Sfânta Treime – sensul şi temelia credinţei

La praznicul luminos de la Buciumeni au mers la inima tuturor creştinilor şi sfaturile Preasfinţitului Corneliu, care ne‑a învăţat despre însemnătatea lucrării Preasfintei Treimi în viaţa noastră de creştini ortodocşi.

Procesiune la Sfânta Liturghie la Buciumeni

„Dragi creştini, iubiţi tineri care sunteţi pre­zenţi astăzi la hramul de la Buciumeni! Acest praznic ne arată nouă sensul credinţei şi temelia ei. Sărbătoarea închinată Preasfintei Treimi ne adună pe toţi la Izvorul Vieţii şi al nemuririi, al mântuirii şi al salvării neamului omenesc din tragedia păcatului şi a morţii. Sărbătoarea de astăzi ne arată nouă, creştinilor, în ce credem; cre­dinţa  – darul ei în viaţa cea veşnică şi fără de păcat. Noi credem  într‑Unul Dumnezeu, unic în Fiinţă, dar întreit în Persoane, Care S‑a ară­tat de‑a lungul istoriei mân­tuirii neamului omenesc sub diferite moduri. Dum­­nezeu rămâne necontenit în co­muniune cu oamenii. Atunci când ne rugăm, orice rugăciune începe cu mărturisirea credinţei noastre, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, o Dumnezeire, o Putere, o Stăpânire.

În epoca Legii celei Vechi, Dum­nezeu S‑a descoperit în mod treptat, în multe feluri şi în multe chipuri, dar  – în Legea Nouă – prin Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Acesta ne‑a descoperit şi nouă Chipul veşnic şi de nevăzut al Tatălui, pentru că în Persoana Mântuitorului Se descoperă dumnezeirea Cea de necuprins.

De aceea, El a luat trup ome­nesc, ca să ne apropie de Dumne­zeu, să mântuiască sufletele noas­tre din păcat şi din moarte”…

În lecţia despre sem­­­nificaţia pro­fund teologică a în­văţăturii despre Sfânta Treime şi despre lucrarea lui Dumnezeu în istoria mântuirii nea­mului omenesc, Preasfinţitul Cor­neliu a spus, între altele, că „noi credem şi mărturisim că Persoanele Preasfintei Treimi sunt prezente în mijlocul nostru până la sfârşitul veacurilor, aşa cum ne‑a promis nouă Mântuitorul Iisus Hristos şi că Dumnezeu ni Se împărtăşeşte nouă prin ha­rurile Sale, prin sfinţire, spre viaţă veşnică şi spre nemurire. De aceea, taina Preasfintei Tre­­imi este taina Bisericii, taina sfin­ţeniei şi taina Vieţii.

În lumina Preasfintei Treimi, descoperim sensul vieţii, de aceea, Dumnezeu ni Se împărtăşeşte folo­sindu‑Se de lucrurile lumii create, ajutându‑ne să câştigăm viaţa cea veşnică la care suntem chemaţi.

De aceea, astăzi mulţi ti­neri, elevi de şcoală şi de liceu, con­orm unei  vechi şi frumoase tradiţii de la Mănăstirea «Sfânta Treime» Buciumeni, vin la acest aşezământ…

În numele Ierarhului dumnea­voastră şi al nostru, personal, mă adresez lor, învăţându‑i să descopere în  taina dreptei‑credinţe şi taina omului, pentru că, prin credinţă, descoperim în fiecare om «Chipul lui Dumnezeu Cel veşnic».

De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne‑a învă­ţat că nu ni se cuvine a dispreţui pe nimeni, pentru că fiecare dintre noi are un înger păzitor, care de‑a pururi vede faţa Tatălui Celui din Cer.

PS Corneliu al Huşilor la Sfânta Liturghie, la Buciumeni

Şi că în fiecare om există darul lui Dumnezeu care sunt viaţa, sufletul său nemuritor, puterea şi capacitatea de a stră­bate văzduhul lumii prin taina credinţei, prin rugă­ciune şi printr‑o viaţă creş­ti­nească, aşa cum cere Mân­tuitorul nostru Iisus Hristos de la noi.

În al doilea rând, suc­cesele vieţii voastre vor fi mari, dacă veţi şti să vă rugaţi, să faceţi simţită prezenţa lui Dumnezeu în viaţa voastră. Hramurile mănăs­tirilor noastre sunt prilejuri de aduceri-aminte şi de faptul că suntem oameni şi că pe lângă cele materiale, trebuincioase acestei vieţi, avem nevoie de Izvorul Vieţii, care să ne întărească, să ne dea puterea să apărăm viaţa, să o păstrăm şi să luptăm pentru viaţă. Dumnezeu este Dragoste, este Viaţă, este Bucurie.

Aşa ni Se descoperă nouă. Din aceste pricini, dragi tineri, care aveţi în faţa voastră atâtea cărări, alegeţi calea cea bună care vă duce la viaţă, calea care niciodată nu vă dezamăgeşte, calea care întotdeauna vă apără, vă înţelepţeşte, vă ocroteşte şi vă dă putere.

Această Cale nu este alta, decât Mântuitorul Iisus Hristos, Care  vă cheamă pe toţi la viaţă, la împlinire şi la bucurii nesfârşite.

Darul Preasfintei Treimi, care este darul Vieţii, să vă ocrotească şi să ne ocrotească pe toţi!”