„2024 – Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi“, în Patriarhia Română: Program‑cadru (liturgic, cultural şi mediatic) 

  1. În primul semestru al anului 2024 va fi tratată ­tema:Anul omagial al pas­to­rației și îngrijirii bolna­vilor, care va fi prezentată ­astfel:

Forme ale pasto­rației și îngrijirii bolnavilor în Sfânta Scriptură:

a) Dumnezeu îi iu­bește pe cei îndelung răbdători în vreme de boală (Ioan 5, 5‑9; Marcu 5, 25‑34);

b) Dumnezeu îi cercetează și tămăduiește pe cei bolnavi (Isaia 38, 1‑6; Iezechiel 34, 16);

c) Îngrijirea celor bolnavi și suferinzi, condiție pentru mântuirea omului (Ecclesiasticul 7, 37; Matei 25, 31‑46);

d) Dumnezeu Se descoperă mai ușor oamenilor încer­cați de boală sau suferințe fizice (Ioan 9, 1‑7);

e) Darul dumnezeiesc al liber­tății se batjocorește prin atașa­mentul patologic față de adicții și vicii pătimașe (Galateni 5, 1; Ioan 8, 24‑34);

f) Asumarea suferinței și cre­dința în Dumnezeu sunt prima condiție spre vindecarea completă, trupească și sufletească, a omului (Iov 2, 10);

g) Ajutorul concret al lui Dumnezeu pentru bolnavi dobândit prin mijlocirile și rugăciunile semenilor (4 Regi 5, 1‑14);

h) Prețuirea sănătății și a vie­ții ca daruri ale lui Dum­nezeu (Ma­cabei 9, 20‑21; Ioan 5, 14; 13, 6);

i) Mărturii din Sfânta Scriptură cu privire la suferință, boală trupească și sufletească și tămăduire;

j) Îngrijirea bolnavilor în via­ța și scrierile Sfinților Părinți, instituțiile social‑medicale pentru îngrijirea bolnavilor din trecutul Bisericii.

Lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor:

a) Catehizarea cre­dincioșilor cu privire la sănătate și la cercetarea și îngrijirea bolnavilor, ca datorie mântuitoare a fiecărui credincios;

b) Taina Sfântului Maslu: lucrarea principală a Bisericii pentru cei bolnavi și suferinzi;

c) Pastorația bolnavilor: încurajare și sprijin în sufe­rință, dar și chemare la înnoirea vieții în Hristos;

d) Pastorația cadrelor medicale: recunoștință și îndemn la unirea artei medicale cu rugăciunea;

e) Responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor și la administrarea Sfintelor Taine acestora (Spovedanie, Împăr­tă­șire, Maslu).

Lucrarea social‑filantropică și medicală a Bisericii Ortodoxe Române:

a) Prevederi statutare și regulamentare bisericești, hotărâri ale Sfântului Sinod și legislația de stat în domeniul asisten­ței social‑filantropice și medi- cale;

b) Activitatea social‑filantropică și medicală a Bisericii noastre prin instituții proprii gestionate de unități de cult sau de alte persoane juridice înființate de Biserică în acest scop;

c) Cooperarea instituțiilor bi­se­ricești de asistență medicală și socială cu instituții de stat specializate. Cooperarea Stat‑Biserică în domeniul asis­tenței medicale și sociale;

d) Misiunea preotului de spi­tal și conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor; dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor.

În al doilea semestru al anului 2024 va fi tratată tema: „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți, care va fi prezentată astfel:

Hristos, doctorul sufletelor și tru­purilor noastre. Mântuitorul îi vindecă pe cei bol­navi cu trupul pentru a arăta dumne­zeirea Sa, dar și pentru a vindeca su­fletul lor.

Sfinții doctori fără de ar­ginți și sensurile cinstirii acestora:

a) Respectul față de știința medicală, cunoscută de aceștia la cel mai înalt nivel al vremii în care au trăit;

b) Admirația față de credința lor ma­­nifestată printr‑o bo­gată activitate misionară;

c) Cinstirea marii lor capaci­tăți de jertfă, nu numai prin re­nun­țarea la avantajele materiale ale profesiei lor, ci și prin sfârșitul lor mucenicesc, cel mai adesea.

Sfinții tămăduitori în ­istoria Bisericii:

a) Sfinții doctori fără de ar­ginți în perioada persecuției Bi­se­ricii sub Imperiul Roman păgân (Sfântul Evanghelist Luca, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfinții Mucenici Chir și Ioan, Cosma și Damian, Sfânta Ermionia, Sfintele Mucenițe Zenaida și Filonia ș.a.);

b) Sfinții vindecători și taumaturgi cinstiți în mod special pe teritoriul României (Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ierarh Spi­ridon, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Epis­copul Antiohiei, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfânta Cuvioasă Parascheva cea Nouă ș.a.);

c) Noi sfinți vindecători cu sfinte moaște în România și mo­­da­li­tăți de cinstire a acestora (Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou ș.a.);

d) Responsabilitatea credin­cio­­șilor de a mărturisi vindecările miraculoase de care au avut parte prin mijlocirile Sfinților tămăduitori și făcători de minuni;

e) Vindecarea trupească și su­fletească a oamenilor bolnavi ca efect al întâlnirii acestora cu Mântuitorului Iisus Hristos prin Taina Euharistiei.

III. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) va realiza programe și emisiuni, filme documentare, materiale publicistice etc. pentru promovarea tematicii „2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“ în Patriarhia Română. În acest scop, se va solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea celor mai relevante mărturii, texte, manuscrise, însemnări, declarații reprezentative, inițiative practice sau evenimente dedicate celor două teme, omagială și comemorativă, ale anului 2024.

IV. Realizarea de studii, comentarii, monografii și cărți de re­flecție cu conținut biblico‑patristic, moral, liturgic, catehetic, pastoral, social‑filantropic, cultural‑educativ și istoric pentru prezentarea „Anului omagial al pasto­rației și îngrijirii bolnavilor“ șia Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“ în Patriarhia Română. Toate aceste lucrări vor respecta cadrele tematice prezentate la paragrafele I și II și vor fi tipărite în publicațiile bisericești centrale și eparhiale, în volume și monografii editate de tipografiile Patriarhiei Române și de cele ale centrelor eparhiale.

V. La nivelul Patriarhiei Române va fi organizat un Simpozion internaționalcu invitați din celelalte Biserici Ortodoxe autocefale, dedicat temei: „2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor“.

VI.. La nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic se vor organiza dezbateri, colocvii și seminarii pe tema: „2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor“.

VII. În cursul anul 2024, în Biserica Ortodoxă Română vor fi organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației și îngrijirii bolnavilor și importanța Sfinților tămăduitori în viața Bisericii și a credincioșilor.

VIII. Ca parte a programului‑cadru, la Conferința pastoral‑misionară semestrială din primăvara anului 2024 se va trata tema „2024 – Anul omagial al pastora­ției și îngrijirii bolnavilor“, în cadrele prezentate la paragraful I, iar la Conferința pastoral‑misionară semestrială din toamna anului 2024 se va trata tema „2024 – Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“ în Patriarhia Română, în cadrele prezentate la paragraful II, cu posibilitatea aprofundării acestora și la confe­rințele preoțești administrative lunare, pe care le va stabili fiecare eparhie, precum și în cadrul cercurilor pastorale.

  1. În luna octombrie din anul 2024, la Palatul Patriarhieise va organiza o ședință solemnă a Sfântului Sinod cu tema „2024– Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți“ în Patriarhia Română.

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei

și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-Vicar patriarhal