Întrunirea Tineretului Ortodox din toată lumea – 2016

„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă‑te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia” (I Timotei IV, 12).

20

Întrunirea tineretului orto­dox la Bucureşti, cu bine­cuvântarea Preafericitului Pă­rin­te Patriarh Daniel, în perioada 1‑4 septembrie, a oferit icoana unei orto­doxii vii, asumată, reflec­tată într‑o atitudine şi comportament demne de experienţa creş­tinis­mului bimilenar al poporului român.

Timp de patru zile, cei două mii cinci sute de tineri invitaţi, împreună cu sutele de voluntari implicaţi în organizarea eve­ni­mentului, şi‑au concentrat aten­­ţia asupra identi­­f­icării răs­pun­sului Bisericii la în­tre­bă­rile şi frământările pro­vocate de o civilizaţie secularizată şi nihilistă.

Împărţiţi pe grupe pentru o gestionare cât mai bună a timpului şi spaţiului de lucru, tinerii s‑au întâlnit în fiecare dimineaţă şi seară în rugăciune şi meditaţie duhovnicească sus­ţinută de un preot cu bogată experienţă în activitatea misio­nar‑catehetică a ti­ne­rilor, apoi, urmau dezbateri tematice orga­nizate pe grupe de lucru având ca loc de desfăşurare liceele din Bucureşti. Au fost patru teme supuse unor analize atente şi dezbătute pe larg de tine­rii ortodocşi:

♦ Familia creştină aşa cum este văzută ea în societatea de azi şi agresiunile asupra acesteia, venite din partea unor persoane sau asociaţii ostile tradiţiei creş­tine a poporului român, care pro­movează homo­sexualitatea, prosti­tuţia şi avortul.

♦ Educaţia pentru sănătate, adecvată problemelor de igienă şi sănătate cu care se confruntă ti­nerii în ce priveşte alimentaţia, dar şi derapajele înregistrate în rândul tinerilor prin consumul de alcool, tutun, droguri.

Tineri participanţi la „ITO 2016“
Tineri participanţi la „ITO 2016“

♦ Rolul orei de Religie în educaţia copiilor şi tinerilor, sus­ţinerea ei în trunchiul comun al programei de învăţământ, pre­cum şi aşteptări, sugestii de îm­bunătăţire şi abordări inovative a metodelor de desfăşurare a orei de Religie.

♦ Încurajarea întâlnirilor de tineret în Biserică, având în vedere atât socializarea, cât şi autocunoaşterea şi autodefinirea în relaţia cu ceilalţi.

Un alt aspect important din programul ITO 2016 a fost acti­vitatea  cultural‑misiona­ră, care a avut în vedere realizarea unor retrospective asupra spirituali­tăţii româneşti prin vizitarea muzeelor şi pers­pective ale spiri­tualităţii ro­mâneşti prin vizitarea Cate­dralei Mântuirii Neamului şi participarea a peste patru mii de tineri la pelerinajul luminii, ambele acti­vităţi fiind viu apre­ciate de tineri în impresiile oferite organizatorilor la înche­ie­rea proiectului, dar şi prin promovarea imaginilor devenite virale pe reţelele de sociali­zare, unde au strâns zeci de mii de comentarii pozitive din partea grupurilor de prieteni.

Conferinţa cu tema „Iisus Hris­tos – Bucuria Vieţii” a stârnit emoţii pozitive tinerilor  prin  faptul  că diaconul Sorin Mihalache a vorbit despre fră­mântările spirituale pe care le‑a încercat la vremea adolescenţei, căutând în filosofiile şi religiile orientale hrană sufletească, dar neaflând a descoperit Biserica, unde Hristos Domnul este Pâi­nea Care Se pogoară din cer şi hrăneşte deplin fiinţa omenească.

Aspecte din timpul primei Sfinte Liturghii – Catedrala Mântuirii Neamului
Aspecte din timpul primei Sfinte Liturghii – Catedrala Mântuirii Neamului

În mod surprinzător, lumea artiştilor a vrut să contribuie real la bucuria tinerilor oferind un spectacol gratuit în parcul IOR, soliştii vocali având o legatură personală cu Biserica, Elena Gheorghe fiind fiică de preot, Smiley nepot de preot, Mihai Georgescu şi soţia  sa  Liana Stanciu fiind adânc implicaţi în activi­tatea mi­sionară  a  Bi­sericii.

Întâlnirea tinerilor ortodocşi din toată lumea s‑a încheiat cu Li­turghia arhierească oficiată sub protia Preafericitului Pă­rinte Patriarh Daniel în faţa Ca­tedralei Mântuirii Neamului, fiind prima liturghie săvârşită în acest loc sfin­ţit. În felul acesta, realizându‑se legătura între două simboluri vii ale prezentului şi viitorului Bisericii: tinerii şi Cate­drala.

Desfăşurarea întregului pro­gram ITO 2016 a dovedit fără po­­sibilitate de tăgadă capacitatea organizatorică, viziunea şi înţe­lepciunea Parintelui Patriarh Daniel, înzestrări închinate cu devotament slujirii Bisericii prin care Duhul Sfânt a rodit în inimile participanţilor dra­gos­tea, bucuria, pacea, răb­da­rea, bunătatea, blândeţea, cre­din­cioşia, filantropia, creând o experienţă a vieţuirii eclesiale în Hristos.

Pr.  Sică Bănică Simion