Ordin circular al Arhiepiscopiei Dunării de Jos privind alegerile parohiale 2014

steag_patriarhia_romana_steag_patriarhie_palatul_patriarhiei_9_0Având în vedere că mandatul organismelor deliberative şi executive din parohiile şi eparhiile Patriarhiei Române expiră în anul 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Hotărârea cu nr. 10.528 luată în şedinţa din 29 octombrie 2013 a stabilit ca alegerile pentru noile structuri parohiale să aibă loc în ziua de duminică, 12 ianuarie 2014.

În cazurile prevăzute de art. 8, al. 4 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (R.O.D.), adică în principal la parohiile lipsite de preot paroh, alegerile se vor desfăşura duminică, 19 ianuarie 2014.

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri şi a desfăşurării corecte a alegerilor, în conformitate cu dispoziţiile Statutului Bisericii Ortodoxe Române şi ale Regulamentului pentru funcţionarea organismelor deliberative (R.O.D.), precum şi cu Anexa-calendar a alegerilor parohiale pusă la dispoziţia ppcc preoţi, în cadrul conferinţei administrative din luna noiembrie, pentru respectivele alegeri, ppcc preoţi vor avea în vedere următoarele:

A. Convocarea Adunării Parohiale Electorale

În vederea convocării Adunării Parohiale Electorale, actualul Consiliu parohial va lua toate măsurile care se impun în acest sens.

Convocarea Adunării Parohiale Electorale se va face de către preotul paroh sau locţiitorul său cu cel puţin 8 zile înainte de data alegerilor (art. 8 R.O.D.), adică cel mai târziu duminică, 5 ianuarie 2014, respectiv duminică, 12 ianuarie 2014, pentru cazurile amintite mai sus, cu respectarea prevederilor art. 57-58 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 8 şi 9 din R.O.D.

Convocarea se face în biserică, după oficierea Sfintei Liturghii şi în scris, prin afişare la uşa bisericii parohiale, a celei filiale şi a oficiului parohial.

B. Constituirea Adunării Parohiale Electorale

Constituirea Adunării Parohiale Electorale se face în ziua alegerilor, 12 ianuarie, respectiv 19 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 10-14 din R.O.D. Parohul, ca preşedinte de drept al Adunării, constituie biroul, desemnând unul sau doi secretari de şedinţă şi doi bărbaţi de încredere.

Adunarea este constituită legal prin prezenţa a cel puţin a zecea parte a membrilor ei.

În cazul neîntrunirii numărului regulamentar de membri sau al imposibilităţii desfăşurării în bună rânduială a alegerilor, se încheie un proces-verbal în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13 din R.O.D.

C. Alegerea Consiliului şi Comitetului parohial

Alegerea membrilor Consiliului şi Comitetului parohial în data de 12 ianuarie – respectiv 19 ianuarie 2014 se va face cu respectarea prevederilor art. 8-23 din R.O.D.

Consiliul parohial va avea în componenţă un număr de 7, 9 sau 12 membri aleşi funcţie de gradul parohiei (7 membri – parohii de categoria a III-a, 9 membri – parohii de categoria a II-a şi 12 membri-parohii de categoria I-a).

Pe lângă membrii titulari se aleg şi doi, până la patru supleanţi. Rudele de grade apropiate nu pot fi membri în acelaşi Consiliu parohial (art. 59 din Statut; art. 16, 17 din R.O.D.).

Comitetul parohial poate avea un număr îndoit de membri faţă de Consiliul parohial, adică 14, 18 sau 24 de persoane. Membrii pot fi bărbaţi şi femei sau chiar numai femei (art. 66 din Statut; art. 22 din R.O.D.). În conformitate cu Hotărârea sinodală cu nr. 6.282/2009 şi 10528/2013 se vor lua măsurile necesare pentru ca noile Consilii şi Comitete parohiale să cuprindă persoane devotate şi ataşate Bisericii, cu bun nume şi pregătire profesională, participante permanent la Sfânta Liturghie, credincioşi dinamici şi cu conştiinţă misionară, aleşi din toate categoriile socio-profesionale, cu precădere dintre cele ce activează în domeniile educaţiei, asistenţei sanitare sociale ş.a.

Se va avea în vedere cooptarea tinerilor, a profesorilor de Religie, a reprezentanţilor Asociaţiei „Oastea Domnului”, a reprezentanţilor etniilor conlocuitoare. În privinţa vârstei, se recomandă ca 40% dintre membrii organismelor parohiale să aibă sub 50 de ani, iar 60% între 50 şi 65 de ani.

La încheierea lucrărilor Adunării Parohiale Electorale se va întocmi un proces-verbal. Conform art. 28-29 din R.O.D., în termen de 8 zile de la data alegerii între 13-20 ianuarie 2014, respectiv 20-27 ianuarie, se vor soluţiona eventualele contestaţii privind alegerea membrilor Consiliului parohial

D. Constituirea Consiliului parohial. Delegarea epitropilor

Constituirea Consiliului paro-hial va avea loc în termen de 8 zile de la alegerea sa (recomandat în ziua de duminică, 26 ianuarie sau duminică 2 februarie 2014), cu respectarea prevederilor art. 59 din Statut şi ale art. 24-25 din R.O.D.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regu-lamentare referitoare la Consiliul parohial (art. 59-65 din Statut; art. 38-43 din R.O.D.). Membrii aleşi ai Consiliului parohial vor depune jurământul de credinţă.

În cadrul aceleiaşi şedinţe (duminică, 26 ianuarie 2014, respectiv 2 februarie 2014), Consiliul parohial va delega, dintre membrii aleşi, unul sau mai mulţi epitropi, cu respectarea prevederilor art. 63 din Statut şi art. 26 din R.O.D.

Procesul-verbal al întrunirii Consiliului parohial va fi înaintat protoieriei, în termen de 8 zile de la data alegerilor parohiale, pentru avizarea persoanelor alese în epitropie (27 ianuarie – 3 februarie; 3 – 10 februarie 2014), art. 63 din Statut şi art. 26, al. 4 R.O.D. În termen de 3 zile de la primirea confirmării epitropilor (recomandat în ziua de joi, 4, respectiv joi, 11 februarie 2014), preotul paroh va convoca din nou Consiliul parohial pentru depunerea jurământului de către epitrop(i), după formularul tip. nr. 8 din R.O.D. şi luarea în primire a averii bisericii.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regulamentare, referitoare la epitropi (art. 63 Statut B.O.R. şi 26-27 din R.O.D.) şi Hotărârii nr. 3781/2009 a Sf. Sinod ce cuprinde Măsuri privind disciplina financiară, contabilă şi administrativ-patrimonială.

E. Constituirea Comitetului parohial

Constituirea Comitetului pa-rohial va avea loc în termen de 8 zile de la constituirea Consiliului parohial (recomandat în ziua de duminică, 26 ianuarie sau 2 februarie 2014), cu respectarea prevederilor art. 25 din R.O.D.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regu-lamentare referitoare la Comitetul parohial (art. 66-68 din Statut; art. 44-47 din R.O.D.). În conformitate cu prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Române, din rândul membrilor Comitetului parohial se vor alege un preşedinte executiv şi cinci coordonatori ai serviciilor Comitetului: serviciul social, ser-viciul misionar, serviciul cultural, serviciul pentru tineret şi serviciul administrativ-gospodăresc.

F. Întocmirea documentaţiei privitoare la alegerile parohiale

Parohiile vor transmite, până la 6 februarie 2014, centrelor protopopeşti, întreaga documentaţie referitoare la desfăşurarea alegerilor parohiale. Dosarul va fi precedat de un raport care va conţine şi constatările specifice parohiei.

După analiza tuturor do-cumentelor, protoieriile vor înainta Centrului eparhial, până la 10 februarie 2014, întregul material, precedat de un raport de sinteză referitor la desfăşurarea alegerilor parohiale în protopopiat, în vederea confirmării celor aleşi de către Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (art. 123, lit. “m” din R.O.D.).

Având în vedere importanţa deosebită a întregului proces de alegere a noilor structuri parohiale, prezentat detaliat mai sus, vă adresăm îndemnul şi rugămintea de a acorda totală atenţie îndeplinirii acestei îndatoriri statutare şi regulamentare bisericeşti, care trebuie să contribuie substanţial la consolidarea lucrării pastoral-misionare concrete din parohiile noastre.

Cu arhierească binecuvântare şi caldă urare pentru tot binele sufletesc,

DR. CASIAN

AL DUNĂRII DE JOS,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI EPARHIAL

AL DUNĂRII DE JOS