Săptămâna duhovnicească în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Slujba Canonului cel Mare la Parohia „Înălţarea Domnului“ din Tecuci

În primele patru zile ale Postului Mare, în toate bisericile şi mănăstirile din Biserica Ortodoxă, a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari în cadrul căreia a fost cântat Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Redăm, în rândurile care urmează, mărturii ale părinților protoierei din Arhiepiscopia Dunării de Jos cu privire la această săptămână.

Protoieria Galați

În anul închinat rugăciunii, prima săptămână a Postului Mare are o însemnătate deosebită, căci încărcătura duhovnicească a Canonului celui Mare atinge cu gingășie și netezește orice asperitate a sufletului dată de asprimea păcatelor. Ne întrebăm deseori ce putem face pentru a ieși din vâltoarea găunoasă a ispitelor care ne afundă spre păcat și descoperim în Canonul Sf. Andrei Criteanul și puterea și mijloacele de a ne elibera, căci Sfântul Andrei ne pune în față și exemplele de păcătoșenie, dar și pildele de viață virtuoasă pe care Sfânta Scriptură le cuprinde spre îndreptarea noastră.

În prima săptămână a Păresimilor, m‑am alăturat în rugăciune credincioșilor din zece parohii ale Protoieriei Galați. Am simțit în fiecare biserică bucuria harului care se revarsă asupra celor care se roagă cu smerenie și credință. Chipurile luminoase ale creștinilor rugători sunt imagini iconice ale harului lucrător. Ele îmblânzesc, bucură și liniștesc pentru că în chipul omului rugător se vede chipul lui Hristos, chipul Fiului lui Dumnezeu întrupat. Am trăit la fiecare rugăciune bucuria comuniunii și am citit pe chipurile creștinilor rugători pacea pe care Hristos o împărtășește tuturor sufletelor care se aștern smerit la rugăciune.

Nu există pregătire mai bună pentru izbăvitoarea Spovedanie și pentru mântuitoarea Cuminecare, decât scufundarea în baia curățitoare a Canonului celui Mare, și cântarea rugătoare și smerită: ,,Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!“

Pr. Valentin Rădoi

Protoieria Brăila

Drumul către Învierea Dom­nului este cărarea cea îngustă care așază sufletul omului întru smerenia propriului mormânt al neputințelor și necurățiilor nevăzute, însă descoperite și văzute prin lumina pocăinței, pe care, cu atâta profunzime Canonul Sfântului Andrei Criteanul îl rezonează în sufletele obosite și vlăguite de lumescul neliniștit, gălăgios și egoist.

În fiecare biserică din cuprinsul Protopopiatului Brăila, în prima săptămână din Postul Mare, a urcat către Pantocratorul a toată făptura, glasul rugăciunii colective, ca al unui singur om, al lui Adam la porțile raiului: „Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă!“ Preoții, ca părinți, au rămas împreună cu proprii fii la porțile raiului, asemeni lui Adam, pentru a primi mângâierea și încurajarea Noului Adam, „…scoală‑te și te vei mântui“.

Frumoase și evlavioase slujbe ale Canonului celui Mare și ale Liturghiei Darurilor mai înainte Sfințite am întâlnit în toate parohiile vizitate. O stare de adâncă și evlavioasă reculegere în duh de pocăință, în fiecare privire și simțire.

Murmurul pocăinței a devenit scară a virtuții…

Pr. Ștefan Constandache

Protoieria Tecuci

În prima săptămână a Postului Mare s‑a oficiat, în toate parohiile, slujba Canonului Mare, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, slujba Aghesmei şi a Sfântului Maslu şi pomenirea morţilor, În această săptămână s‑au efectuat deplasări la parohiile Şerbăneşti I şi II, Lieşti, Buceşti, Iveşti I, Eremia Grigorescu, Torceşti, Umbră­reşti I, Movilenii de Jos, Movilenii de Sus, Furcenii Vechi, „Naşterea Maicii Domnului“ ‑ Tecuci, „Înălţarea Domnului“ ‑ Tecuci, „Sf. Voievozi Vechi“ ‑ Tecuci, „Sf. Nicolae“ ‑ Tecuci şi „Sf. Împăraţi“ ‑ Tecuci. Credincioşii pre­zenţi au purtat făclii în mâini şi au participat la cântarea de la strană, într‑o atmosferă duhovnicească deosebită.

Pr. Nelu Cornel Păduraru

Protoieria Tg. Bujor

Săptămâna duhovnicească la Parohia Serdaru – Şendreni

În prima săptămână a Postului Mare, în Protoieria Tg. Bujor au fost efectuate vizite la slujba Pavecemiţei şi a Canonului Mare în următoarele parohii: Pleşa, Aldeşti, Cristeşti, Slivna, Bereşti Meria, Bereşti Sat, Bereşti Târg, Umbrăreşti, Viile, Fârţăneşti, Chiraftei II, Chiraftei 1, Vlăşcuţa, Folteşti, Stoicani, Tămăoani, Frumuşiţa şi Ijdileni. Sfintele biserici au fost pregătite cu veşminte de culoare închisă, fiind pregătite Sfintele Agnețe pentru săvârșirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite. O atmosferă duhovnicească aparte, specifică acestei perioade duhovniceşti, am întâlnit la parohiile: Bereşti Târg, Chiraftei II, Frumuşiţa şi Tămăoani, unde slujbele s‑au oficiat la lumina lumânărilor iar cântările au fost intonate cu blândeţe şi fără grabă, cu o prezenţă consistentă a elevilor de la şcolile din localitate.

Pr. Cezar Gagiu

Protoieria Făurei

În prima săptămână a Postului Mare, în zilele de 9 și 10 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, am efectuat 12 vizite pastorale pentru a lua parte la slujba Canonului Mare și la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Parohiile vizitate au fost: Oprișenești, Plopu, Perișoru, Târlele Filiu, Ianca I, Ianca II, Dedulești, Mircea Vodă, Filipești, Jirlău, Galbenu și Vișani. Cu acest prilej, am constatat cu mare bucurie că toți preoții vizitați au săvârșit slujba Canonului Mare, înțelegând însemnătatea liturgică și spirituală a acestuia în viața credincioșilor dar și a noastră ca slujitori. I‑am găsit pe toți preoții împreună cu credincioșii lor într‑o atmosferă duhovnicească de rugăciune la lumina lumânărilor, având toate veșmintele de culoare cernită, cântând lin și duios cântarea  de pocăință a Sf. Andrei Criteanul. Aceasta arată roadele stăruinței de ani a Înaltpreasfinției Sale în săvârșirea acestui prea frumos canon ce împodobește nu numai viața Bisericii, dar mai ales, sufletele credincioșilor. În anul omagial al rugăciunii, Canonul cel Mare este mărgăritarul ce împodobește sufletele noastre.

Pr. dr. Mihăiţă Cocîrlea

Protoieria Covurlui

Perioada liturgică de o intensitate duhovnicească aparte, prima săptămână a Postului Mare, determină în fiecare o altfel de grijă, anume „grijirea de întrebarea ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta judecată“. Prin chemarea la rugăciune, fiecare preot din cuprinsul Protoieriei Covurlui s‑a străduit, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să preschimbe în fapte grija faţă de răspunsul ce va fi dat înaintea Dreptului Judecător, iar fapta a însemnat bătrânii şi tinerii porniţi către sfintele biserici, gătite în straiele cernite ale Postului Mare, pe alocuri mai numeroşi, pe alocuri mai puţini, dar toţi purtând în rugăciune pe cei care ne‑au cerut nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. În fiecare parohie vizitată, credincioşii cuprinşi de lumina caldă a lumânărilor, prin cântarea lină a Canonului cel Mare, călăuziţi de cuvintele pătrunzătoare ale Sfântului Andrei Criteanul, ne‑au oferit imaginea vie a pocăinţei. În acest tablou duhovnicesc, zugrăvit prin cântare lină, la lumina candelelor şi lumânărilor, la ceasul apusului, dar cu Hristos, veghind peste toţi prin Darurile mai înainte sfinţite de pe Sfintele Altare, imaginea nădejdii ne‑au oferit‑o copiii prezenţi, prin îndemnul pc. preoţi, dar şi a profesorilor de religie.

Canonul cel Mare a încolţit în fiecare suflet ce s‑a lăsat cuprins de profunzimea lui, întrebarea: „De unde voi începe a plânge faptele vieţii mele celei ticăloase?“, iar răspunsul şi mângâierea ni le dă Măntuitorul Hristos prin Sfintele Taine, prin Taina Spovedaniei şi Taina Sfântului Maslu, aşa cum ne‑au arătat programele rânduite.

Pr. Ionuţ Glăvan

Protoieria Însurăței

Înaintea tainei golirii Mântuitorului de slava lui Dumnezeu Tatăl pe care a avut‑o la El mai înainte de a fi lumea, nu se cade a face altceva decât să ne golim și noi de toata slava cea omenească și deșartă pe care o iubim din totdeauna și să ne luăm călăuză pe Sf. Andrei Criteanul și să ascultăm de sfatul cel izvorâtor de înțelepciune adevărată: „De unde voi începe a plânge faptele [cele multe ale] vieții mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv, dă‑mi iertare greșelilor“. Acest cuvânt ne‑a fost îndemn și totodată bun început în urcușul spre masa cea bogată a ospățului credinţei și bucuria Domnului nostru din noaptea cea neînserată a Învierii.

Având această piatră tare ca temelie, am început și noi să purtăm jugul cel bun și sarcina cea ușoară a nevoinței postirii de faptele cele viclene și de toată trufia vrăjmășească. Am făcut în fiecare seară promisiunea dimpreună cu cea de‑a doua călăuză din acest post, cu Sfântul Efrem Sirul, să ne lepădăm de toată iubirea și părerea despre propriul sine și să ne îmbrăcăm în haina cea veselă și luminoasă a adevăratei pocăințe și astfel am putut afla prima comoară a acestui post: „Cu noi este Dumnezeu“. Am luat aminte în fiecare seară la lumina lumânării, care singură fiind în întunericul ce ne înconjura, nu s‑a rușinat să‑și arunce razele de lumină și smerita ei căldură peste noi și am învățat să facem la fel în lumea ce astăzi este plină de negura egoismului, să dăm noi primii semenilor noștri iubire amestecată cu milostenie.

Cu aceste arme duhov­nicești, preoții împreună cu enoriașii de toate vârstele ai Protoieriei Însurăței, ne‑am întrarmat încă din prima săptămână a Postului, pentru că încă mai nădăjduim să ne facem părtași cu fecioarele înțelepte, atunci când, la miezul nopții, va veni chemarea: „Iată mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea Lui…“ la tainicul ospăț al celor chemați în noaptea învierii Domnului, dar mai ales a fiecăruia dintre noi din propriile păcate ale închipuirilor noastre despre noi.

Încununarea a­­cestei prime runde de nevoință am să­vârșit‑o privind la truda micilor creștini la concursul de schițe și desene care ne‑a bucurat nespus, văzând rugăciunea făcută cu mâinile lor.

Nu am lăsat ui­tării nici pe cei prigoniți de nepacea vecină și ne‑am rugat cel puțin o dată în săptămână Maicii Domnului să șteargă „toată lacrima de pe fața tuturor“ celor străini și săraci de dragoste și iubire reală adevărată.

Ne rugăm preamilostivului Dumnezeu să ne întărească aceste promisiuni că să le putem duce la bun sfârșit, nu doar până în noaptea Sfintei Învieri ci până la propriul mormânt.

Pr. George Ionuţ Albu

Protoieria Nicorești

În toate parohiile din Protoieria Nicorești s‑a săvârşit slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul şi a Pavecerniţei celei Mari. Bisericile au fost împodobite cu veşminte de culoare neagră specifică acestei perioade; Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite a fost săvârşită în unele dintre parohii împreună cu taina Sfântului Maslu. În această săptămână au fost vizitate parohiile  Poşta Berheci, Nărteşti, Ghidigeni, Tălpigi, Slobozia Corni, Cosmeşti Deal, Nicoreşti, Buciumeni, Tecucel, Cosmeşti Deal II, Cosmeşti Vale, Vişina, Brăhăşeşti I, Brăhăşeşti II, Ţepu de Sus, Ţepu de Jos, O prezenţă numeroasă a credincioșilor la slujba Canonului Sfântului Andrei evidenţiem la parohiile: Tălpigi, Buciumeni, Brăhăşeşti Il, Cosmeşti Deal I.

Pr. dr. Mihai Roşu