2015, Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii

Proclamarea Anului omagial 2015 în Catedrala Patriarhală din Bucureşti
Proclamarea Anului omagial 2015 în Catedrala Patriarhală din Bucureşti

Cu dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2013 a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea anului 2015 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”.

Iniţiativa privind proclamarea în anul 2015 a „Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” are ca scop să aducă în centrul misiunii Bisericii astăzi: rolul parohiei ortodoxe române, în trecut şi azi, în coagularea comunităţii în jurul Bisericii şi în slujirea iubitoare a semenilor; necesitatea dinamizării vieţii parohiale prin întărirea sentimentului de apartenenţă a credincioşilor la comunitatea eclesială şi a chemării lor la apostolat misionar; rolul spiritualităţii monahale, liturgice şi filocalice în lucrarea misionară a mănăstirii în Biserică; intensificarea misiunii mănăstirii pentru înduhovnicirea lumii aflată într-un accentuat proces de desacralizare; importanţa dialogului, cooperării şi solidarităţii misionare între parohie şi mănăstire în găsirea răspunsurilor adecvate la criza morală, socială, educaţională şi economică de azi; misiunea parohiei şi a mănăstirii în mărturisirea credinţei, dezvoltarea culturii şi slujirea unităţii româneşti.

Potrivit practicii existente, în vederea pregătirii cu un an înainte a anului omagial 2015, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc, în şedinţa sa din 4 octombrie 2013, a avizat tematica şi programul-cadru al manifestărilor din cadrul „Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, prin care se urmăresc: pregătirea din timp a evenimentelor prin studii, articole, cărţi de reflecţie şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, cultural-educativ, social-filantropic şi teologic-ştiinţific la toate nivelurile, dar mai ales la cel parohial şi mănăstiresc; organizarea de congrese, colocvii, seminarii, conferinţe preoţeşti cu tema: „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”; evidenţierea temelor şi a activităţilor organizate prin mass-media Bisericii noastre; evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a temei propuse pentru anul 2015.

În vederea materializării acestei iniţiative, Cancelaria Sfântului Sinod a întocmit şi prezintă următorul program-cadru pentru realizarea proiectului religios-pastoral, cultural-editorial şi mediatic intitulat „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”:

I. În timpul anului 2015, sub genericul „Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi”, tema va fi tratată şi prezentată astfel:

A. Misiunea parohiei azi:

1. Coordonatele biblice, patristice, eclesiologice, canonice, legislative bisericeşti şi civile ale misiunii parohiei:

a. Mărturii biblice şi patristice despre primele forme de organizare a comunităţilor şi parohiilor creştine;

Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur
Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur

b. Definirea şi rolul eclesiologic al parohiei (comunităţii) ortodoxe în păstrarea şi transmiterea învăţăturii de credinţă;

c. Prevederi canonice referitoare la parohia ortodoxă;

d. Parohia ortodoxă română în lumina legislaţiei bisericeşti şi civile, de-a lungul timpului şi astăzi.

2. Coordonatele istorice ale misiunii parohiei ortodoxe române în trecut şi azi:

a. Istoricul comunităţilor creştin- ortodoxe pe teritoriul României (mărturii documentare);

b. Importanţa cetăţii şi a satului în constituirea parohiei ortodoxe române (factori religioşi, etnografici, sociologici, culturali, economici etc.);

c. Parohia, moştenirea valorilor sfinte primite de la înaintaşi. Rolul şi diversitatea socială a ctitorilor de biserici în dezvoltarea spirituală, culturală şi educaţională a parohiei ortodoxe române;

d. Importanţa locaşului de cult ca factor de coagulare a comunităţilor creştine şi de dezvoltare a parohiei ortodoxe române;

e. Repere ale misiunii parohiei azi, sub aspect sacramental-liturgic, misionar-pastoral, cultural-educaţional, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc:

1. Parohia şi biserica parohială, centrul vieţii spirituale a comunităţii creştine-ortodoxe adunate în iubirea Preasfintei Treimi;

2. Parohia, centru de întărire duhovnicească (terapie duhovnicească) a omului confruntat cu o lume plasată sub semnul desacralizării, al globalizării şi al migraţiei;

3. Parohia, spaţiu de slujire pastorală şi de aplicare a teologiei în viaţa comunităţii: rolul misionar-pastoral al parohiei ortodoxe române în propovăduirea, păstrarea şi mărturisirea unităţii de credinţă ortodoxă, într-o lume secularizată;

4. Parohia, o comuniune-comunitate euharistică în Hristos, mărturisitoare prin cult şi faptă: Sfânta Liturghie, Sfintele Taine şi serviciile religioase oficiate în biserica parohială – expresia unităţii parohiei ortodoxe române;

5. Parohia, mediul de cunoaştere şi transmitere a credinţei: predicarea, catehizarea (evanghelizarea) şi educaţia religioasă în viaţa parohiei ortodoxe române;

6. Parohia, locul iubirii lui Hristos împărtăşită oamenilor prin activitatea social-filantropică;

7. Mijloace pastorale, misionare, educaţionale şi sociale pentru transmiterea dreptei credinţe în rândul tinerilor şi pentru integrarea acestora în viaţa comunitară a parohiei;

8. Forme de participare activă a mirenilor la viaţa parohiei (organismele parohiale);

9. Parohia, depozitarul valorilor spirituale şi culturale; grija pentru patrimoniul cultural-naţional şi grija pentru administrarea corectă şi transparentă a  bunurilor bisericeşti etc.

B. Misiunea mănăstirii azi:

1. Mărturii biblice, patristice, eclesiologice, canonice, legislative bisericeşti şi civile ale misiunii mănăstirii în viaţa Bisericii:

a. Mărturii biblice şi patristice despre primele forme de organizare a vieţii monahale. De la pustnicie la mănăstire. Chipuri de vieţuire monahală: anahoretism şi cenobitism.

Sf. Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie)
Sf. Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie)

b. Definirea şi rolul eclesiologic al mănăstirii (comunităţii monastice) ortodoxe în apărarea, păstrarea şi transmiterea învăţăturii de credinţă;

c. Prevederi canonice referitoare la mănăstirea ortodoxă;

d. Mănăstirea ortodoxă română în lumina legislaţiei bisericeşti şi civile, de-a lungul timpului şi astăzi.

2. Repere istorice ale misiunii mănăstirii ortodoxe în trecut şi azi:

a. Scurt istoric al organizării vieţii monahale şi a mănăstirilor pe teritoriul României (mărturii documentare);

b. Ţările Române ca civilizaţie monastică, organizată în lumina isihasmului (1359 – întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti, întemeierea Moldovei ca stat, trecerea la viaţa veşnică a Sf. Grigorie Palama);

c. Mănăstirea, păstrătoare de valori sfinte primite de la înaintaşi. Diversitatea socială a ctitorilor de mănăstiri (ierarhi, domnitori, boieri, călugări, preoţi şi binecredincioşi creştini din toate stările), care au contribuit la dezvoltarea spirituală, culturală şi educaţională a poporului român;

d. Mănăstirea, oază de linişte sufletească, rod al armoniei dintre frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu, frumuseţea vieţii spirituale şi frumuseţea creaţiei artistice umane. Arhitectura şi pictura locaşurilor mănăstireşti, adevărate şcoli de artă bisericească tradiţională.

3. Misiunea mănăstirii azi, sub aspect sacramental-liturgic, misionar, cultural-educaţional, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc:

a. Rolul spiritualităţii monahale, liturgice şi filocalice în lucrarea misionară a mănăstirii azi în interiorul Bisericii, pentru Biserică şi societate;

b. Mănăstirea, spaţiu de cultură monastică şi vocaţie filocalică, dar al lui Dumnezeu pentru misiunea Bisericii azi (Filocalia greacă – 1782, Filocalia slavonă a Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ – 1793, Filocalia românească a Părintelui prof. Dumitru Stăniloae);

c. Misionarismul monahal azi, între exigenţele nevoinţei personale şi bucuria vieţii de comuniune fraternă.

d. Mănăstirea, şcoală de înălţare şi înnoire duhovnicească pentru cler şi popor. Misionarismul statornic al marilor duhovnici în hrănirea, vindecarea, primenirea şi dinamizarea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

e. Misiunea mănăstirii în mărturisirea credinţei, dezvoltarea culturii şi promovarea unităţii româneşti;

f. Mănăstirea, aşezământ de vindecare sufletească şi trupească. Apariţia şi dezvoltarea primelor instituţii pentru îngrijirea bolnavilor (bolniţe, farmacii, spitale), model şi îndemn de a cultiva lucrarea social-filantropică a Bisericii şi de a intensifica activitatea de asistenţă medicală, mai ales în rândul persoanelor sărace;

g. Mănăstirea, de la împărtăşirea euharistică la ospitalitatea filantropică.

h. Rolul pelerinajului la mănăstiri în educarea creştină a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor;

i. Rolul mănăstirilor în păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural religios.

Episcopul Melchisedec Ştefănescu
Episcopul Melchisedec Ştefănescu

II. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) va realiza programe şi emisiuni, filme documentare, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2015, a Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”. În acest scop, se va solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi mănăstiri, precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase reprezentări ale unor comunităţi creştine (parohii) şi al unor mănăstiri în arta bisericească românească şi în tipar.

III. Realizarea de studii, comentarii, bibliografii şi cărţi de reflecţie având conţinut biblico-patristic, dogmatic-moral, socio-istoric, liturgic, misionar, social-filantropic şi cultural-educativ pentru prezentarea Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” în cadrele prezentate la paragraful I, precum şi tipărirea acestora în publicaţiile bisericeşti centrale şi eparhiale, în volume şi monografii editate de tipografiile Patriarhiei Române şi ale centrelor eparhiale.

IV. La nivelul Patriarhiei Române se va organiza un congres internaţional dedicat misiunii parohiei şi mănăstirii azi, iar la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic se vor organiza dezbateri, colocvii şi seminarii pe tema Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi. Rezultatele vor fi publicate în volume academice.

V. În cursul anului 2015, se vor organiza expoziţii reprezentând istoria, viaţa şi activitatea  parohiei şi a mănăstirii în trecut şi azi, chipuri de mari preoţi de mir şi duhovnici din mănăstiri.

VI. În cadrul sinaxelor eparhiale şi ale celor mitropolitane cu stareţii(ele) şi egumenii(ele), va fi aprofundată şi lărgită dezbaterea temei Misiunea mănăstirii azi (par. I, lit. B).

VII. În cursul anului 2015, se vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la mănăstiri şi în locurile unde au vieţuit mari duhovnici ai Ortodoxiei.

VIII. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţele pastoral-misionare se va trata tema Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi, în cadrele prezentate la paragraful I.

IX. În luna octombrie din anul 2015, la Palatul Patriarhiei se va organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema Anul omagial al misiunii parohiei şi a mănăstirii”.

În cadrul discuţiilor s-a reiterat conţinutul hotărârii Sfântului Sinod nr. 8575, luate în şedinţa de lucru din 25 octombrie 2011, care, constatând necesitatea publicării unei Istorii a parohiilor ortodoxe române, a aprobat structura celor 11 volume (I-XI) ale acestei lucrări, metodologia de lucru, precum şi responsabilii pentru fiecare volum.

În urma discuţiilor în plen, la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, Sfântul Sinod a hotărât:

1. aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, propusă Sfântului Sinod de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc, privind declararea anului 2015 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”.

Episcopul Chesarie Păunescu
Episcopul Chesarie Păunescu

2. aprobă Programul-cadru naţional bisericesc în 9 puncte (I-IX), redat în prezentul referat, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării proiectului liturgic, religios-duhovnicesc, cultural-editorial şi mediatic intitulat „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”.

3. aprobă ca toate instituţiile bisericeşti, centrale şi eparhiale, precum şi fiecare şcoală teologică, să ia măsurile necesare pentru a ilustra Programul-cadru naţional bisericesc intitulat „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi a mănăstirii”, prin acţiuni şi manifestări locale (media, conferinţe, întruniri, simpozioane şi seminarii pastorale, teologice, istorice, catehetice, duhovniceşti, publicarea de volume), prin contribuţia ierarhilor, a profesorilor de teologie, a preoţilor şi monahilor, precum şi a altor specialişti.

4. aprobă ca la conferinţele pastoral-misionare semestriale de primăvară şi toamnă din anul 2015 se trateze tema „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, cu posibilitatea extinderii dezbaterii şi la conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care le va stabili fiecare eparhie, în cadrul cercurilor pastorale, precum şi în sinaxele eparhiale şi a celor mitropolitane cu stareţii(ele) şi egumenii(ele).

5. reaminteşte hotărârea Sfântului Sinod nr. 8575, luată în şedinţa de lucru din 25 octombrie 2011, prin care s-a aprobat publicarea unei Istorii a parohiilor ortodoxe române şi s-a stabilit structura celor 11 volume (I-XI) ale acestei lucrări, metodologia de lucru şi responsabilii pentru fiecare volum, şi aprobă urgentarea redactării acestei lucrări astfel încât până la data de 31 ianuarie 2015 toate cele 11 volume împreună cu un volum Index să fie publicate.

* * *

De asemenea, în anul 2015, Biserica Ortodoxă Română aniversează o serie de evenimente importante din istoria ei, după cum urmează:

–  130 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (aprilie 1885);

90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (februarie 1925);

60 de ani (octombrie 1955) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, călugări) mari păstori de suflete din provinciile româneşti:  Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei, precum şi Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Oprea etc.;

10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, călugări) mari păstori de suflete din provinciile româneşti: Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei (la 14 octombrie 2005); Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona (la 9 septembrie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani (la 3 decembrie 2005) etc.

În acelaşi timp, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt menţionaţi numeroşi alţi sfinţi români (ierarhi, preoţi şi călugări), care s-au remarcat printr-o frumoasă activitate pastorală, iar de-a lungul timpului în eparhiile Patriarhiei Române au slujit mari păstori de suflete din rândul ierarhilor, preoţilor şi călugărilor, a căror viaţă şi activitate constituie modele pentru credincioşii de astăzi. Printre marii păstori de suflete, un loc aparte îl ocupă Sfântul Ioan Gură de Aur care, prin viaţa şi activitatea sa, s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine.

Ca atare, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţele de lucru din 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

Această temă va fi tratată în eparhiile şi în instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române care vor organiza în anul 2015 dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, conferinţe şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu scopul prezentării istoriei, vieţii şi activităţii parohiei şi mănăstirii în trecut şi azi, precum şi a unor renumiţi preoţi de mir şi duhovnici din mănăstiri, care prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii.

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii va constitui subiectul conferinţelor pastoral-misionare semestriale, iar în luna octombrie 2015, la Patriarhia Română, va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sinteză a evenimentelor organizate în eparhii pe această temă.

În anul 2015, Patriarhia Română va organiza un congres internaţional dedicat Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, iar agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate, la mănăstiri şi în locurile unde au vieţuit mari duhovnici ai Ortodoxiei.

Manifestările organizate în 2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii vor fi mediatizate de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, mass-media bisericească eparhială şi presa laică.

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos,

Preşedintele Sfântului Sinod

Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei

şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române