Înţelepciune şi dragoste faţă de aproapele – criterii în alegerea duhovnicului

Protoieriile Galaţi, Târgu Bujor şi Însurăţei

În ziua de 5 iulie 2016, preoţii pro­topopiatelor Galaţi, Târgu Bujor şi Însurăţei au participat la conferinţa preoţească semestrială. După Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrală de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos, a urmat vizitarea Ate­lie­ru­­­lui eparhial de lumânări „Sfân­ta Fotini”.

Dotat cu utilaje şi apa­ra­tu­ră modernă, atelierul a im­presionat vizitatorii, prin or­di­nea ireproşabilă şi prin modul co­rect de aplicare a proceselor de fa­bri­care.

Aici, Înalt­preasfinţitul Pă­rinte Ar­hi­­episcop  a  realizat o ade­vărată ca­teheză a procesului de fabricare a lumânării.

Conferinţa preoţească semestrială, cu preoţii din Protoieriile Galaţi, Tg. Bujor şi Însurăţei. Catedrala Arhiepiscopală, 5 iulie 2016

Conferinţa s‑a des­făşurat în Ca­tedrala Arhie­pisco­pală, sub gene­ri­­cul „2016 ‑ Anul omagial al edu­­caţiei religioase a tineretului or­­to­­dox“. După cuvântul Chiriar­hului, tinerii au fost invitaţi să‑şi  îm­părtăşescă experienţele acu­mu­­­late în cadrul activităţilor des­făşurate la parohiile din care provin, formulând totodată o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre tineri, familie, Şcoală şi Biserică.

Absolventul de studii mas­te­rale Valentin Bărbuţă a prezentat plenului rezultatele cercetării sa­le, pe un eşantion de 300 de tineri,  privind  legăturile  de suflet ale ti­ne­­­rilor de  astăzi, cu duhovnicii lor. Iată câteva dintre rezultatele cer­cetării: dintre tinerii intervie­vaţi, 13 la sută „se spovedesc des şi foarte des”, 73 la sută „ţin legătura cu duhovnicul rar”, 23 la sută  „se roagă des pentru du­hovnicul” lor, 6 la sută ţin cont de povaţa duhovnicului des, iar 16 la sută se bazează pe relaţia cu duhovnicul, într‑o „mică măsură”. În ceea ce priveşte criteriul de alegere a duhovnicului, unii ti­neri optează „pentru erudiţia respectivului preot” – 13 la sută,  alţii se raportează la „timpul (ca durată) cât durează spovedania, un procent de 3 la sută, iar alţii pun accent pe „cât de înţelegător şi iubitor este respectivul preot” – 65 la sută.

Un alt  aspect a vizat  apro­pierea de Biserică şi modul în care ei sunt concret ajutaţi şi susţinuţi. Cum văd tinerii prezenţa lor în Biserică?… Iată şi aici câteva puncte de vedere: „Am fost ascul­taţi şi am încercat să găsim so­luţii problemelor comune. Am ob­servat că noi, oamenii, Îi ce­rem foarte multe lui Dumnezeu, pe când, noi facem atât de puţine!  Am încercat să înţelegem cât de mare e ajutorul lui Dumnezeu şi cum El ni‑l acordă, în fiecare moment. Dar, cu ce‑I mulţumim noi lui Dumnezeu? Sfinţii Părinţi ne‑au dat răspunsul şi cel mai bun răspuns al nostru este să mergem la Sfânta Liturghie. Şi, credeţi‑mă, niciodată nu se compară cere­rile noastre cu ajutorul lui Dum­nezeu!”, mărturiseşte Andreea Geor­giana Moţoc, de la Colegiul Naţional „Mi­hail Kogălniceanu“ – Galaţi. „M‑am im­plicat în diverse activităţi pe care parohia mea le realizează frecvent, în special programul catehetic «Hris­tos îm­părtăşit copiilor» şi prânzurile ce  se oferă copiilor săraci”, rela­tează Rusu Andreea, parohia „Vovi­denia”, Galaţi.Tin­e­rii noştri sunt integraţi în viaţa şi activităţile Bisericii, pentru că părintele ne‑a spus mereu: «Dacă vreţi un loc în care să vă simţiţi acasă, şi folositori cu adevărat, veniţi la biserică!». Noi am urmat sfatul lui şi ne bucurăm de comuniune şi programe frumoase”, afirmă Oana Mungiu, parohia Viziru, jud. Brăila. „Fac parte dintr‑un grup de tineri care, împreună cu preoţii noştri realizează diverse activităţi. M‑au marcat pro­fund două vizite: la Spitalul de Urgenţă «Sf. Andrei» şi Maternitatea «Buna Vestire» din Galaţi”, adaugă Teodora Cernat, parohia „Sf. Ana”, Galaţi.  „Parohia din care fac parte este foarte săracă! Dar mulţumesc, în numele copiilor, preoţilor din Galaţi care ne ajută şi ne invită des aici. Unii copii, colegi de generaţie de‑ai mei au putut vedea astfel, pentru prima dată, oraşul”, ne relatează  Daniel Bălaşa, parohia Titcov – Insula Mare a Brăilei. „Ne bucurăm de o mulţime de activităţi: vizite la Căminul de bătrâni de la Ca­vadineşti, concursuri, întreceri spor­tive, ate­liere de mâini harnice, momente artistice. Cel mai important proiect pe care îl derulăm de 4 ani este «Festivalul dulciurilor», iar mai important decât toate este faptul că învăţăm să comunicăm, între noi”, spune Adriana Dajbog, parohia Moscu, Galaţi.

Aspect din timpul conferinţei

Alături de tineri au susţinut alo­­cuţiuni, privind legătura dintre Biserică şi Şcoală şi activităţile pa­rohiale pentru tineret, preoţii Claudiu Mitu – parohia „Sf. Da­niil Sihastrul” din Galaţi, Paul  Dumitraşc – parohia „Sf. Vasile” din Galaţi, Sică Bănică – parohia Viziru de Jos, Ionuţ Tache – parohia Radu Vodă, Laurenţiu Mocanu – parohia Frumuşiţa, Denis Robert Apostu  – parohia Măcişeni şi George Postolache – parohia Frecăţei.

În legătură cu toate aceste expri­mări,  Înalt­preasfinţitul Arhi­e­pis­cop Casian, felicitând pe toţi inter­ve­nienţii, a trasat câteva pro­­­iecte,  menite să concre­tizeze acti­vităţile educaţionale din parohii.

Între acestea amintim de: orga­nizarea unor grupuri de consultanţă, pe protopopiate, pentru problemele tineretului,  proiectarea unor cursuri de comunicare cu elevi, studenţi pro­fesori şi preoţi, pe teme  actuale care frământă tineretul, înfiinţarea unei foi a tinerilor (online şi tipărită), cu un Comitet redacţional având reprezentanţi din toate protoieriile, în care să publice elevi din licee, seminarişti, studenţi teologi şi alţi tineri.

În partea finală a conferinţei, ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul şi Marele Sinod din Creta, Înalt­prea­sfinţitul nostru Chiriarh a prezentat pe larg, din punct de vedere teologic, istoric şi  misionar-pastoral, proble­matica acestui eve­niment  bi­sericesc epocal.

***

Pentru activitatea bisericească din Arhiepiscopia Dunării de Jos din primul semestru al anului în curs, Conferinţa preoţească semes­trială se constituie în cea mai im­portantă formă de analiză şi de proiecţie a activităţii, în special în plan educaţional‑misionar. Măr­turiile prezentate de tineri din toate parohiile, de către profesorii de Re­­ligie şi preoţi sunt promisiuni pe care generaţiile actuale le fac Mântuitorului Iisus Hristos pentru ca, în viitor, Biserica neamului să aibă credincioşi fideli şi slujitori jertfelnici.

Au consemnat:

Pr. Lucian Petroaia, Pr. Mihai Roşu, Pr. Cătălin Vătafu