2400 de ani de la naşterea filosofului Aristotel Congresul Internaţional Teologico‑Ştiinţific – „Pavlia“ – a XXII‑a ediţie, Veria, 2016

„Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi evlavioşi. Căci străbătând cetatea voastră şi privind locurile voastre de închinare, am aflat şi un altar pe care era scris «Dumnezeului Necunoscut». Deci pe Cel pe care voi, necunoscându‑L, Îl cinstiţi, pe Acesta Îl vestesc vouă“. (Faptele Apostolilor 17, 22‑23)

Apostol al Neamurilor,  orator  al Cuvântului lui Dumnezeu,  Apologet al Duhului Sfant, adânc cu­noscător al filosofiei timpului, Sfântul Pavel – prin lucrarea sa apostoli­că şi misionară – dă mărturie despre deplinătatea revelaţiei lui Dumnezeu în lume; astfel, prin unitatea Ortodoxiei putem vorbi astăzi de o Teologie paulină.

În Mitropolia de Veria – Grecia, lu­na iunie este dedicată Sfântului Apos­tol Pavel, prin nenumăra­te mani­festări, în­cu­­nunându‑se prin cunoscutul, de acum, Congres Internaţional Teolo­gico‑ştinţific – „Pavlia“,  care se află la cea de‑a XXII‑ a ediţie, cu tema «Sfântul Apostol Pavel şi filosofii. 2400 de ani de la naşterea lui Aristotel», fiind realizat prin  implicarea directă a Înalt­preasfinţitului Mitropolit Pante­leimon de Veria.

ÎPS Părinte Casian prezentând la Congres, mesajul PF Daniel

Sfânta Mitropolie Apostolică de Veria devine centrul local misionar al Sfântului Apostol Pavel de altădată, Bereea Sfintei Scripturi, văzută – de altfel – şi prin îndăti­nata prezenţă a reprezentanţilor  tuturor  Biseri­­­cilor Or­to­­doxe Surori, întru­chi­­pând o icoană de „sinaxă a apos­tolilor“.

Invitaţi speciali sunt şi pro­­fesori universitari de la Fa­cul­tăţile de Teologie din Grecia, dar şi din străinătate, care, prin susţinerea lucrărilor lor dau o notă ştinţifică aces­tui Congres Internaţional – „Pavlia”, care anul acesta s‑a bucurat şi de Pre­miul Academiei Ateniene.

Reprezentantul Patriarhiei Ro­mâne la acest eveniment, a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhepiscopul Du­nă­rii de Jos, care  a adus  cuvântul de bine­cuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Moment din timpul Sfintei Liturghii, la Catedrala Mitropolitană „Sf. Petru şi Pavel“

Prezenţa  Înaltpreasfinţitului Arhi­episcop  Casian la Veria,  cu binecu­vân­tarea  Preafericitului Daniel, este mărturia relaţiilor fră­ţeşti dintre cele două Bise­rici, dar şi dintre cele două epar­hii – Mitropolia de Veria şi Arhi­episcopia Dunării de Jos.

Cuvântul Preafericitului Părinte Pa­tri­arh Daniel al României, citit de Înaltpreasfinţitul Casian  şi luările de cu­vânt ale ÎPS Sale au subliniat importanţa şi utilitatea credinţei şi a dialogului cu oamenii de ştiinţă, căci aşa adeverim rea­litatea şi utilitatea celor trei prin­cipii pe care s‑a constituit Europa: Creştinismul, Filosofia Greacă şi Dreptul Roman (Paul Valery).

Imagini din Sala de Congres

Anul acesta, deodată cu lu­cră­rile Congresului Teo­lo­gico‑Ştinţific,  a avut loc şi un alt eveniment ecleziastic foar­te important, dar şi istoric, atât pentru Biserica Ortodoxă bizantină locală a Veriei,  cât – am putea spune – şi pentru întreaga Ortodoxie, arătându‑se încă o dată lucrarea lui Dumnezeu prin timp: resfinţirea istoricei Catedrale Mitropolitane „Sfinţii Petru şi Pavel”, care  –  potrivit cercetărilor arheo­logice  –  ar data din secolele VII‑VIII.  După aproape şase veacuri este redată slujirii, sfinţirea Cate­dralei făcându‑se în acelaşi duh si­nodal, specific Ortodoxiei de pre­tutindenea, prin participarea tuturor reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale Surori.

Sfânta Liturghie de hram ‑ 29 iunie ‑ săvârşită de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și ceilalţi ierarhi-oaspeţi

De altfel,  Congresul Inter­naţional Ştiinţific din Sfânta Mitropolie de Veria, Naussa şi Kampania s‑a în­cu­nunat, în acest an, cu pre­zen­ţa specială a Sanctităţi Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Con­stan­tinopol, care prin săvârşirea Sfintei Liturghii în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la Ve­chea  Catedrală  Mitropolitană, cât şi prin conducerea marii şi Sfintei Litanii spre locul sfânt, unde Apostolul Pavel a vorbit celor iubitori de Hristos, a dat deschidere panortodoxă com­pletă  evenimentelor.

Duhul misionar şi apostolic al Sfinţilor Petru şi Pavel  să ne întărească în dreapta şi sfânta credinţă a Mântuitorului Iisus Hris­tos, luminând cu învăţătura  Sfintei Evanghelii toate neamu­rile, până la sfârşi­tul veacurilor.

 Protopresbiter drd. Agapie Nestor