Pagini de istorie, cultură şi spiritualitate

AUTOCEFALIA si responsabilitateÎn şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, la iniţiativa şi cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura BASILICA a Patriarhiei Române a lansat volumele din trilogia Autocefaliei: „Autocefalia: libertate şi demnitate”; „Autocefalie şi responsabilitate”; „Autocefalie şi comuniune”.

,,În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, nimeni nu poate pune o altă temelie, grăieşte marele Apostol al neamurilor, decât cea aşezată, care este Iisus Hristos (1 Corinteni 3, 11).

Astfel, Biserica lui Hristos Cea «Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică», fiind întemeiată pentru totdeauna pe această unică şi singură, neclintită şi trainică temelie, păstrează neîntrerupt unitatea credinţei întru legătura păcii.”

Cu aceste cuvinte emoţionante începe Tomosul de recunoaştere formală a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, cuvinte temeluite pe textele Sfintei Scripturi şi pe Tradiţia Apostolică, aducând şi astăzi, la 125 de ani de la rostirea lor, mare bucurie în sufletele clerului şi credincioşilor creştin-ortodocşi români, în cadrul unei mărturisiri comune a Crezului niceo-constantinopolitan. În Cuvântul înainte al volumului „Autocefalia: libertate şi demnitate”, Întâistătătorul Bisericii noastre mărturiseşte că

„Anul omagial al Autocefaliei româneşti (1885-2010) ne oferă prilejul de a evidenţia principiile teologice, canonice şi misionare ale autocefaliei eclesiale, ca notă specifică a eclesiologiei ortodoxe, care armonizează unitatea de credinţă cu libertatea de acţiune, sensul textului sacru al Tradiţiei comune cu specificul contextului istoric al misiunii fiecărei Biserici locale”.

Studii temeinic alcătuite

În cuprinsul acestui volum se întâlnesc în mod firesc studii temeinic alcătuite, care tratează o serie de problematici, dintre care amintim: principiile canonice şi teologice ale autocefaliei; începuturile Autocefaliei româneşti; formele şi stările de manifestare ale Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, arta ortodoxă şi tipărirea cărţilor de cult în limba română ca premise ale Autocefaliei româneşti; corespondenţa diplo-matică românească din anul 1885; reglementările legislative în contextul noului statut al Bisericii Ortodoxe Române; demnitatea de „patriarh” şi rangul de „Patriarhie” în epoca sinoadelor ecumenice; înfiinţarea Patriarhiei Române, context, personalităţi, semnificaţii; aportul clericilor şi al mirenilor la dobândirea autocefaliei şi înfiinţarea patriarhiei.

O noutate pe care o aduce acest volum în spaţiul istoriografiei o constituie publicarea în text bilingv a actelor şi documentelor privitoare la recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre şi la ridicarea acesteia la rangul de patriarhie.

Istoricul, personalităţile şi activităţile fiecărei eparhii

Cel de-al doilea volum, intitulat „Autocefalie şi responsabilitate”, ne prezintă modul în care se reflectă în viaţa fiecărei eparhii din cadrul Patriarhiei Române principiile de libertate şi responsabilitate care decurg din Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Respectându-se organizarea administrativă oficială a Patriarhiei Române, în paginile acestui volum se întâlnesc monografiile fiecărei eparhii din ţară şi din afara graniţelor României, în care sunt prezentate în mod sintetic istoricul, instituţiile, personalităţile şi activităţile pastoral-misionare, culturale şi sociale din trecut şi până în prezent. Aceste două volume aniversare au fost coordonate de către Preasfinţitul Părinte Varlaam, Episcop-vicar patriarhal, şi vin să întregească informaţiile cunoscute până în prezent cu privire la aceste două evenimente majore din viaţa Bisericii Ortodoxe Române.

Relaţiile externe ale Bisericii Ortodoxe Române

AUTOCEFALIA si comuniuneVolumul al treilea, intitulat sugestiv „Autocefalie şi comuniune”,  coordonat de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patri-arhal, este dedicat relaţiilor externe ale Bisericii Ortodoxe Române cu: Bisericile Ortodoxe surori; Biserici creştine (vechi orientale, romano-catolică, veche catolică, anglicană, reformată, luterană); organizaţii ecumenice internaţionale (Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene); alte religii; instituţiile europene şi, nu în ultimul rând, comunităţile ortodoxe româneşti din afara graniţelor României (Basarabia şi Bucovina de Nord, Serbia, Ungaria şi Bulgaria, Balcani, Europa Centrală şi de Nord, Europa Occidentală şi Meridională, America, Australia şi Noua Zeelandă, Ierusalim, Iordan, Ierihon şi Muntele Athos, Cipru, Turcia, Africa de Sud, Siria, Japonia).

Avem convingerea că aceste trei volume vor fi ca un izvor răcoritor pentru toţi cei care-şi vor afla în ele setea de cunoaştere a învăţăturii de credinţă ortodoxă, a istoriei, valorilor şi personalităţilor care formează Biserica Ortodoxă Română şi de aceea încheiem prezentarea acestor noi apariţii editoriale cu un fragment din Tomosul de recunoaştere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: „Aşadar, Marea Noastră Biserică a lui Hristos binecuvântează din adâncul sufletului pe iubita sa soră în Hristos, Biserica Autocefală a României, şi invocă din belşug asupra evlaviosului popor cel din de Dumnezeu păzitul Regat al României, darurile şi harurile dumnezeieşti din nesecatele tezaure ale Părintelui ceresc, rugându-se pentru ei şi pentru copiii lor, din neam în neam, pentru tot binele şi pentru desăvârşita lor mântuire. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce a ridicat din morţi pe Marele Păstor al oilor, prin sângele Testamentului celui veşnic, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să desăvârşească această Sfântă Biserică în toată fapta cea bună, spre împlinirea voinţei Lui, săvârşind prin aceasta ceea ce este bineplăcut în faţa Lui, prin Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.”

Preluare din ediţia din 28 octombrie 2010 a cotidianului „Ziarul Lumina”