,,Două decenii de arhipăstorire jertfelnică şi rodnică”*

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al Eparhiei Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit joi, 24 iulie, Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi împreună cu Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, şi Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de felicitare intitulat ,,Două decenii de arhipăstorire jertfelnică şi rodnică”:

„În lumina curată a po­pa­sului aniversar pri­le­juit de împlinirea a douăzeci de ani de la întronizarea ca Episcop al Du­nă­rii de Jos a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, strălucesc dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Hris­tos-Domnul, Arhiereul Cel veş­nic, a ocrotit, a sporit şi a înnoit mereu vocaţia pastorală, teologică şi administrativă a Înaltpreasfinţiei Sale, ajutându-l să înfăptuiască aici, vreme de două decenii, o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

27 septembrie 2009: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel prezent la evenimentul ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la rangul de Arhiepiscop
27 septembrie 2009: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel prezent la evenimentul ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la rangul de Arhiepiscop

Demnitatea şi dificultăţile misiunii episcopale în contextul contemporan, marcat de schim­bări multiple şi mutaţii rapide, au cerut din partea Înaltpreasfinţiei Sale o adap­tare adecvată a orientării spirituale, a metodelor şi mijloacelor de pastoraţie şi misiune, cu scopul de a mărtu­risi fidelitatea faţă de Hristos-Dumnezeu şi faţă de Evan­ghe­lia Sa, precum şi dragostea faţă de credincioşii în­cre­din­ţaţi spre păstorire pe calea mântuirii.

Cu multă osteneală şi zel misionar, Arhiepiscopul Eparhiei Dunării de Jos a desfăşurat în această eparhie o bogată activitate pastoral – liturgică şi social – misionară, slujind „cu timp şi fără timp“ Biserica lui Hristos din ţinu­tul pe care adesea l-am numit admirativ ,,Dunărea de bază”, continuatoare a vechii eparhii a Proilaviei, care, în timpurile grele ale stăpânirii otomane a păstrat credinţa ortodoxă.

În anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfân­tu­lui Sinod, Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltprea­sfinţitul Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop.

Înzestrat de Dumnezeu cu reală vocaţie misionară, dublată de o fire foarte energică, Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te Casian a împlinit şi a în­mul­ţit faptele iubirii milostive, amplificând lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-fi­lan­tropice. Lucrarea pastorală con­sacrată copiilor, tineretului şi familiei a constituit o prioritate misionară, concretizată în multe activităţi, concursuri, ta­bere şi pelerinaje.

Totodată, Arhiepiscopul Ca­sian al Dunării de Jos a înnoit şi intensificat viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a epar­hiei. A înfiinţat peste 300 de pa­ro­hii şi 5 protopopiate. A iniţiat şi  susţinut construirea a peste 130 de biserici noi şi a fondat sau reînfiinţat 11 mănăstiri.

Preocupat intens de importanţa bunei educaţii a tinerilor, viitori slujitori ai Bisericii, a reînfiinţat, în anul 1990, Se­mi­na­rul Teologic Liceal Ortodox „Sfân­tul Apostol Andrei“, din Galaţi, Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, precum şi al­te şcoli de cântăreţi bisericeşti sau postliceale teologico-sani­tare.

A publicat ca autor mai multe volume, articole şi studii, a fondat revista eparhială „Călăuză ortodoxă“ şi volumul anual „Biserică. Misiune. Slujire“.

Conştiinţa misionară a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian îm­bină evlavia liturgică a ierar­hu­lui harnic şi milostiv cu lucrarea responsabilă pentru bi­ne­le comun; recunoştinţa faţă de realizările şi năzuinţele mentorilor şi înaintaşilor săi cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor.

Cu prilejul aniversării în­tro­ni­zării Înaltpreasfinţiei Sale ca Episcop al Dunării de Jos, expri­măm sentimente de adâncă pre­ţuire, dimpreună cu doriri de aju­tor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea sa pastorală şi misi­o­na­ră, spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii.

Cu părintească binecuvân­ta­re şi frăţească dragoste în Hris­tos îl felicităm pentru rodnica sa activitate şi ne rugăm Mân­tu­i­to­ru­lui Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun“  (Ioan 10, 11) şi „Arhi­e­reul mărturisirii noastre“  (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!”

Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


* Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul împlinirii a două decenii de la întronizarea ca Episcop al Eparhiei Dunării de Jos a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian