Satul şi preotul *

Nu se poate închipui, cel puţin într‑o ţară creştină ca a noastră, să existe sat fără preot.

Sat şi biserică, în întinderea acestei ţări se confundă ca înţeles.

Viaţa satului românesc se prezintă şi astăzi, ca întot­deauna, profund împletită cu viaţa Bisericii. Omul izolat faţă de Biserica lui este socotit drept străin în sat, şi niciun sătean nu‑i va oferi încrederea şi simpatia, cel mult mila şi compătimirea datorată de‑aproapelui nenorocit al sorţii.

Pornind de la astfel de constatări, năzuinţa preotului trebuie să fie nu numai să‑şi impună autoritatea şi prestigiul necesar, ci să dobândească în aceeaşi măsură şi iubirea creş­tinească a tuturor credincioşilor ce i s‑au încredinţat spre păstorire.

Întrebarea este: păstrând pres­tigiul preoţesc, cum să iz­buteşti a obţine deplina încredere a ţăranului român, cu ex­perienţa lui de om potolit, păţit şi chibzuit?

Sunt unii preoţi, îndeosebi la începutul carierei lor de păstorire, care, sosiţi în satul ce li s‑a nimerit îşi înţeleg ros­tul lor aşa, că, în conformitate cu pregătirea lor costisitoare şi greu muncită, nu pot să‑şi întărească înrâurirea asupra turmei cuvântătoare decât printr‑o cât mai discretă partici­pare la viaţa publică a satului, şi consecvenţi acestei hotă­râri, se îndepărtează de această viaţă, trăind (după socoteala lor) într‑o „splendidă“ singurătate.

Este o rătăcire, asemănătoare cu a preoţilor acelora care, trecând în cealaltă extremă, nu şovăie să ia parte, alături de parohieni, nu numai la manifestări culturale sau naţionale de‑ale vremii cu belşug de sărbători, ci şi la petrecerile lor lumeşti, la întrunirile lor politice, de partid, şi la altele de acelaşi fel, socotind că prin asemenea mijloace se vor apro­pia sufleteşte de mintea şi inima sătenilor şi le vor câştiga o cât mai considerabilă încredere şi dragoste.

Drumul, pentru atingerea acestei dorinţe şi nobile ţinte, este altul însă, mai simplu şi mai firesc, care nu spune altceva slujitorului Bisericii, decât: lucrează şi împlineşte‑ţi cu prisosinţă datoria de preot, şi vei avea încrederea şi dra­gostea satului, care n‑a încetat de‑a se identifica mereu cu Biserica sa.

Activitatea în biserică, asociată cu munca în afară de bi­serică înfăptuiesc raportul sănătos între păstor şi păstoriţi. […] Dovezi ale lucrării lui de adevărat părinte, doritor de propăşire obştească, sunt, pe lângă cele de ordin pur preo­ţesc, următoarele: a organiza reuniuni de femei; a contribui la pro­gresul economic al păstoriţilor, prin sfătuiri de acest soi, prin promovarea de cooperative ş. a.; a organiza un cor bi­sericesc; a conduce conferinţe religioase şi serbări de‑ale po­porului, menite să‑i ridice moralul creştin şi naţional.[…] Preotul nu va uita, pe lângă aceasta, să viziteze, din vreme în vreme, locuinţele sătenilor – aşa, mai mult întâm­plător, nu intenţionat. Aici are prilej bun de‑a se informa şi de‑a informa, cu tact şi socoteală. Acelaşi bun prilej i se dă adesea în sat, sau la lucrul câmpului, la întâmplări sărbăto­reşti cu familia, la botez, nuntă, înmormântare, fără a mai pomeni cazurile când înşişi sătenii i se adresează de‑a drep­tul la casa parohială, cerând sfat şi îndrumare: buna lor pri­mire, din partea preotului care stă bucuros şi prevenitor în slujba solicitatorilor, va avea efect hotărâtor asupra senti­mentelor de cinste şi iubire datorate păstorului din partea tuturor parohienilor.

Când o casă parohială este des cercetată de cei strâm­toraţi, e semn învederat că acolo sălăşluieşte adevăratul om al lui Dumnezeu, om nelacom, înzestrat cu duhovnicească răbdare, cu blândeţe, cu bunătate, cu pricepere, prin care poate să înfăptuiască schimbări spre bine şi chiar minuni.

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae

 

* Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, „Satul şi preotul“, în: Cultură şi duhovnicie. Opere complete, I, Editura Basilica, Bucureşti, 2012, pp. 696‑698.