Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2015

Duminica Ortodoxiei, 1 martie 2015: ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian apreciind tinerii iconari, la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Cu ajutorul lui Dum­­­ne­zeu, cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Înal­tpreasfinţitului Părinte Arhi­e­pis­­cop Dr. Casian, în anul 2015, în Arhiepiscopia Dunării de Jos viaţa bisericească s‑a desfăşurat potrivit sfintelor rânduieli şi tradiţiei ecle­siale ortodoxe, dar cu deschidere şi cu ancorare reală în lumea de astăzi, atât încercată din punct de vedere uman, social şi economic.

Temeluite pe cuvântul viu al Sfintei Scripturi şi pe experinţa Sfinţilor Părinţi şi înrădăcinate în Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vegheate necontenit şi coordonate de Chiriarhul nostru, ani­mate de slujitori sfinţiţi şi de creştini jertfelnici, programele e­parhiale bisericeşti de la Dunărea de Jos – mai ales cele misionare, educaţionale şi social‑filantropice – au căutat să ofere răspuns şi sprijin efectiv multora dintre semenii noş­tri care, cu multă credinţă în Dumnezeu îşi află astăzi liman de mângâiere doar în Biserică.

În cele ce urmează, oferim citi­torilor noştri câteva date de sinteză privind activitatea şi lucrarea bise­ricească de la Dunărea de Jos, în anul ce s‑a încheiat.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“– Galaţi, în zilele de 15 şi 16 iunie 2015 s‑a desfăşurat Simpozionul ştiinţific internaţional intitulat „2015-Anul misiunii parohiei şi mănăstirii, azi” şi „2015 ‑ Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

 În perioada 27 noiembrie ‑ 1 decembrie 2015, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei au fost aduse, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, moaştele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, de către o delegaţie condusă de PS Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Totodată, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi a organizat, în data de 27 noiembrie 2015, Simpozionul Naţional Interseminarial cu tema „Personalităţi bisericeşti din eparhie. Importanţa lor zonală, naţională şi internaţională”, la care au fost invitaţi profesori şi elevi de la 10 seminarii teologice din Patriarhia Română şi de la Colegii Naţionale din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci.

Centrul de studii interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschinul” a organizat conferinţe pe teme de interes ştiinţific‑interdisciplinar, susţinute de : prof. dr. Dumitru Tiutiuca („Reflectarea operei lui Mihai Eminescu, în trecut şi în actualitate”); acad. Sabina Ispas („Obiceiuri creştine şi tradiţii populare pregătitoare Sărbătorii Crăciunului”), cercetător dr. Angela Olariu („Sărbătoarea Sfântului Andrei în satul tradiţional românesc”).

Vizite ale chiriarhului în cuprinsul eparhiei

sau vizite frăţeşti în alte eparhii

În anul 2015, activitatea litur­gică, pastoral‑misionară, culturală şi filantropică a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian s‑a concretizat în să­vârşirea a 145 de Sfinte Liturghii, din care 113 în Eparhie, iar 32 în alte Eparhii, 9 sfinţiri şi resfinţiri de biserici, 14 Sfinte Taine şi 70 de ierurgii. Chiriarhul Dunării de Jos a realizat 65 de vizite canonice şi pastorale în comunităţi parohiale din eparhie, 25 de vizite la aşeză­minte social‑filantropice şi 28 de cercetări duhovniceşti ale comu­nităţilor monahale. De asemenea, la invitaţia altor ierarhi, ÎPS Părinte Casian a efectuat 13 vizite în eparhii din ţară şi a primit 11 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării. De asemenea, cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2015, ÎPS Sa a efectuat 2 vizite internaţionale, în Bulgaria (1‑3 mai 2015) şi Ucraina (8‑10 noiembrie 2015).

II. Activitatea organismelor eparhiale

Înființarea Asociației „Părinți pentru Ora de Religie“ Galați, 1 martie 2015

Cu binecuvântarea şi sub în­dru­marea Chiriarhului Dunării de Jos, în cursul anului 2015, forurile deliberative şi executive eparhiale şi‑au desfăşurat activitatea în con­formitate cu prevederile canoni­ce, statutare, precum şi cu cele ale hotărârilor sinodale şi eparhiale. Membrii Adunării Eparhiale s‑au întrunit în şedinţa anuală, în data de 24 ianuarie 2015, pentru a analiza activitatea desfăşurată în cursul anu­lui 2014 şi pentru a aproba pro­iectele anului 2015. Consiliul Eparhial s‑a întrunit în şedinţă la data de 23 ianuarie 2015, pentru prezentarea „Dării de seamă asupra activităţii bisericeşti din eparhie, desfăşurată în anul 2014”. În data de 14 iulie 2015 s‑a desfăşurat şedinţa semestrială a Consiliului Eparhial, în cadrul căreia s‑a pre­zentat şi analizat realist activitatea desfăşurată în primele şase luni ale anului 2015.

Permanenţa Consiliului Epar­hial, la convocarea şi sub preşe­dinţia ÎPS Chiriarh, s‑a întrunit săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, pentru a aplica Hotărârile Sfântului Sinod, ale forurilor eparhiale şi Deciziile chiriarhale.

III. Activitatea misionară şi pastorală din Eparhie

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a manifestat o grijă deosebită faţă de activitatea liturgic‑duhovnicească, pastoral‑misionară şi cultural‑educaţională din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos, în anul 2015. ÎPS Sa a hirotonit 10 preoţi şi trei diaconi, efectuând vizite periodice în şcolile teologice din eparhie şi participând la diferite conferinţe, simpozioane şi activităţi cultural‑misionare.

În plan pastoral‑misionar, Eparhia Dunării de Jos a organizat pelerinajele devenite tradiţionale: pelerinajul cu moaştele Sfântului Ioan Casian (27 februarie 2015); pelerinajul la Mănăstirea Buciumeni, la sărbătoarea „Sfintei Treimi”, a unui număr de peste 1.000 tineri liceeni din judeţele Galaţi şi Brăila (1 iunie 2015); pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate peste 80 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui (1 ‑ 14 august 2015).

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de cei 44 misionari protopopeşti şi de alţi preoţi reprezentativi din cadrul protoieriilor, care au coordonat peste 970 de slujbe şi vizite misionare.

În cadrul fiecărei parohii au fost desfăşurate săptămânal cel puţin două din cele patru programe pastoral‑misionare eparhiale. Din datele furnizate de parohii rezultă că au fost organizate aproximativ 9100 de astfel de activităţi.

Prozelitismul eterodox s‑a manifestat pe teritoriul Eparhiei prin activitatea specifică a celorlalte confesiuni creştine şi grupări/religii necreştine. Au fost luate o serie de măsuri, precum: catehizarea credincioşilor; monitorizarea cu atenţie a activităţilor prozelitiste; studierea modalităţilor de manifestare şi a metodelor de atragere de noi adepţi. Eparhia Dunării de Jos a cultivat, cu toate acestea, o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raportu­rile cu celelalte culte religioase.

Activitatea editorială a Eparhiei în sprijinul lucrării misionar‑pastorale şi social‑caritative, a învăţământului teologic şi a educaţiei religioase: în cursul anului 2015, au fost pregătite şi apoi tipărite următoarele: 11 volume, 8 broşuri, pas­toralele chiriarhale, calendarele bisericeşti, revista eparhială „Călăuză ortodoxă” (în opt apariţii), tipizate bisericeşti, iconiţe, felicitări, pomelnice.

Sprijinirea materială a activităţii pastoral‑misionare

şi de întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti

(Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

Convorbiri duhovnicești la Mănăstirea Buciumeni: Chiriarhul Dunării de Jos și tinerii (1 iunie 2015)

I. La colecta pentru Fondul Central Misionar a fost centrali­zată suma de 168.054 lei, pentru care, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 1947/18‑19 iunie 2003 s‑a efectuat viramentul în procent de 60% către Administraţia Patriarhală, în valoare de 100.192 lei, iar procentul de 40%, în va­loare de 67.862 lei, a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, fiind utilizat la acordarea de ajutoare pentru parohiile sau mănăstirile cu posibilităţi financiare reduse.

II. Potrivit prevederilor Hotă­rârii cu nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ­ne, în cursul anului 2015 au fost acordate, unor diverşi beneficiari, ajutoare financiare şi materiale, după cum urmează:

 1. Din fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv”, pentru 14 fa­milii de preoţi care întâmpină dificultăţi materiale au fost acor­date lunar ajutoare financiare în va­loare totală de 40.400 lei; de asemenea pentru 44 de preoţi cu copii mulţi sau cu probleme de sănătate au mai fost acordate ocazional ajutoare financiare în valoare de 53.360 lei. Pentru cei 10 preoţi nou‑hirotoniţi s‑a oferit în dar câte un set de cărţi şi obiecte liturgice necesare în pastoraţia din parohie, în valoare totală de 14.000 lei. Astfel, suma totală acordată de la Centrul Eparhial, în anul 2015, prin contul „Păstorul cel Bun şi Milostiv” a fost de 107.760 lei.
 2. Din fondul „Râvna Casei Tale, Doamne…” au fost sprijinite 7 biserici parohiale, 3 mănăstiri şi 2 grădiniţe parohiale, pentru lucrări de construcţie, amenajare şi dotare, cu suma de 2.285.000 lei.

 3. Din fondul „Tinereţe şi cre­dinţă” a fost acordată suma de 187.842 lei pentru lucrări de amenajare şi dotări la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” – Galaţi, iar 368 tineri olimpici şi cu bune rezultate la învăţătură au fost premiaţi cu sume ce au totalizat 33.785 lei. Din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian”, 76 stu­denţi au beneficiat de ajutoare în valoare de 16.093 lei. Valoarea totală a ajutoarelor acordate la acest capitol este de 237.720 lei.

 4. Din fondul filantropic „Aju­tă‑ţi aproapele!” au fost acor­date, la 276 de persoane ‑ cazuri sociale, ajutoare financiare în valoare de 151.356 lei.

 5. Din fondul „Episcopul Che­sarie cel blând şi milostiv”, ÎPS Chiriarh a aprobat oferirea de ajutoare financiare pentru 474 persoane, sumele acordate ridi­cându‑se la 56.250 lei.

 6. Din fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate, pentru 204 de persoane, ajutoare în valoare de 20.750 lei.

 7. În anul 2015, Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Eparhial a oferit zilnic hrană caldă la 150 persoane, cu un total de 7000 de porţii, costurile totale pentru susţinerea actvităţii filantropice la această cantină fiind de 629 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate, în 2015, din fondurile Centrului Eparhial, de la Cate­drala Arhiepiscopală şi prin Can­tina „Sfântul Nicolae” este de 3.069.465 lei, iar numărul total de beneficiari este de 1.548 persoane.

IV. Viaţa monahală din cuprinsul Eparhiei

Pelerinajul tinerilor la Mănăstirea Buciumeni, ediția a XX-a — 1 iunie 2015

În cuprinsul Eparhiei funcţio­nează 13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte. Dintre acestea, 5 sunt de monahi şi 9 de monahii, numărul total al vieţuitorilor fiind de 214 (26 de călugări, 145 călugăriţe, 21 de rasofori şi rasofoare, 22 fraţi şi surori). Obştile monahale îşi desfăşoară programul liturgic în bisericile mănăstireşti sau para­clise, toate bine chivernisite şi în­grijite, beneficiind şi de alte spaţii proprii, pentru derularea activităţii specifice. În mănăstirile Eparhiei sunt: 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire.

Din rândul personalului mo­na­hal, 6 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 34 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în Teologie, 3 în curs de absolvire, 33 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Semi­narului Teologic, iar 12 sunt licenţiaţi ai altor facultăţi.

Şi în anul 2015, hramurile mă­năs­tireşti au reprezentat momente de mare înălţare duhovnicească, la care au participat mulţi credincioşi. În domeniul edilitar, lucrările de construcţii şi restaurare au continuat la mănăstiri, în special la şantierele de la Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Cârlomăneşti şi Toflea. Şantierul de pictură a vechii biserici şi repectiv, cel de restaurare a casei domneşti ‑ stăreţeşti de la Mănăstirea Măxineni au fost încheiate cu succes.

V. Activitatea canonică, juridică şi disciplinară,

în cuprinsul eparhiei

A. Aspecte privind disciplina în domeniul patrimoniului bise­ri­cesc (bunuri în proprietăţi, în folosinţă, redobândire de bu­nuri)

Potrivit hotărârilor sinodale referitoare la activitatea de eviden­ţiere, păstrare şi dobândire a patri­moniului bisericesc, s‑au în­tre­prins următoarele măsuri:

– potrivit Legii nr. 165/2013, au fost depuse la dosare docu­mentele solicitate de comisie;

– a fost deschisă acţiune în in­stanţă pentru recuperarea imo­bi­lului în care funcţionează Se­mi­narul Teologic „Sf. Apostol Andrei”;

– a continuat procesul de inta­bulare a imobilelor bisericeşti de la parohii, încă 14 unităţi bisericeşti reuşind acest lucru;

– au fost verificate şi actualizate toate contractele de arendare a terenurilor agricole, potrivit preve­derilor statutare şi sinodale.

B. Aspecte privind disciplina ad­ministrativ‑financiară (în lu­mi­na prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi ale Hotărârilor Sfântului Sinod)

La nivelul tuturor unităţilor bise­riceşti din Eparhie, activitatea eco­nomico‑financiară respectă disciplina financiar‑contabilă, men­ţi­nând transparenţa şi asigu­rând im­plicarea organismelor statutare în păstrarea şi sporirea patrimoniului bisericesc, astfel:

Simpozion național la Seminarul Teologic „Sf. Andrei“ (Galați, 26 noiembrie 2015)

– a fost actualizat programul de contabilitate şi evidenţă utilizat la Centrul Eparhial şi protoierii, potrivit ultimelor prevederi statutare şi legislative;

– au fost organizate, la Centrul Eparhial, întruniri periodice cu contabilii protopopeşti, privind uniformizarea utilizării programului de contabilitate în relaţia cu subunităţile;

– au fost făcute verificările financiar‑contabile planificate, de către Corpul de Control financiar şi Audit intern şi s‑au stabilit măsuri de remediere a deficienţelor constatate, realizându‑se o bună evidenţă a termenelor scadente şi urmărindu‑se aducerea lor la îndeplinire.

VI. Disciplina clerului

Sub directa supraveghere şi purtare de grijă a Chiriarhului, puţinele cazuri de indisciplină legate de naveta preoţilor, integritatea familiei acestora sau abateri de la principiile administrativ‑patrimoniale au fost analizate şi soluţionate în conformitate cu prevederile legislative bisericeşti. Consistoriul Eparhial nu a primit spre judecată nici un caz de indisciplină. Doi preoţi au primit sancţiunea „do­jană arhierească scrisă” şi un preot a fost destituit din oficiul de paroh.

VII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Cursuri metodologice pentru obţinerea gradelor profesionale

Cu binecuvântarea ÎPS Chi­riarh, 8 preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gra­delor profesionale în preoţie (4 preoţi pentru Gradul II şi 4 pentru Definitivat), organizate la Facultatea de Teologie din Bucureşti, în perioada 1‑17 iulie 2015.

Conferinţele preoţeşti semestriale şi lunare s‑au derulat în conformitate cu prevederile statutare şi sinodale, de către Centrul Eparhial. Conferinţa semestrială de primăvară s‑a desfăşurat la fiecare protoierie în parte, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. La conferinţa cu tema „Misiunea parohiei astăzi“ au participat şi elevi ai şcolilor gimnaziale de pe teritoriile canonice ale celor două protopopiate, însoţiţi de părinţii lor şi de profesorii de religie. Cu acest prilej au fost organizate expoziţii temporare sau permanente, în care au fost prezentate documente de arhivă, fotografii sau imagini reprezentative ale locaşului de cult, cimitirului şi casei parohiale, precum şi diferite obiecte şi cărţi de cult de valoare patrimonială.

Conferinţa semestrială de toamnă, închinată Sfântului Ioan Gură de Aur şi marilor păstori de suflete din eparhii s‑a desfăşurat în data de 19 noiembrie 2015, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi a reunit întregul cler al Eparhiei. La dezbaterile aşezate sub genericul „Misiunea Bisericii prin educaţia religioasă în familie, în şcoală şi în societate. Problemele tinerilor şi răspunsurile Bisericii au participat, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, dl. dr. Mirel Bănică, cercetător ştiinţific al Academiei Române, dar şi 12 tineri liceeni însoţiţi de 12 profesori de Religie de la liceu, din Eparhie.

Conferinţele administrative lunare s‑au desfăşurat la sediile protopopeşti, în cadrul acestora fiind abordate subiecte ca: Ora de Religie între descurajarea majorităţii şi favorizarea minorităţii”, „Lucrarea duhovnicească, misionară şi socială a parohiei azi, în Biserică şi pentru societate”, „Preoţia, parohia şi mănăstirea în preocupările ierarhilor de la Dunărea de Jos”, „Preot şi parohie: dăruire şi responsabilitate” ş.a.

 VIII. Aspecte şi preocupări privind locaşurile de cult

ÎPS Părinte Casian și studenții A.S.C.O.R. în „Pelerinajul luminii“, 30 noiembrie 2015

În anul 2015 s‑au derulat în eparhie 314 şantiere, pe următoarele categorii: 164 şantiere construcţii din nou (48 biserici, 35 clopotniţe, 32 case parohiale, 36 case de prăznuire, 13 alte lucrări de construcţie); 81 şantiere de reparaţii şi consolidări (77 biserici, 1 clopotniţă, 3 case parohiale); 8 şantiere mănăstireşti; 61 şantiere de pictură (40 pictură din nou, 21 restaurare pictură), acestea din urmă respectând prevederile Regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească.

La Centrul eparhial au fost finalizate lucrările de amenajare a unui depozit eparhial de prezentare şi vânzare de obiecte bisericeşti, iar la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi, cu sprijinul financiar al Eparhiei, la iniţiativa şi cu implicarea ÎPS Chiriarh, s‑au realizat lucrări de reparaţii şi reabilitare la clădirea veche.

S‑au finalizat şantierele de restaurare a vechii stăreţii şi de pictură din nou a bisericii‑monument istoric de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab, lucrări realizate cu fonduri de la Uniunea Europeană. De asemenea, menţionăm strădania Eparhiei, de continuare a lucrărilor la Clinica Aşezământului social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon”‑Lacu Sărat.

Ponderea procentuală a surselor de finanţare pentru lucrările executate în 2015, la toate şantierele din Eparhie este următoarea: 16,84% ‑ contribuţii de la credincioşi; 8,74% ‑ Secretariatul de Stat pentru Culte; 0,8 % ‑ Consilii judeţene; 34,93 % ‑ Consilii locale; 7,33 % ‑ Uniunea Europeană; 31,63 % ‑ sponsori.

IX. Activitatea social‑filantropică

A.Prin intermediul celor 43 de aşezăminte sociale bisericeşti

Aşezământul social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare” ‑ Galaţi cuprinde Centrul Rezidenţial în care sunt 30 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”, în care sunt asistaţi 60 de copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, se ridică la suma de 846.671 lei.

Aşezământul socio‑medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat. În cadrul clinicii acestui aşe­zământ, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare au beneficiat de servicii medicale şi de fizio‑terapie 119 vârstnici, a căror situaţie materială este precară, procedurile fiind în valoare totală de 79.100 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit în anul 2015 servicii specifice gratuite pentru 2527 pacienţi, în valoare de 97.187 lei.

În cele două grădiniţe paro­hiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” ‑ Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti sunt 61 de copii beneficiari, iar cheltuielile s‑au ridicat la suma de 7.799 lei.

Atelier de „mâini îndemânatice“, cu copiii, la Muzeul Eparhial

Prin cele 26 de cantine paro­hiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 564.390 lei, unui număr de 993 beneficiari.

Activitatea din cadrul celor cinci Centre multifuncţionale de servicii sociale ‑ patru destinate copiilor din familiile sărace şi unul pentru bătrâni ‑ s‑a desfăşurat, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii de asistenţă socială, în cadrul acestora fiind asistate 200 persoane (160 copii şi 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 602.025 lei.

B. Prin intermediul programelor sociale

Cu implicarea personalului angajat au fost derulate 21 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.012.282 lei, beneficiare fiind 39.090 persoane. Demne de menţionat sunt activităţile desfăşurate, la iniţiativa Chiriarhului, la finele anului 2015, de către Centrul Eparhial în cooperare cu toate subunităţile. Astfel:

 1. La iniţiativa ÎPS Arhiepiscop Casian, 158 familii din întreaga Eparhie, care au între 5 şi 11 copii (total: 935 de copii) au primit cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului, ajutoare financiare în valoare de 54.100 lei, precum şi daruri de alimente şi dulciuri din partea „Carrefour” – Galaţi (1000 pachete);
 2. S‑au acordat ajutoare financiare familiilor unor copii cu boli incurabile în valoare totală de 19.170 lei;

 3. În cadrul programului „Alături de victimele de la Clubul Colectiv“ a fost donată, de către preoţi şi cântăreţii bisericeşti, din salariile proprii, suma de 75.000 lei pentru recuperarea şi tratamentul tinerilor respectivi;
 4. Au fost oferite, de către Eparhie, ajutoare financiare pentru Aşezămintele eparhiale socio‑medicale „Sf. Vasile cel Mare“ ‑ Galaţi şi „Sf. M. Mc Pantelimon“ – Lacu Sărat, precum şi pentru cele două grădiniţe parohiale din mun. Brăila şi, respectiv, din loc. Ireasca, jud. Galaţi, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor sociale şi educaţionale ale beneficiarilor, în valoare de 1.675.000 lei.

C. Asistenţă religioasă în instituţiile bugetare

20 de preoţi capelani şi de caritate, au asigurat pentru 11.112 persoane asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându‑se la suma de 51.269 lei. Cu sprijinul celor 18 asistenţi şi lucrători sociali s‑au efectuat 3302 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

Olimpiada de Religie (etapa județeană) – 7 martie 2015

D. Activitatea asociaţiilor misionare
Cu binecuvântarea Chiriarhului, activitatea asociaţiilor misionare de pe teritoriul Eparhiei a fost şi în acest an plină de roade, valoarea ajutoarelor acordate ridicându‑se la suma de 62.055 lei.

Valoarea totală a activită­ţilor filantropice, în anul 2015, prin Centrul eparhial, protoierii şi parohii, aşezămintele sociale, asociaţii, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii locale este de 4.526.511 lei, numărul total al beneficiarilor fiind de 80.092 persoane.

* * *

Pentru toate aceste activităţi, care mărturisesc, într‑o lume tot mai secularizată şi bulversată de sărăcie, război şi violenţă, „dreapta credinţă lucrătoare prin iubire”, mulţumim Preabunului Dumnezeu şi tuturor celor ce au lucrat şi au sprijinit programele liturgice, misionare, educaţional‑culturale, social‑filantropice şi patrimoniale iniţiate de Sfânta Patriarhie sau de Arhiepiscopia Dunării de Jos, şi derulate în Eparhia noastră, în anul 2015.

Aplicate în parohiile, mănăstirile, protoieriile, şcolile teologice şi instituţiile sociale şi misionare din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, sus‑amintitele programe au bucurat sufletele tuturor ‑ împlinitori şi dăruiţi ‑ şi au împărtăşit creştinilor, „după trebuinţa deosebită a fiecăruia”, binecuvântarea şi iubirea sfinţitoare ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia ne rugăm să răsplătească fiecăruia, după străduinţa, râvna şi jertfa sa.

Membrii Permanenţei Consiliului Eparhial