Biserică. Misiune. Slujire, volumul XX

Mereu mai bogat în conținut, noul anuar retrospectiv ‑ „BISERICĂ, MISIUNE, SLUJIRE“ ‑ ajuns cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepisop Casian la al douăzecilea an de apariție, întrunește aspecte ale vieții bisericești din Arhiepiscopia Dunării de Jos din anul precedent, 2019, precum și o sinteză a programelor bisericești transmise și împlinite de slujitorii altarelor, de tineretul studios, de credincioșii din întreaga eparhie.

În cuvântul de început, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, mai întâi, ne familiarizează cu tema anului în care am intrat, 2020, care – potrivit inițiativei Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, are drept generic: „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor“ și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români“. Emblemă este icoana Sfinților Părinți Ioachim și Ana și a fiicei lor, Fecioara Maria, mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Astfel, familia, numită „a doua biserică“, este chemată mereu, în mod special în acest an,  să se aplece cu mai multă înțelegere, pricepere, răbdare și bunăvoință asupra educației primare oferite copiilor, ea fiind, de fapt, baza de la care se pornește, „solul“ din care crește și se dezvoltă viitorul lăstar.

Volumul de față se oprește, mai întâi, asupra acestor teme fundamentale, făcându‑ne cu­noscut programul‑cadru (teo­logic‑educațional, cultural și me­diatic) al anului 2020, structurat pe 15 puncte în semestrul I și nouă puncte în semestrul al II‑lea, anunțând și programele de la nivelul Centrului de presă „Basilica“ al Patriarhiei Române, propunerea de realizare a unor studii, comentarii, bibliografii și cărți de reflecție pe această temă, precum și tipărirea lor. De asemenea, Patriarhia Română anunță organizarea unor simpozioane tematice, unul internațional și altul național, iar eparhiile și instituțiile de învățământ vor organiza dezbateri, colocvii, seminarii. În luna octombrie, la Palatul Patriarhiei va avea loc o ședință solemnă a Sfântului Sinod care va dezbate această temă și modul cum a pătruns ea în viața credincioșilor ortodocși români.

Edificator, în acest sens, este cuvântul rostit în Catedrala Patriarhală de Preafericitul Patriarh Daniel ‑ și publicat în acest volum – cu ocazia proclamării anului 2020 ca „An omagial al pastorației părinților și copiilor“ și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români“, din care desprindem motivația clară a acestui demers: „Trăim astăzi într‑o lume în care individualismul materialist își face tot mai mult simțită prezența și oamenii caută mai mult bogăția materială trecătoare, decât bogăția spirituală a credinței și a generozității sau a dărniciei“.

Între paginile anuarului, avem un „Ghid tematic privind Anul omagial al pastorației părinților și copiilor“, în care putem găsi un mănunchi de cuvinte de învățătură ale unui mare Părinte al Bisericii creștine, în: „Florilegiu patristic despre familia creștină din opera Sfântului Ioan Gură de Aur“, din care… de‑am reține doar atât: „E nevoie de multă osteneală“, ne‑ar fi de mare folos.

Bine venită și bine întocmită este și exegeza Arhid. Prof. dr. Ioan Caraza, publicată aici, intitulată: „Familia creștină în lumina întrupării lui Hristos, potrivit interpretărilor patristice“, unde, mai presus de cuvântul nostru, al celor de azi, este cuvântul  Sfinților Părinți care știau cum să interpreteze raportul dintre copil și părinte: „Mântuitorul nu cere oamenilor să fie nici îngeri, nici sfinți, ci să se întoarcă la starea prunciei din viața lor, ca «miei» ai lui Dumnezeu“.

Un al doilea ghid tematic ne înștiințează despre „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români“ și, în acest capitol, primul cuvânt este al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: „Cultura dărniciei, a generozității sau a filantropiei creștine, ca expresie a spiritualității românești“, urmat de cuvântul Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, intitulat „Centrele filantropice, spații ale iubirii jertfelnice“,  întărite mai apoi de pildele Sfântului Vasile cel Mare, excelent apărător al învățăturii creștine și al punerii ei în practică, primul întemeietor al „Vasiliadei“, care a dat multe îndemnuri la milostenie, cu argumentul că: „Dumnezeu i‑a lăsat pe săraci spre folosul nostru“.

De mare ajutor este și bibliografia publicată în acest volum, referitoare la temele predilecte ale anului 2020.

Partea a doua a cărții aruncă o „Privire retrospectivă asupra  activităților bisericești  la Dunărea de Jos în 2019, anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gspodari) și anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești“. Întru început, găsim un articol al Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Casian Crăciun, „Laudă preotului de la sat“, în care este accentuat rolul preotului într‑un mediu care ar trebui să rămână curat, neîntinat de influențele negative ale societății de consum în care trăim. Și se pare că preoții care trăiesc alături de enoriașii lor în mediul sătesc sunt printre puținii apărători ai credinței și păstrători ai tradițiilor românești autentice.

După mai multe mărturii legate de prezența satului românesc și a credinței ortodoxe în viața poporului binecredincios din Arhiepiscopia Dunării de Jos, urmează capitolul „Slujire și misiune“, în care sunt enumerate patriarhiile și bisericile ortodoxe autocefale, apoi, este prezentată Biserica Ortodoxă Română, cu structura ei organizatorică administrativă centrală, mitropoliile și eparhiile de pe cuprinsul României și cele de peste hotare.

Un capitol important, urmărit an de an într‑o evoluție continuă, este „Viața bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ în anul 2019, care cuprinde: evenimente deosebite din viața eparhiei, vizite ale Chiriarhului în eparhie sau în alte eparhii, activitatea administrativ‑bisericească, misionară, culturală, educațională, economică, social‑filantropică, editorială și tipografică, aspecte privind locașurile de cult, viața monahală, disciplina clerului, ca și activitățile de pregătire și perfecționare ale acestuia.

Agenda de lucru a ÎPS Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun pe întreg anul ce a trecut, alcătuită de secretarul eparhial, pr. Gabriel Mungiu, este mereu mai bogată, prezența ierarhului nostru fiind un garant al bunei desfășurări a activității pastoral‑misionare, culturale și sociale la Dunărea de Jos.

Fiecare din departamentele în care este organizată viața bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos a dat mărturie în amănunt, în acest volum, asupra activității sale. Nu le putem analiza aici pe toate și, cum niciunul nu este mai important decât celălalt, lăsăm la voia cititorului să cerceteze și să înțeleagă ce s‑a petrecut în eparhia noastră în timpul anului ce tocmai a trecut, informațiile de bază fiind publicate în revista eparhială. Important este ca acest volum să fie parcurs cu multă atenție, pentru că volumul reflectă viață trăită intens, cu dăruire și dragoste, la fiecare misiune încredințată de Biserică spre folosul binecredincioșilor eparhioți.

Cartea se încheie, ca de obicei, cu un șematism (termen vechi, desemnând o listă, un index) privind componența principalelor organisme și instituții eparhiale de la Dunărea de Jos.

Violeta Ionescu