Proiectul Naţional ,,Unde-i lege, nu-i tocmeală!”

În ,,Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox”, iată, ne aflăm în pragul concluzionării lucrărilor Proiectului naţional „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”. Acest proiect arată munca de colaborare a trei instituţii fundamentale: Biserica – reprezentată prin Societatea Biblică Interconfesională din România, Școala – reprezentată prin Inspectoratele Școlare Judeţene şi autoritatea de Stat – reprezentată prin Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Bucureşti.

Oportunitatea desfăşurării acestui proiect, cât şi reluarea lui pe viitor este argumentată de legătura indisolubilă dintre legea morală şi cea civică. Pentru a sublinia această legătură, vom face câteva consideraţii de ordin moral şi dogmatic.

Omul, făptura cea mai aleasă a lui Dumnezeu, este legat vremelnic de pământ prin natura sa materială, prin trebuinţele, funcţiile şi destinaţia firii sale palpabile, iar de cer este legat pentru veşnicie prin suflet, prin nevoile, năzuinţele şi menirea firii sale spirituale. Cu alte cuvinte, potrivit dublei întocmiri a omului, îndatoririle sale sunt: trupeşti şi, mai ales, sufleteşti. Obiectivele strădaniilor lui sunt pe potriva antropologiei sale: o mai bună viaţă pe pământ şi câştigarea veşniciei după mila şi dreptatea lui Dumnezeu. Omul este de asemenea, fiinţa deplină având conştiinţa binelui care îi aparţine fiinţial ca dat ontologic de la creaţie. Binele este valoarea fundamentală în viaţa omului. Binele îşi are originea în Dumnezeu, iar lipsa lui este răul. Răul perverteşte şi slăbeşte firea umană lucrând contrar constituţiei sale. Exprimarea răului sunt patimile care produc dezordine în firea umană, slăbeşte caracterul şi au nefericita însuşire de a se răsfrânge şi asupra semenilor. Deci, în firea umană Dumnezeu a înscris Legea, după cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel la Romani 2,14-15,  ceea ce dovedeşte că legile Decalogului sunt mai vechi decât epoca lui Moise. Cele zece porunci şi legea naturală sunt în strânsă legătură, având ca finalitate împlinirea binelui. Decalogul este o capodoperă legislativă a vremii care şi-a îndeplinit rolul de îndrumător în formarea caracterului religios, moral şi social al omului, promovând idei înalte, umanitare, ca: dreptatea, egalitatea, pacea şi buna înţelegere între oameni.

Legislaţia Vechiului Testament constituie un mijloc de permanentă instruire şi educare religioasă, iar aceasta nu poate fi înlocuită sau desfiinţată, având un caracter şi un rol definitoriu în pregătirea planului divin de mântuire a omenirii. Legea veche a fost îndrumător spre Hristos, a pregătit poporul sfânt pentru venirea lui Mesia şi a avut rolul să păstreze credinţa adevărată şi făgăduinţele făcute de Dumnezeu, prin proorocii Săi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos desăvârşeşte Legea împlinind-o (Matei 5, 17), descoperindu-Se desăvârşit; grăieşte lumii (Evrei 1,1-3) şi arată iubirea (Matei  22, 37-40; Marcu 12, 30-31) ca formă supremă de relaţionare între cer şi pământ pe verticală şi lege morală în care se cuprind toate virtuţile pe orizontală, creându-ne nouă imaginea sublimă a iubirii cruciforme.

Orizontul iubirii comunitare împărtăşite, adică viaţa socială, este unul din darurile cele mai preţioase ale lui Dumnezeu, iar singurătatea şi izolarea nu sunt pe potriva firii omului (Facere 2,18). Hristos Domnul S-a pogorât din cer ca să nimicească legea păcatului din firea noastră şi să restaureze în noi chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Posibilitatea înnoirii sociale a lumii prin schimbarea interioară a omului este evidentă în Sfintele Evanghelii (Luca 22, 27-30; Matei 22, 15-20; Luca 20, 20-26; Marcu 12, 13-17). Sfântul Apostol Pavel îndeamnă creştinii la o atitudine supusă stăpânirii lumeşti (Romani 13,1-2). Suntem îndemnaţi să respectăm Statul, care e de origine divină, şi legile acestuia. Sfântul Apostol Pavel are în vedere acea stăpânire lumească care sprijină binele, arătându-se slujitoare a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Supunerea faţă de Stat înseamnă respectarea legilor lui şi implicarea la buna organizare şi desfăşurare a treburilor publice: plata dărilor, organizarea învăţământului, justiţiei, ordinii publice, asistenţa socială, realizări de ordin obştesc. Totodată se cere creştinului şi un comportament moral: bunătate, milostenie, hărnicie, dreptate şi lipsa indiferenţei faţă de aproapele (Romani 13, 7-8; I Tim. 2, 1-4; Tit 3, 1-2; Gal. 5, 21-23; I Cor. 7, 3-6, 22-23; Evrei 13, 16; Gal. 3, 26-28; II Tes. 3, 6-13; Tit 2, 1-5; Flm. 2, 1-11; Romani 12, 9-10). Toate aceste învăţături ale Mântuitorului şi Sfinţilor Apostoli se adresează tuturor creştinilor, constituind un bun spiritual al întregii creştinătăţi până la sfârşitul veacurilor. Comunitatea creştină, Biserica, îşi duce la îndeplinire misiunea sa în lume, la porunca lui Hristos, şi nu a ignorat niciodată contextul istoric în care se află. Biserica îmbracă astfel chipul pământului şi chipul vremii în care trăieşte. Cuvântul lui Dumnezeu străbate timpul şi s-a adresat oamenilor, indiferent de epocă şi organizare socială, îndemnându-i la respectarea legilor şi facerea de bine în duhul iubirii dumnezeieşti.

Având în atenţie cele precizate până acum ne însuşim părerea Sfântului Teofan Zăvorâtul, şi anume că: „Dintre toate sfintele lucrări, educaţia religioasă este cea mai sfântă.” Biserica creştină, dintru început s-a implicat în sectorul educaţional pe care-l susţine continuu şi priveşte spre pruncii care sunt viitorul şi moştenirea umanităţii. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Buna creştere nu stă în  a lăsa mai întâi să crească patimile, ca după aceea să te strădui să le izgoneşti. Trebuie să iei toate măsurile pentru ca ele să nu se poată strecura în fire”. De aceea orice acţiune de implicare în educarea copiilor este de fapt împlinirea legii morale cât şi a celei civile. Elevii trebuie să fie informaţi şi să conştientizeze că orice faptă împotriva moralităţii poate avea răsunet şi în dreptul civil ori penal.

Aşa cum s-a întâmplat şi în alte Eparhii, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a derulat proiectul „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian încă din 11 martie 2015. Astfel, liceele din Galaţi, Brăila şi Tecuci au fost organizate pe centre de lucru, fiind coordonate de la Eparhie. S-au împărţit manualele pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului. Poliţia Municipiilor Galaţi şi Brăila au colaborat foarte bine cu Inspectoratele Şcolare şi, în perioada  6-10 aprilie 2015, în săptămâna „Şcoala altfel!”, mai mulţi specialişti s-au ocupat de prezentarea manualului de educaţie juridică. Profesorii de religie participanţi au alcătuit de asemenea prezentări power-point, care au arătat elevilor partea legii morale din manual. Pe această cale dorim să mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Casian pentru binecuvântare şi grijă, preacucernicului părinte vicar administrativ Lucian Petroaia, pentru îndrumări şi organizare, iar domnilor şi doamnelor profesoare pentru activităţile lor de o înaltă ţinută expozitivă. Dorim de asemenea să-i şi menţionăm,  pentru a lor cinste: prof. dr. Marian Ionescu, prof. Monica Ștefana Trifan, prof. Simona Dabija, prof. Ciprian Nazare, prof. Stela Todie Răducan, prof. Victoria Ferescu, prof. Doina Lucia Lăzărescu, prof. Viorel Ariton, prof. Camelia Butnăraşu, prof. Nicoleta Ioniţă şi, nu în ultimul rând, doamnei prof. Ionica Viorica Popa. Aceşti slujitori ai catedrelor de religie au coordonat desfăşurarea lucrărilor proiectului în Arhiepiscopia Dunării de Jos, ajutaţi fiind de toţi profesorii de religie din licee, fapt pentru care le mulţumim şi-i aşteptăm şi la viitoare colaborări.

În concluzie, pentru liniştea noastră şi a societăţii din care facem parte, cunoscând legile, să trăim respectând şi iubind pe aproapele nostru. Proiectul „Unde-i lege, nu-i tocmeală!” este un demers valoros, ale cărui reverberaţii sperăm să se simtă şi în apariţia altor asemenea activităţi.

Prof. de Religie Ovidiu Gafton