Ordin circular al Arhiepiscopiei Dunării de Jos privind Alegerile parohiale 2018

Având în vedere că mandatul organismelor deliberative şi executive din parohiile şi eparhiile Patriarhiei Române expiră în anul 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Hotărârea nr. 9296 luată în şedinţa din 5 octombrie 2017, a stabilit ca alegerile pentru noile structuri parohiale să aibă loc în ziua de duminică, 14 ianuarie 2018. În cazurile prevăzute de art. 8, alin. (4) din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română, adică în principal la parohiile lipsite de preot paroh, alegerile se vor desfăşura duminică, 21 ianuarie 2018.

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri şi a desfăşurării corecte a alegerilor, în conformitate cu dispoziţiile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto­doxe Române (Statut) şi ale Regulamentului pentru funcţionarea organismelor deliberative (R.O.D.), precum şi Anexa‑Calendar a alegerilor parohiale ce aţi primit‑o odată cu adresa circulară nr. 4318/2017, veţi avea în vedere următoarele:

A. Convocarea Adunării Parohiale Electorale

În vederea convocării Adunării Parohiale Electorale, actualul Consiliu parohial, în baza prezentului Ordin Circular, va lua toate măsurile care se impun în acest sens. Modelul de proces‑verbal al şedinţei Consiliului parohial întrunit în acest scop este prezentat în Anexa nr. 1.

Convocarea Adunării Parohiale Electorale se va face de către preotul paroh sau locţiitorul său, cu cel puţin 8 zile înainte de data alegerilor (art. 8 din R.O.D.), adică cel mai târziu duminică, 7 ianuarie 2018, respectiv duminică, 14 ianuarie 2018, pentru cazurile amintite mai sus, cu respectarea prevederilor art. 57‑58 din Statut şi art. 8 şi 9 din R.O.D. Convocarea se face în biserică, după oficierea Sfintei Liturghii şi în scris, prin afişare la uşa bisericii parohiale, a celei filiale şi a oficiului parohial. Modelul acestei Convocări este prezentat în Anexa nr. 2 (conf. Formular tip nr. 3 din R.O.D.).

B. Constituirea Adunării Parohiale Electorale

Constituirea Adunării Pa­ro­hia­le Electorale se face în ziua ale­­gerilor, 14 ia­nua­rie, respectiv 21 ianuarie 2018, cu respectarea prevede­rilor art. 10‑14 din R.O.D. Paro­hul, ca preşedinte de drept al Adu­nării, constituie biroul, desemnând unul sau doi secretari de şedinţă şi doi bărbaţi de încredere. Adunarea este constituită le­gal prin prezenţa a cel puţin a zec­ea parte a membrilor ei.

În cazul neîntrunirii numărului regulamentar de membri sau a imposibilităţii desfăşurării în bună rânduială a alegerilor, se încheie un proces‑verbal în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13 din R.O.D, după modelul prezentat în Anexele 3 şi 4 (conf. Formular tip nr. 4 din R.O.D.).

C. Alegerea Consiliului şi Comitetului parohial

Alegerea membrilor Consi­liu­lui şi Comitetului parohial în da­ta de 14 ianuarie, respectiv, 21 ianua­rie 2018, se va face cu respectarea prevederilor art. 8‑23 din R.O.D.

Consiliul parohial va avea în componenţă un număr de 7, 9 sau 12 membri aleşi în funcţie de gradul parohiei (7 membri, în parohii de categoria a III‑a, 9 membri, în parohii de categoria a II‑a şi 12 membri, în parohii de categoria I‑a). Pe lângă membrii titulari se aleg şi doi până la patru supleanţi. Atenţie! Rudele de grade apropiate nu pot fi membri în acelaşi Consiliul parohial (art. 59 din Statut; art. 16, 17 din R.O.D.).

Comitetul parohial poate avea un număr de două ori mai mare de membri faţă de Consiliul parohial, adică: 14, 18 sau 24 de persoane. Membrii pot fi bărbaţi şi femei sau chiar numai femei (art. 66 din Statut; art. 22 din R.O.D.).

În conformitate cu Hotărârea sinodală nr. 9296/2017, se vor lua măsurile necesare pentru ca noile consilii şi comitete parohiale ce se vor alege să cuprindă persoane devotate şi ataşate Bisericii, cu bun nume şi pregătire profesională, participante permanent la Sfânta Liturghie, credincioşi dinamici cu conştiinţă misionară, aleşi din toate categoriile socio‑profesionale şi de vârstă, inclusiv tineri, iar în parohiile unde există un număr semnificativ de creştini‑ortodocşi aparţinând minorităţilor, aceştia să fie reprezentaţi corespunzător. Astfel, se va avea în vedere cooptarea tinerilor dinamici, a profesorilor de Religie, a reprezentanţilor asociaţiilor creştin‑ortodoxe care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod, a reprezentanţilor etniilor conlocuitoare. În privinţa vârstei, se recomandă ca 40 la sută dintre membrii organismelor parohiale să aibă sub 50 de ani, iar 60 la sută între 50 şi 65 de ani.

La încheierea lucrărilor Adunării Parohiale Electorale se va întocmi un proces‑verbal după modelul prezentat în Anexa nr. 5 (Formular tip nr. 5 din R.O.D.). Conform art. 28‑29 din ROD, în termen de 8 zile de la data alegerilor între 15‑19 ianuarie 2018, respectiv, 22‑26 ianuarie 2018, se vor soluţiona eventualele contestaţii, privind alegerea membrilor Consiliului parohial.

D. Constituirea Consiliului  parohial. Delegarea epitropilor.

Constituirea Consiliului parohial va avea loc în termen de 8 zile de la alegerea sa (recomandat în ziua de duminică, 21 ianuarie sau duminică, 28 ianuarie 2018), cu respectarea prevederilor art. 59 din Statut şi ale art. 24‑25 din R.O.D.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regulamentare referitoare la Consiliul parohial (art. 59‑65 din Statut; art. 38‑43 din R.O.D.). Membrii aleşi ai Consiliului parohial vor depune Jurământul de credinţă după formularul prezentat în Anexa nr. 6 (conf. Hotărârii Sfântului Sinod nr. 54/2016).

În cadrul aceleiaşi şedinţe (duminică, 21 ianuarie 2018, respectiv 28 ianuarie 2018), Consiliul parohial va delega dintre membrii aleşi unul sau mai mulţi epitropi, cu respectarea prevederilor art. 63 din Statut şi art. 26 din R.O.D.

Procesul‑verbal al întrunirii Consiliului parohial, întocmit după modelul prezentat în Anexa nr. 7 (conf. Formular tip nr. 7 din R.O.D.), va fi înaintat protoieriei, în termen de 8 zile de la data alegerilor parohiale, pentru avizarea persoanelor alese în epitropie (22‑31 ianuarie; 29 ianuarie – 3 februarie 2018), art. 63 din Statut şi art. 26, alin. (4) din R.O.D.

În termen de 3 zile de la primirea confirmării epitropilor (recomandat în ziua de joi, 1 februarie, respectiv 8 februarie 2018), preotul paroh va convoca din nou Consiliul parohial pentru depunerea Jurământului de către epitrop (i), după formularul prezentat în Anexa nr. 8 (conf. Formular tip nr. 8 din R.O.D.) şi luarea în primire a averii bisericii.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regulamentare referitoare la epitropi (art. 63 din Statut şi 26‑27 din R.O.D.), a Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfân­tului Sinod ce cuprinde Măsuri privind disciplina financiar‑contabilă şi administrativ‑patrimonială.

E. Constituirea Comitetului parohial

Constituirea Comitetului parohial va avea loc în termen de 8 zile de la constituirea Consiliului parohial (recomandat în ziua de duminică, 28 ianuarie sau 4 februarie 2018), cu respectarea prevederilor art. 25 din R.O.D.

Preotul paroh va da citire dispoziţiilor statutare şi regulamentare referitoare la Comitetul parohial (art. 66‑68 din Statut; art. 44‑47 din R.O.D.). În conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, din rândul membrilor Comitetului parohial se vor alege un preşedinte executiv şi cinci coordonatori ai serviciilor Comitetului: serviciul social, serviciul misionar, serviciul cultural, serviciul pentru tineret şi serviciul administrativ gospodăresc.

Procesul‑verbal al şedinţei de constituire a Comitetului parohial se va întocmi după modelul prezentat în Anexa  nr. 9.

F. Întocmirea documentaţiei privitoare la alegerile parohiale

Parohiile vor transmite, până la 8 februarie 2018, centrelor protopopeşti, întreaga documentaţie referitoare la desfăşurarea alegerilor parohiale. Dosarul va conţine Anexele 1‑9 şi va fi precedat de un raport care va conţine şi constatările specifice fiecărei parohii în parte. Anexele 6 şi 8 vor conţine copii după jurămintele depuse de toţi consilierii parohiali şi epitropi. Anexele 3 şi 4 pot lipsi dacă nu au avut loc cazurile de excepţie prevăzute de art. 11 şi 13 din R.O.D.

După analiza tuturor documentelor, protoieriile vor înainta Centrului eparhial, până la 12 februarie 2018, întregul material, precedat de un raport de sinteză referitor la desfăşurarea alegerilor parohiale în protopopiat, în vederea confirmării celor aleşi de către Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (art. 123, lit. m din R.O.D.).

Având în vedere importanţa deosebită a întregului proces de alegere a noilor structuri parohiale, prezentat detaliat mai sus, vă adresăm îndemnul şi rugămintea de a aborda cu maximă responsabilitate şi de a acorda totală atenţie acestei îndatoriri statutare şi regulamentare, care trebuie să reflecte întru totul „preocuparea noastră, cler şi credincioşi, de a se constitui organisme bisericeşti responsabile pentru îmbogăţirea, îmbunătăţirea şi evaluarea vieţii şi activităţii bisericeşti, în duhul credinţei dreptmăritoare“ (Hot. Sf. Sinod nr. 9296/2017).

Cu arhierească binecuvântare şi doriri de tot binele sufletesc,

ARHIEPISCOP,

† CASIAN,

PREŞEDINTEL CONSILIULUI  EPARHIAL

AL  ARHIEPISCOPIEI DUNĂRII  DE  JOS