânta Liturghie prezidată  de Preafericitul Părinte Teodor, Pa­triarhul Alexandriei, urmată de o slujbă de pomenire a tu­turor celor care au contribuit la pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, ierarhi, clerici, monahi şi mireni trecuţi la Domnul; participă, la Catedrala Sfân­­tul Tit din Heraklion, la sluj­ba Vecerniei praznicului Po­go­rârii Sfântului Duh, oficiată de Sanc­titatea Sa Bartolomeu I, Pa­triar­hul Ecumenic, în pre­zenţa Întâistătătorilor de Biserici Orto­doxe Autocefale şi a ierarhilor participanţi la Sfântul şi Marele Sinod Ortodox.

19 iuniePogorârea Sfân­tu­­lui Duh – participă, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina din Heraklion  (Creta),  la slujba Sfin­tei Liturghii săvârşită de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I – Patriarhul Ecu­­menic de Con­stantinopol împreună cu Preafericiţii Întâi­stătători ai Sfintelor Biserici Ortodoxe, urmată de slujba Vecerniei spe­ciale a praznicului Prea­sfintei Treimi.

24  iunie  – Naşterea Sf. Ioan Boteză­torul participă, la Mănăstirea cretană Gonia din Insula Creta, la slujba Sfintei Litur­ghii în limba română, să­vârşită de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la care au participat: Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecu­menic, Prea­fericiţii Părinţi Teofil – Patriarhul Ierusalimului,  Irineu – Patriarhul Serbiei şi Daniel – Patriarhul României, precum şi membrii delegaţiei Bisericii Orto­doxe Române la Sfântul şi Marele Sinod.

26 iunie – participă, în biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Chania (Creta), la Sfânta Litur­ghie săvârşită de Sancti­tatea Sa Bartolomeu  I,  Patriarhul Ecu­­me­nic al Constan­tinopolului îm­pre­ună cu Întâistătătorii Bi­se­ricilor Ortodoxe Autocefale prezenţi la  Sfântul şi Marele Sinod.

27 iunie  – săvârşeşte, la Cen­rul Eparhial, o slujbă de mulţumire la întoarcerea de la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod din Creta, în prezenţa membrilor Permanenţei Consiliului Epar­hial, rostind cuvânt de învăţă­tură.

28 iunie – săvârşeşte, în capela „Sf Apostoli Petru şi Pavel“ din incinta Penitenciarului Tichileşti, slujba Vecerniei cu Litie, în prezenţa cadrelor insti­tuţiei, a cadrelor didactice care contribuie la procesul instructiv‑educativ al tinerilor, precum şi a unor tineri aflaţi în această instituţie; săvârşeşte la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din municipiul Brăila, slujba Vecerniei cu Litia, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

29 iunieSf. Ap. Petru şi Pavel – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

30 iunie – săvârşeşte, la Ca­tedrala Arhiepiscopală din Galaţi, sluj­ba de Te‑Deum oca­zionată de susţinerea lucrărilor de licenţă şi, respectiv, de dizertaţie de către absolvenţii şi masteranzii secţiilor teologice din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

1 iulie – săvârşeşte, la bise­ri­ca ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare” din municipiul Galaţi, slujba Vecerniei cu Litia şi rosteşte cu­vânt de învăţătură.

2 iulieSf. Voievod Ştefan cel Mare – săvârşeşte,  la Mă­năs­tirea To­flea, judeţul Ga­laţi, slujba Sfintei Litur­ghii, cu ocazia celui de‑al doilea hram al acestui aşezământ mona­hal, rostind cuvânt de învăţătură.

3 iulie – săvârşeşte, la Cate­drala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 iulie  – săvârşeşte,  la Cate­drala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, încon­jurat de preoţii protopopiatelor Galaţi, Tg. Bujor şi Însurăţei, cu prilejul Conferinţei pastoral‑misionare de primăvară.

8 iulieSfinţii Mucenici Epictet şi Astion – săvârşeşte slujba Sfin­tei Liturghii, împreună cu Înaltpreasfinţitul Teodosie – Ar­hi­­epis­copul Tomisului şi Prea­sfinţitul Visarion  – Episcopul Tul­­cii, la Mănăstirea  Halmyris,  jud. Tulcea.

10 iulie – săvârşeşte, la Cate­drala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

11 iulie – săvârşeşte, la bise­rica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Galaţi, cu ocazia celui de‑al doilea hram, slujba Privegherii şi Acatistul Maicii Domnului „Prodromiţa”, în­con­jurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

12 iulieCinstirea sfintei icoane „Prodromiţa” de la Mun­tele Athos – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la sluj­ba Sfintei Liturghii şi Acatistul Maicii Domnului înaintea icoa­nei „Prodromiţa”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 iulie – săvârşeşte, la Cate­drala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

20 iulieSf. Prooroc Ilie – săvârşeşte, la biserica „Sf. Ilie” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii.

27 iulie – Sf. Pantelimon – săvâr­şeşte slujba Sfintei Liturghii la mănăstirea „Sf. Pantelimon“ – Lacu Sărat, împreună cu PS Visa­rion al Tulcii.

SOCIAL – CULTURALE

8 iunie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiri­tualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisare expoziţiei itinerante „Arta din tranşee“ şi rosteşte o alocuţiune.

18 iunie – participă, la Cen­trul multicultural Tsatsaronakeio al Mitropoliei de Kissamos  (Cre­ta), la ceremonia de acordare a titlului de „Cetăţean de onoa­re“ al oraşului Kissamos Prea­fericitului Părinte Patriarh Da­niel şi celorlalţi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Autoce­fale, prezenţi la lucrările Sfân­tului şi Marelui Sinod.

24 iunie – participă, la sediul Academiei Ortodoxe din Creta, la ceremonia de acordare a titlu­lui de Membru  de  onoare şi de nu­­mi­re  a  Întâistătătorilor de Bi­se­­rici Ortodoxe Autocefale, pre­zenţi la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, Mari Bine­făcători şi Prieteni ai Academiei Orto­doxe din Creta.

28  iunie – vizitează minorii şi tinerii privaţi temporar de li­bertate din cadrul Penitenciarului Tichileşti, jud. Brăila, pe care îi binecuvintează şi le oferă daruri.

30 iunie – prezidează, la Sala de cursuri „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, susţinerea publică a lucrărilor de licenţă ale absol­venţilor secţiilor teologice din ca­drul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

1 iulie – prezidează, la Sala de cursuri „Episcop Melchise­dec Ştefănescu”, susţinerea pu­blică a lucrărilor de dizer­taţie ale absolvenţilor cursurilor post­­­­­­uni­­versitare de masterat în teo­logie, specia­lizarea Isto­­rie şi Spi­ritualitate filo­cali­că, din cadrul Facultăţii de Is­to­rie, Filosofie şi Teologie a Uni­versităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

10 iulie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la Concertul de muzică ve­che tradiţională „Dimitrie Can­te­mir“, ediţia I, rostind la final un cuvânt de învăţătură.

 ADMINISTRATIV – SINODALE

 13 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Per­manenţei Consiliului Eparhial.

20 iunie – participă la Aca­demia Ortodoxă din Cre­ta, împreună cu ceilalţi membri ai delegaţiei Bisericii Ortdoxe Române, la sesiunea inaugurală a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

20‑24 iunie – participă  la Aca­­de­mia Ortodoxă din Creta, îm­preună cu ceilalţi membri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Orto­doxe.

25 iunie  – participă la Aca­de­mia Ortodoxă din Creta,  îm­preună cu ceilalţi membri ai de­legaţiei Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, la  sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod.

27 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Perma­nenţei Consiliului Eparhial.

2 iulie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăs­tirii ,,Sf. Trei Ierarhi”  din localitatea To­flea, judeţul Galaţi; prezidează, la Catedrala ,,Sf. Gheorghe” din Tecuci, lucră­rile Conferinţei pastoral‑mi­sio­na­re de primăvară cu preoţii pro­topopiatelor Tecuci şi Nico­reşti şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 iulie –  prezidează, la Cate­dra­la Arhiepiscopală din Ga­laţi, lucrările Conferinţei pas­toral‑misionare de primăvară a pre­­oţilor din cadrul proto­po­pia­telor Galaţi, Tg. Bujor şi Însu­răţei şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

7 iulie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

11 iulie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

14 iulie – prezidează, la Sala ,,Episcopul Chesarie” din ca­drul Centrului Eparhial – Galaţi, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, la care sunt invitaţi şi ppcc. protopopi, pentru analiza activităţii bisericeşti din semestrul I ‑ 2016; prezidează, la Centrul Pasto­ral  ,,Sf.  Cuv. Ioan Casian” – Ga­laţi, şedinţa Consiliului Epar­hial.

15 iulie – prezidează, la Sala ,,Epis­copul Chesarie” din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, în­tru­nirea cu absolvenţii Semi­narului Teo­logic ,,Sf. Ap. Andrei”, pro­moţia 2016, precum şi cu can­didaţii la examenul de ad­mitere pentru secţiile teologice ale Fa­cultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, pentru pri­mirea binecuvântării de înscriere la examenul de admitere la Fa­cultatea de Teologie.

PRIMIRI

14 iulie – primeşte, la Reşe­dinţa Arhiepiscopală, pe ÎPS Pă­rinte Petru, Mitropolitul Basa­rabiei şi Exarh al Plaiurilor.

18  iulie  primeşte, la Reşe­dinţa Arhiepiscopală, pe ÎPS Pă­rin­te Serafim, Mitropolitul Ger­maniei şi Europei de Nord, îm­preună cu dele­ga­ţia de specialişti din Ger­mania, prezenţi pentru imple­mentarea proiectului Clini­cii de Oncologie Pediatrică din Galaţi.

EXTERNE

16‑26 iunie – cu binecu­vân­tarea Preafericitului Părinte Pa­triarh Daniel, participă  ca mem­­bru al delegaţiei Bisericii Orto­doxe Române, la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bi­sericii Ortodoxe din Insula Creta.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial